Wonen in de gemeente Beuningen

Beeld: Alwin Steeg

Bouwen, Bouwen & Bouwen. Dat is wat er de komende periode moet gaan gebeuren in onze gemeente om ervoor te zorgen dat er voor elke inwoner een woning is. Van starter tot doorstromer voor elke prijsklasse in huur of koop en voor elke type woning is er een tekort. Kortom, er moet meer én gevarieerd gebouwd worden voor elke portemonnee. Het aantal woningen dat we gaan realiseren is zodanig dat we ook een bijdrage leveren voor de regio. De afgelopen jaren heeft D66 Beuningen zich ingezet voor woningbouw met als voorbeeld de recente bouw tussen Beuningen en Ewijk. De gemeente Beuningen is een woongemeente met een bruisend verenigingsleven met ruimte voor ondernemen en dat willen we zo houden. Onze demografie is dat er veelal in onze gemeente wordt gewoond en buiten onze gemeente wordt gewerkt en ondernomen. Daarom zien we wonen en welzijn als één beleidsterrein. Daarom bieden we ruimte voor welbevinden jongeren, ouderen, mensen die niet meer in een instelling maar zelfstandig wonen. In het kader van het woongenot gaat het onderhoudsniveau in de woonwijken op de schop. Hierin willen investeren.

Voor elke portemonnee betaalbare woningen

Waar Woonwaarts in het verleden aangaf nauwelijks woningen te gaan toevoegen in onze gemeente is onze coalitie erin geslaagd Woonwaarts van standpunt te laten veranderen. We hebben nu locaties op het oog waar Woonwaarts wil ontwikkelen. De eerste is onlangs gerealiseerd in Beuningen (de Smederij) en in Weurt worden in 2022 op het Ruyterpark 16 appartementen gebouwd. Ook in nieuwbouwwijken is er ruimte voor sociale huur en wordt er verder gekeken dan enkel Woonwaarts als aanbieder. Voor doorstroming zetten we het project ‘van groter naar beter’ voort waarin een inwoner die in onze gemeente een gezinswoning verlaat voorrang krijgt op een appartement. Voor nieuwbouw koopwoningen geldt dat inwoners uit onze gemeente eerste keus hebben op een deel van deze woningen. Hierbij is het van belang dat er zowel voor starters als voor senioren op de woningmarkt voldoende woningaanbod is in de gemeente Beuningen voor sociale- en middel dure huur en betaalbare koopwoningen. Gezien de samenstelling van de bevolking (meer eenpersoonshuishoudens) komt er met name een grote vraag naar ‘kleinere’ woningen. Verder geldt er zelfbewoningsplicht. In onze gemeente kopen is in onze gemeente wonen!

Diverse woningtypen

Op dit moment is 40% van onze inwoners ouder dan 50 jaar. Het totaal aantal levensloopbestendige woningen, denk aan appartementen en eenlaagswoningen, is op dit moment 15% van de totale woningvoorraad. Daarom gaan we extra inzetten op het bouwen van levensloopbestendige woningen zodat deze achterstand wordt ingehaald en waardoor er doorstroming, voor wie dat wil, gecreëerd wordt. Naast inzetten op doorstroming voor senioren komen er ook meer woningen voor starters, eenpersoonswoningen en doorstroming naar een volgend huis. Ook moet er meer ruimte komen voor initiatieven van inwoners. Dus niet alleen grote ontwikkelaars de ruimte geven maar ook CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) promoten. Ook andere initiatieven zoals aanleunwoningen en woningsplitsen verdienen aandacht. Voordeel hiervan is dat ouderen in hun voorheen ruime woning kunnen blijven wonen en het creëert woningaanbod. We willen ervoor waken dat kwetsbare mensen niet allemaal bij elkaar komen te wonen. Woningen voor deze doelgroep dienen gespreid over de gehele gemeente te worden toegewezen. D66 Beuningen staat voor vitale wijken met verschillende type woningen. Voor iedere inwoner een woning naar behoefte en portemonnee.

