Wat vindt D66 van de begroting 2023

De fractie van D66 heeft de begroting 2023 van de gemeente Borger-Odoorn kritisch bestudeerd. Het lijkt dat het college weinig urgentie voelt om echt aan de slag te gaan. Overigens is dat verstandig wanneer bij de armoedebestrijding de inkomensnorm van 120% naar 130% van de bijstandsnorm wordt verhoogd. D66 vindt het in deze tijd, nu inwoners snel oplopende kosten ervaren, onbegrijpelijk dat de coalitie de Onroerende Zaak Belasting (OZB) structureel verhoogt van 1,75% naar 2,75%. En de fractie is verbaasd dat het college de mogelijke verdubbeling van de N34 nergens noemt.

Zie hier wat fractievoorzitter John Goeree over de begroting 2023 zei.

Algemene beschouwingen 3 november 2022 D66 Borger-Odoorn

“Om te beginnen wil de D66 fractie de ambtelijke organisatie bedanken voor het vele werk dat geleid heeft tot de begroting 2023, maar uiteraard daarnaast ook het beantwoorden van alle vragen tijdens de speeddates.

Het zijn bijzondere tijden waar de ene crisis de andere crisis opvolgt of zelfs meerdere crisissen tegelijkertijd helaas aan de orde van de dag zijn. Hier adequaat mee omgaan of überhaupt zelfs maar snel op te reageren is voor elke organisatie een uitdaging. De D66 fractie ziet dat dit de ambtelijke organisatie tot op heden goed is gelukt. Natuurlijk zien wij nog wel graag verbeteringen in de communicatie over prioriteiten richting de raad, maar dat is onderdeel van het volwassen worden waar elke organisatie mee worstelt.

Voor ons ligt het bestuursprogramma en de begroting. Over het eerste kunnen wij kort zijn. Dit is het coalitieakkoord versie 1.1, te weinig veranderingen om versie 2.0 te worden. Nog steeds weinig concrete plannen en dus jammer dat dit zoveel tijd heeft moeten kosten.

De begroting, financieel staan wij er goed voor, een mooie erfenis van het voorgaande college, waardoor er meer ruimte voor ambitie is. Deze ambities zien wij terug in de begroting, maar wat wij niet terug zien is hoe concreet deze ambities zijn. Het hoe en wanneer ontbreekt in meeste gevallen. Veelal is het nog onderzoeken, overleggen, bekijken, etc.… en nog niet zozeer het concrete te meten resultaat en de manier waarop dit bereikt gaat worden. Wij zien dus te weinig perspectief voor onze inwoners, wanneer die nu daadwerkelijk worden geholpen. Hun zorgen worden gezien, maar hoe en wanneer deze worden weggenomen is nog gissen.

Als voorbeeld: Het IJslandsmodel. Wat staat er in de begroting: “Onderzoeken kansen IJslandsmodel”. Volgens de D66 fractie zijn er al meer dan voldoende cijfers beschikbaar over de kansen van het IJslandsmodel, ga nu dus maar aan de slag.”

Inkomensnorm van 120 naar 130%

“Gelukkig staat er wel een onderzoek vermeld wat wel zinvol is, te weten de gevolgen in kaart brengen van een eventuele verhoging van de inkomensnorm van 120 naar 130% voor het minimabeleid. Goed om te zien dat naar ons pleidooi eerder dit jaar is geluisterd. Hopelijk laat het onderzoek zien dat wij afwijken van de meeste andere gemeenten en de negatieve impact voor bepaalde groepen beperkt is en maatwerk hier mogelijk een oplossing kan bieden. De D66 fractie ziet dit onderzoek dan ook met veel belangstelling tegemoet.”

