Financiën
Hier kan ik op vertrouwen

Als inwoner van de gemeente Borger-Odoorn moet u er van uit kunnen gaan dat de gemeente verantwoord omgaat met haar financiën. Deze financiën moeten constant bewaakt worden en gezond gehouden worden. Gezonde financiën maken het namelijk mogelijk om te investeren in de thema’s van dit verkiezingsprogramma. We beseffen dat onze voorstellen met de momenteel beschikbare middelen niet allemaal tegelijk te realiseren zijn. We zullen daarom scherpe keuzes moeten maken en in de tijd moeten faseren. We willen immers ook voorkomen dat de gemeentelijke
lasten onevenredig stijgen. Verder leeft bij ons het sterke besef dat de gemeente voor het overgrote merendeel van haar inkomen afhankelijk is van het Rijk. Dat maakt dat gedeelte van de financiën minder beïnvloedbaar, al kunnen wij als plaatselijke afdeling van de tweede partij van Nederland hierop meer invloed uitoefenen dan de meeste andere
partijen.

Verantwoord

Het is belangrijk dat het financiële beleid van de gemeente Borger-Odoorn solide en transparant is, en dat u mee kunt praten en kijken. Wij zetten daarbij in het bijzonder op de volgende punten in:

  • OZB. Wij willen geen valse verkiezingsbeloftes doen. Wij zullen daarom ook niet beloven dat wij de vaste lasten bevriezen, of dat de OZB niet zal stijgen in de komende vier jaar. Dat betekent niet dat wij per definitie de OZB willen laten stijgen, maar wel dat wij het besef hebben dat de OZB een van de weinige (grote) inkomstenbronnen van de gemeente is die, indien nodig, snel aangesproken kan worden. Als het nodig zal blijken om de OZB te laten stijgen, zorgen wij dat het duidelijk is waarom dat nodig is, en waaraan uw geld besteed zal worden.
  • Toegankelijk. In de afgelopen periode is ingezet op het leesbaar en begrijpelijk maken van de jaarlijkse begrotingen en kadernota’s. Wij juichen die ontwikkeling van harte toe. Daarbij blijft het belangrijk dat we afkortingen uitleggen, op een begrijpelijk taalniveau schrijven, kort en bondig zijn, en ons zo veel mogelijk in het Nederlands uiten. Verder dient elke inwoner altijd in één opslag te kunnen zien hoe de inkomsten en uitgaven ervoor staan.
  • Toeristenbelasting. Wij willen voorkomen dat de toeristenbelasting nog meer stijgt. Zo houden we de gemeente Borger-Odoorn aantrekkelijk en in verhouding tot buurgemeenten, ook niet te duur.
  • Het Rijk. Als gemeentelijke afdeling van de tweede partij van Nederland zetten wij onze invloed in voor eerlijke vergoeding voor alle taken die als het gevolg van de decentralisatie aan gemeenten zijn toegewezen en voor een gezondere inhoud en verdeling van het Gemeentefonds. Wij vinden ook dat onze regio, als “Kansregio”, meer aanspraak zou moeten kunnen maken op landelijke subsidie- en stimuleringsmaatregelen.

Kansen

De gemeente heeft voor een groot deel geen invloed op haar inkomsten, waardoor het lastiger is om te sleutelen aan de in- en uitgaven. D66 ziet wel kansen om slimmer om te gaan met onze uitgaven, om nieuwe inkomsten te genereren, en om bepaalde zaken voor onze inwoners goedkoper te maken.

  • Leges. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente eerlijke prijzen voor haar producten vraagt. Wij zetten dan ook in op een legesverordening die in prijs vergelijkbaar is met onze buurgemeenten, en waarbij verder zo veel mogelijk voorkomen wordt dat de gemeente extra lasten oplegt boven op de landelijke richtlijnen. Met name voor ondernemers kunnen de leges omlaag, waarbij wij denken aan het rekenen van de kostprijs voor bijvoorbeeld het opvragen van de bouwverordening, een jaarrekening, bestemmingsplannen, aanvragen, printen en verslagen. Binnen de mogelijkheden van de wet willen wij verkennen of wij deze stukken (enkel) digitaal, en daarmee goedkoper, kunnen verstrekken.
  • Resultatenfonds. D66 Borger-Odoorn wil graag een resultatenfonds opzetten in onze gemeente, omdat wij daarmee op een grote schaal werk kunnen maken van resultaatfinanciering – een vorm van financiering waarbij betaald wordt naar uitkomsten, en niet beloften. Wij denken hiermee ook ruimte te kunnen scheppen voor het maken van resultaatafspraken (in feite, social impact bonds) met sociale ondernemers, bijvoorbeeld voor het terugdringen van schulden en het naar werk begeleiden van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van belang daarbij is dat wij inzetten op ‘positieve indicatoren’, dus we kijken niet alleen naar alles wat mis is, maar vooral naar waar we naar toe willen: geluk en gezondheid. Al zal dit fonds in eerste instantie een flinke investering vragen, denken wij de kosten te kunnen drukken door inwoners, bedrijven en sociale partners mee te laten investeren, en voorzien wij bovendien op de langere termijn lagere lasten, bijvoorbeeld als het gevolg van minder bijstandsuitkeringen.
  • Social Return. Wij denken grote impact te kunnen maken, door een kleine aanpassing van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Wij stellen namelijk voor dat ‘social return’ als extra voorwaarde wordt toegevoegd, aan alle openbare aanbestedingen, vanaf een bepaald bedrag. Hiermee bedoelen wij dat de gemeente als voorwaarde dient te stellen dat alle bedrijven en organisaties die een aanbesteding met onze gemeente willen aangaan, zelf een minimaal percentage van het aanbestedingsbedrag in de leef- en woonomgeving van het project herinvesteren. Dat kan bijvoorbeeld een hondenweide als bestemming hebben, het opknappen van een fietspad, het aanpakken van groenbeheer of het creëren van een (maatschappelijke) werkplek.
  • Inkopen. De gemeente dient te allen tijde zelf het goede voorbeeld te geven. Wij stellen daarom voor dat de gemeente altijd lokaal, circulair en duurzaam inkoopt, waarbij met name sociale ondernemers als interessante inkooppartners worden gezien. Wel moet worden voorkomen dat de gemeente als enige afnemer bedrijven oneerlijk voortrekt, of de markt op een andere manier verstoort.
  • Subsidies. Wij willen dat de gemeente altijd werk maakt van het zoveel mogelijk aantrekken van provinciale, landelijke en Europese subsidies. Hierbij voorzien wij een voltijdsbesteding voor in ieder geval één coördinator, die bijvoorbeeld in BOCE-verband kan werken, of (ook) aan kan sluiten bij de provinciale inzet.