Democratie
Hier doet mijn stem er toe

Iedereen zou mee kunnen doen met onze democratie, niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. De gemeente is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. En als inwoners goede ideeën hebben, dan willen wij daarmee aan de slag. D66 zet zich vanaf haar oprichting in voor een gezond democratisch bestel, en daar gaan wij ook graag in Borger-Odoorn mee door. Als het om democratie gaat, zullen wij nooit achterover leunen.

Nieuwe democratie

Het is belangrijk dat de gemeente zichzelf constant kritisch blijft bekijken, durft te experimenteren en te innoveren. Wij willen daarbij inzetten op de volgende punten, waarvan wij denken dat het onze inwoners nog dichter bij de politieke besluitvorming kan brengen:

  • Coalitieakkoord. Wij willen toewerken naar een minimaal coalitieakkoord, waarbij alleen de hoofdlijnen worden geschetst. Wij vinden het namelijk niet van een gezonde democratie spreken, dat coalitieafspraken vlak na de verkiezingsperiode worden vastgetimmerd, waar vervolgens niet meer van kan worden afgeweken. Wij willen bovendien de verschillende raadspartijen meer kans geven om mee te schrijven aan het coalitieakkoord.
  • Agenderingsrecht. Wij stellen voor dat er actief werk wordt gemaakt van het agenderingsrecht – wat inhoudt dat alle inwoners van Borger-Odoorn, wat ons betreft vanaf 12 jaar oud, een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten, wanneer zij hiervoor genoeg handtekeningen hebben verzameld. Wij denken daarbij aan 250 handtekeningen, ook om de drempel niet te laag te maken.

Lokale democratie

Politiek wordt overal in onze gemeente bedreven. In gesprekken op straat, in klaslokalen en in kantines van bedrijven en sportverenigingen. Politiek is namelijk niets meer en minder dan georganiseerd debat, over de punten die ons allemaal aangaan. De gemeenteraad is echter geen goede afspiegeling van onze gemeente.
Niet in geslacht, woonplaats, leeftijd, afkomst en geloof. Wij denken daar door het volgende iets aan te kunnen doen:

  • Gemeenteraad in beweging. Wij denken dat het een goede ontwikkeling zou zijn, als de gemeenteraad af en toe buiten het gemeentehuis vergadert. Daar kan de agenda aanleiding tot geven, maar ook verzoeken van inwoners en individuele raadsleden. Al is het gemeentehuis centraal gelegen, zijn het toch vaak dezelfde gezichten die mee kijken en -praten. Daar willen we iets aan doen, ook door zelf als gemeenteraad ‘op pad’ te gaan.
  • Toegankelijkheid. Wij willen dat gemeenteraadsvergaderingen zo toegankelijk mogelijk zijn. Op dit moment is het slechts voor een kleine groep mensen mogelijk de vergaderingen fysiek te bezoeken, en de vergadering valt online alleen via de gemeentelijke website te volgen. Wij stellen daarom voor dat de mogelijkheden worden onderzocht voor het online streamen van de vergaderingen op social media en op YouTube.
  • Digitalisering. Ook moet de gemeente nadenken over de mogelijkheden die digitalisering biedt. Communicatie met en participatie van inwoners kan hierdoor anders worden ingericht. Verdere digitalisering heeft ook invloed op de manier van werken van de gemeente zelf, zeker wanneer ook gebruik wordt gemaakt van sensortechnologie en kunstmatige intelligentie. De veiligheid hiervan moet vanzelfsprekend gewaarborgd zijn, net als de privacy van de inwoners. D66 ziet graag dat de gemeente een integrale visie hiervoor ontwikkelt.
  • Participatie. De nieuw participatienota van de gemeente moet zoveel mogelijk worden toegepast. Bij elk relevant onderwerp moet de gemeente bepalen wat de participatie van inwoners zal zijn. Te beginnen bij de omgevingsvisie, maar ook bij onderwerpen van het sociale domein.

Regionale democratie

Ook op het gebied van democratie kan de regionale uitstraling van onze gemeente niet onderschat worden. Dat dienen we dan ook uit te dragen. Bovendien liggen er genoeg kansen om de regionale samenwerking nog meer te versterken. Wij denken daarbij aan het volgende:

  • BOCE. BOCE is het samenwerkingsverband van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Het is ooit bedacht om de slagkracht, kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie te verbeteren op het gebied van sociale zaken, inkoop, aanbesteding en ICT. Tegenwoordig wordt er ook samengewerkt op het gebied van bereikbaarheid, toerisme, recreatie en leefbaarheid. Wij juichen het toe dat er regionaal wordt samengewerkt en blijven ook benadrukken dat de afzonderlijke gemeenteraden in control moeten blijven.
  • Onze gemeente participeert in een 7-tal zogenoemde gemeenschappelijke regelingen in zowel (boven)regionaal als Drents verband. Wij willen ons blijven inzetten om de kaderstellende rol van onze gemeente verder uit te bouwen om zodoende beleid en dienstverlening van de regelingen op een hoger plan te krijgen. Met nam de sturing op RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe) en Wedeka (sociale werkvoorziening) zullen door onze partij nauwgezet worden gevolgd.