16. Een financieel gezond Beverwijk

D66 staat voor gezonde gemeentefinanciën. Beverwijk staat er goed voor maar we zien dat er toenemende druk is op de jaarlijkse exploitatie. Er zijn veel taken bijgekomen en niet altijd is daar meer geld voor beschikbaar gesteld. Het is niet uit te sluiten dat de komende jaren er bijgestuurd moet worden. D66 zet hierbij de kwaliteit van onze voorzieningen, dienstverlening en openbare ruimte voorop. We moeten daarbij voorkomen dat we vastlopen omdat er wordt vastgehouden aan heilige huisjes en ingesleten patronen.

Transparantie & samenwerking

Het moet voor onze inwoners duidelijk en inzichtelijk zijn hoe de gemeente onze financiële middelen besteedt. Onze inwoners hebben er recht op dat hun belastinggeld op een verantwoorde wijze wordt uitgegeven. We willen daarom een evenwichtig en realistisch financieel beleid, dat transparant is en voor elke inwoner controleerbaar. Als er keuzes gemaakt moeten worden, moeten die eenvoudig te onderbouwen zijn richting onze inwoners. Als gemeente krijgen we steeds meer taken op ons bord, of het nu om de jeugdzorg gaat of de participatiewet. In de afgelopen jaren hebben de gemeenten binnen de IJmond bewust gekozen voor intensieve vormen van samenwerking om deze taken op een efficiënte en verantwoorde manier uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat de begrotingen van de verschillende gemeenten binnen de IJmond voor een belangrijk deel verweven zijn. Een voorbeeld is de inkoop van jeugdzorg binnen het sociaal domein. Goede samenwerking resulteert in goed omgaan met het belastinggeld van onze inwoners.

Als D66 IJmond willen we de komende jaren een subsidie consulent inhuren. Deze medewerker gaat op zoek naar manieren om geld binnen te halen via subsidies om ontwikkelingen in de gemeente/IJmond te bekostigen. Deze subsidies kunnen komen vanuit de provincie, de Rijksoverheid of Europa. Deze consulent zouden we met de IJmond in dienst kunnen nemen om de kosten te delen. Zo halen we direct subsidies binnen waar de hele regio van profiteert.

Lokale belastingen

We streven naar een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van de gemeentelijke lasten. We springen op een zorgvuldige wijze om met het belastinggeld. Het gaat immers om geld van ons allemaal. Tekorten binnen de gemeentebegroting worden niet simpelweg opgelost met een belastingverhoging, maar worden in eerste beginsel opgelost binnen de begroting. Bij elke afweging hebben we duidelijk voor ogen wat de structurele gevolgen zijn van een beslissing. Weegt het sluiten van een buurthuis op tegen een OZB-verhoging van een paar euro? Geld moet beleid volgen en niet andersom. 

D66 vindt het onjuist dat de opbrengsten van gemeentelijke belastingen, die slechts aan een beperkt aantal mensen worden opgelegd, zoals de hondenbelasting, naar de algemene middelen van de gemeente vloeien. Zeker als daar geen specifieke inspanning van de gemeente tegenover staan. Burgers horen immers niet financieel te worden benadeeld, enkel om hun keuze voor een huisdier. We schaffen de hondenbelasting daarom liever af. 

We zien dat de afvalstoffenheffing door tegenvallende scheidingsresultaten en de invoering van de verbrandingsbelasting door het Rijk fors is toegenomen. D66 zet in op een positieve beloning. Goed scheiden moet lonen en dus optimaliseren we de komende jaren de infrastructuur om dat te faciliteren.

Een eerlijk en stabiel gemeentefonds

Elk jaar is pas laat bekend hoeveel middelen de gemeenten krijgen van het Rijk. Dit maakt stabiel besturen erg ingewikkeld. Op dit moment is het Rijk ook bezig het gemeentefonds te herijken. Volgens de laatste berichten gaat gemeente Beverwijk er fors op achteruit. Dit is gezien al onze opgaven niet acceptabel. Wij willen samen met andere gemeenten in deze situatie optrekken richting het Rijk om de begroting van Beverwijk op orde te houden.

Wat gaan we ervoor doen?

  • Inhuren IJmondiale subsidie consulent voor het beter benutten van provinciale, landelijke en Europese subsidies
  • Solide, transparant financieel beleid
  • Niveau lokale belastingen steeds afwegen tegen goede lokale voorzieningen
  • Verkleinen verschil uitgaven en inkomsten lokale taken als afvalverwerking
  • Afschaffen van de hondenbelasting