Zorg en inkomen in de gemeente Beuningen

Beeld: Alwin Steeg

Zorg

D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. De hulp en ondersteuning die iemand nodig heeft, is leidend.

De mensen die zorg nodig hebben staan centraal, niet de zorgaanbieders. Binnen de jeugdzorg willen we dat problemen bij jongeren niet op voorhand gemedicaliseerd worden, maar dat wellicht niet-medische hulpverlening een uitkomst kan bieden. Wij willen voorkomen dat jongeren al vroeg een stempel krijgen. Wij gaan uit van de menselijke maat. We kijken naar wat haalbaar is en wat we voor elkaar kunnen doen. Iedereen telt, ook als we niet allemaal hetzelfde zijn.

Zorg door professionals samen met hulp uit omgeving en vrijwilligers

Zorg moet, wanneer het echt nodig is, voor al onze inwoners beschikbaar zijn en moet georganiseerd worden rondom de wens of behoefte van de inwoners. Maakt niet uit waar je vandaan komt, of hoe rijk je bent, of je een handicap hebt, wat je leeftijd is. Het sociaal team is hiervoor in de gemeente Beuningen het aanspreekpunt. De klanttevredenheid is hoog, ook vergeleken met landelijk gemiddelden. Het geeft aan dat inwoners die het sociaal team weten te vinden zeer tevreden zijn. Via het sociaal team moet er toegang zijn tot een ruim aanbod van professionals. Wij willen bouwen aan een sociaal sterke samenleving, waarin professionals kunnen samenwerken met hulp uit de eigen omgeving en vrijwilligers.

Bereikbaarheid

Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Inwoners moeten weten waar ze zorg kunnen aanvragen en wat er mogelijk is. De communicatie daarover moet aansluiten op eventueel beperkte taalbeheersing van inwoners. Een beperking van welke aard dan ook mag een inwoner niet belemmeren om een dagopvang of eetpunt te bezoeken. Kinderen die vast dreigen te lopen, moeten snel en op de eigen school of in het eigen gezin geholpen worden zodat hun ontwikkeling niet stagneert.

Betaalbaarheid

Het betalen van een eigen bijdrage naar inkomen vinden wij vanzelfsprekend, ook bij de lichte vormen van jeugdzorg.

Brievenbrigade

De brievenbrigade is hulp bij administratie en formulieren zoals in onze gemeente gegeven wordt door vrijwilligers bij de stichting Perspectief. Deze brievenbrigade moet worden uitgebreid. Nog lang niet alle mensen voor wie de hulp een uitkomst is worden bereikt. Goed informatie kunnen lezen en zelf goed informatie kunnen verstrekken zal helpen bij het voorkomen van schulden en bij het vinden van de juiste hulp. De brieven die de gemeente stuurt worden qua leesbaarheid en verstaanbaarheid door veel mensen niet begrepen. Deze brieven kan de gemeente zelf verbeteren.

Inkomen

Het is erg belangrijk dat mensen kunnen voorzien in hun eigen bestaan: dit geeft voldoening, het geeft structuur, het geeft mogelijkheden anderen te helpen. Wij vinden dit belangrijk voor iedereen.
De meeste volwassen inwoners hebben een (parttime) baan of zijn ondernemer. Circa 3,5% van onze inwoners heeft een werkloosheidsuitkering en ruim 1% heeft een bijstandsuitkering.

Werk

Wij willen nog meer inzetten op het helpen van mensen bij het vinden van werk, waarbij de inzet gericht is op werk voor de lange termijn. Dit kan best via een traject van vrijwilligerswerk – werken met behoud van uitkering – jaarcontract – contract voor langere termijn. Maar we willen niet dat uitzendbureaus verdienen aan onze regelingen terwijl de persoon die wij helpen na korte tijd weer terug bij af is. Dit vraagt een intensieve persoonlijke begeleiding. Wij willen inzetten op ambtenaren die voldoende tijd kunnen besteden aan deze begeleiding. Wij zijn voor een gemeentehuis met korte lijntjes naar en tussen alle zorg- en welzijn-professionals.

Voorkomen van terugbetalen van toeslagen

Bij werktrajecten en korte contracten is het ook belangrijk om de mensen te steunen in het correct doorgeven van inkomstenwijzigingen en voorkomen van problemen met terugbetalen van toeslagen Hierbij is maatwerk belangrijk.

Inburgering en onderwijs

Wij zijn voor een ruime uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, met voldoende tijd en geld, waarbij de gemeente Vluchtelingenwerk met hun kennis en ervaring betrekt. Vraag ook mensen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen als ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen en evalueren van het beleid.
Eerste prioriteit is werk vinden en deelnemen aan de samenleving. Hiervoor is het belangrijk om te investeren in mensen door toegang te geven en te blijven geven tot onderwijs. Ook tijdens het werk of tijdens het traject hiernaar toe moet er voldoende tijd ingebouwd worden voor het leren van Nederlands. Dit moet een belangrijk selectiecriterium zijn voor werkgevers om samen te werken met de gemeente via het Werkbedrijf.

Omgaan met schulden

Ons stelsel van sociale zekerheid is complex en vangt helaas niet iedereen op tijd en voldoende op. Schulden ontstaan snel en het overzicht houden is een uitdaging die velen boven het hoofd groeit. Vertrouwen op je eigen kracht als je een laag inkomen en veel schulden hebt is bijna onmogelijk. In plaats van mensen te verwijzen naar een geldlening bij de gemeentelijke kredietbank zetten wij in op uitbreiden van de mogelijkheden voor leenbijstand.
Bij de uitvoering van inkomensregelingen en schuldhulpverlening moeten altijd de bijzondere omstandigheden van het individuele geval in ogenschouw worden genomen. De gemeentelijke dienstverlening aan onze inwoners die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning of schuldhulpverlening is daarop ingericht. Schulphulpverlening moet ook beschikbaar zijn voor ondernemers in onze gemeente, zeker voor ZZP’ers.
D66 is voor een experiment in Beuningen waarbij schulden onder voorwaarden worden overgenomen door de gemeente.

Voedselbank

Het aantal inwoners dat noodgedwongen gebruik maakt van de voedselbank in de gemeente Beuningen is stijgende. De voedselbank krijgt hulp bij huisvesting, energiekosten en vervoer. Wij willen dat de gemeente ook met de voedselbank meedenkt over hun wens om een gezonde voedselbank te worden door meer verse groente en fruit aan te bieden.

Onze ambities voor de gemeente Beuningen

  • Inzetten op preventie, signaleren en bereikbare zorg voor ieder die dit nodig heeft.
  • De mensen die zorg nodig hebben staan centraal.
  • •org en ondersteuning ook voor mensen die dit altijd nodig zullen blijven hebben.
  • Realiseren van een brede samenwerking van professionals met vrijwilligers en betrokkene zelf.
  • Korte lijntjes op het gemeentehuis met en tussen professionals in zorg en ondersteuning.
  • Uitbreiden van de brievenbrigade.
  • Investeer in mensen, of het nu gaat om opleiding, ervaring opdoen of de Nederlandse taal. Dit ongeacht leeftijd, handicap, zelfstandigheid, land van herkomst of gezondheid.
  • Mensen vanuit het buitenland moeten zo snel mogelijk hulp krijgen bij het vinden van werk en het leren van de taal.
  • Meewerken aan een gezonde voedselbank.
  • Schuldhulpverlening: help meer mensen, eerder en daarmee ook beter.