OZB

“Extra lastenverzwaring door de OZB verhoging, dit raakt alle inwoners in deze toch al dure en voor velen zelfs moeilijke financiële tijden. Iets wat in de ogen van de D66 fractie een onmenselijke actie is, en dan drukken wij ons nog voorzichtig uit. Dit was uiteraard wel al aangekondigd in het coalitieakkoord maar wij hoopten – misschien tegen beter weten in – dat men alsnog het licht zou zien. In onze reactie op het coalitieakkoord hebben wij al breed aandacht gehad voor het kiezersbedrog wat bij dit onderwerp komt kijken, en verdere woorden willen wij hier dan ook niet aan vuil maken.

Dus laten we het vooral bij keiharde cijfers houden: Sinds 2016 heeft Borger-Odoorn al het hoogste OZB tarief van Drenthe en staat ondertussen al op de 7e plek landelijk. Als wij kijken naar de daadwerkelijke bijdrage van onze inwoners dan zitten onze inwoners bij de 10% van grootste betalers van Nederland.

Gelet op voorgaande is de D66 fractie dan ook samen met GroenLinks indiener van een motie om de verhoging OZB voor 2023 op 0% te zetten.”

N34

“Maar de D66 fractie mist ook iets in zowel de begroting als in het bestuursprogramma en dat is de N34. Waar deze nog werd genoemd in het coalitieakkoord, staat deze nu nergens meer. Dit komt misschien doordat het weer verkiezingstijd is, of gewoonweg dat men geen visie hieromtrent heeft.

Wat betreft de D66 fractie is het helder: Geen (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34. Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar die meer dan het onderzoeken waard zijn. De voorstanders van de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 zeggen dat zij voor veiligheid zijn en daarom willen verdubbelen. Wij zijn ook voor veiligheid, maar ook voor de natuur en voor het welzijn
van onze inwoners. Daarom zijn wij groot voorstander om de alternatieven goed te laten onderzoeken, alternatieven die onze eigen inwoners zelf hebben aangedragen.

De D66 fractie is dan ook van mening dat eenieder die zonder visie en gedegen onderzoek voor een verdubbeling is, geen oog heeft voor de natuur en onze inwoners en een verkeerd signaal voor wat betreft de stikstofproblematiek afgeeft. Om die reden komen wij met een motie voor een gemeentelijke visie voor de N34.”

Urgente maatschappelijke opgaven

“En dan zijn er nog de urgente maatschappelijke opgaven, de hoofdambities van dit college, zeg maar. Uiteraard allemaal opgaven die van groot belang zijn, daar is geen enkel discussie over, wat ons betreft. Wat valt de D66 fractie hierbij nog op?

Wonen
o In tegenstelling tot het algemene beeld van de begroting mist juist het onderwerp wonen ambitie. De genoemde 200 woningen is verre van de taakstelling en de huidige en verwachte vraag naar woningen.
o Daarnaast zouden wij ook graag zien dat wij meer open staan voor creatieve oplossingen van onze inwoners zoals bijvoorbeeld bewoning toe te staan in geschikte gebouwen die nu nog niet deze bestemming hebben. Deze transformaties zijn tot op heden maar mondjesmaat toegestaan.

Armoede
Ook hier mist enige ambitie in het algemeen, gelukkig staan in de begroting wel hieraan gerelateerde punten die wel de benodigde ambitie hebben. Maar wij vinden de opmerking “zoeken de grenzen van de wet hierbij op” een gevaarlijke. De grenzen opzoeken brengt het risico met zich mee dat je de grens overschrijdt.

Zorg dichterbij en voorzieningen
Goed om te lezen dat de centralisatie van de sociale teams wordt teruggedraaid.

Preventie en inclusie
Wat de D66 fractie betreft een helder verhaal en wij zien dan ook het aangekondigde integraal plan met belangstelling tegemoet.”

Tot slot

“De oneliner van het huidige college en coalitie is ‘Samen denken, samen doen’. Al dat denken heeft alleen veel ambities opgeleverd, maar nog geen enkel plan of laat staan gepland resultaat. En het twee maal samen heft elkaar blijkbaar op, want ook daar zien wij helaas nog vrij weinig van. ‘Doen’ blijft daarmee over en laat dat nu datgene zijn wat onze inwoners van ons verwachten.”