Participatie en inspraak tussen inwoners, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en de gemeente

Het bouwen van woningen is nu veelal aanbodgericht. D66 Beuningen vindt dat er hierdoor te weinig woningen in het betaalbare segment zijn gebouwd. Wij vinden dat er op basis van de woonmarktbehoefte moet worden gebouwd. De laatste jaren wordt er door ontwikkelaars veelal gebouwd in het hogere segment. Onze gemeente moet het initiatief terugpakken en randvoorwaarden stellen zodat er meer naar de wens van onze inwoners wordt gebouwd. Dit vraagt om het maken van afspraken met de ontwikkelaar. Hierbij moet meer worden geluisterd naar onze inwoners en realisatie moet in samenspraak met omwonenden, initiatiefnemer en de gemeente worden gedaan.

Duurzaam en circulair bouwen

D66 Beuningen zet in op woonkwaliteit. Hiervoor worden randvoorwaarden gesteld zoals voldoende speel- en beweeggelegenheid met voldoende goed kwalitatief openbaar groen. Zoals bijvoorbeeld de wijken de Hutgraaf en Keizershoeve. Voor bestaande woonwijken proberen we middels operatie Steenbreek inwoners te stimuleren een deel van hun betegelde tuin te vervangen door groen. Bestaande woningen proberen we, mits betaalbaar en voldoende draagvlak, versneld mee te nemen in de warmtevisie. Dit geldt voor zowel particuliere woningen als voor woningen in eigendom van woningbouwcoöperaties. Tevens gaan we inzetten op circulair bouwen. Ook bouw met zoveel mogelijk hout is een mogelijkheid. Corporatiewoningen moeten minimaal voldoen aan energielabel B en we gaan door met de duurzaamheidslening.

Onze ambities voor woningbouw per kern

Winssen

Voor het behoud van de leefbaarheid en voorzieningen in Winssen, zoals supermarkt Jumbo en dorpshuis De Paulus, dat Winssen zo bijzonder en krachtig maakt, gaan we verder met nieuwbouw in Winssen. De capaciteit van IKC De Wegwijzer groeit mee. Het herinrichten van het hart van Winssen bestaande uit het Van Ghentplein, de muziekkoepel en de boomgaard en een nieuwe bestemming van de kerk doen we samen met de werkgroep bestaande uit Winssenaren. Door met gepaste dichtheid rondom Winssen te bouwen, kunnen we het landschappelijk karakter dat Winssen zo bijzonder maakt behouden en blijft Winssen met deze toevoeging vitaal.

Weurt

In Weurt zijn de laatste jaren weinig woningen toegevoegd. We vinden dat Weurt nieuwbouw verdient. Belangrijk hierbij is dat we het gebied rondom de dijk beschermen. Dit is een mooi landelijk stukje Weurt. Hierdoor behouden we een mooie overgang van stad Nijmegen naar het dorp Weurt. Nieuwbouw in Weurt is belangrijk voor behoud van de leefbaarheid, het onderwijs en verenigingen. Laan 1945 zal in samenspraak met omwonenden worden vernieuwd, wij denken hierbij aan meer bomen die er meer een laan van maken. De parkeerplaats willen wij groener maken door een afscheiding met heggen.

Ewijk

De afgelopen decennia is Ewijk flink gegroeid. Onze partij is van mening dat er een grens aan deze groei zit. In het gebied rond Slot Doddendael wordt niet gebouwd. We streven naar een gefaseerde groei. Tegenover deze groei staat dat een deel van de opbrengst moet worden besteed om de infrastructuur en het groen in de bestaande wijken op te knappen waarbij de Julianastraat en Klef een facelift verdienen.

Beuningen

De vraag naar woningen in Beuningen is groot met name in de centrum van Beuningen. D66 Beuningen is van mening dat er gezocht moet worden naar inbreidingslocatie in het centrum en enkele uitbreidingslocaties aan de rand van Beuningen. Inbreiding kan onder andere in het centrum door appartementen te bouwen in de Schoolstraat. Winkelcentrum Aalsterveld met de nabij gelegen school wordt gerenoveerd. Verder willen we het landschappelijk karakter behouden door bebouwing nabij de dijk en ten zuiden van de snelweg A73 te beperken en door lage dichtheid te hanteren in uitbreidingsgebieden.

Onze ambities voor de gemeente Beuningen

  • Er wordt in alle kernen gebouwd
  • 50% van de nieuw te bouwen woningen zijn betaalbaar
  • Alle nieuw te bouwen woningen worden duurzaam gebouwd