Levendigheid in de gemeente Beuningen

Beeld: Alwin Steeg

Inwoners van onze gemeente Beuningen werken vooral in de regio. Voorzieningen moeten daarom afgestemd zijn op het dagelijkse leven en de activiteiten die daarbij horen. Een levendige omgeving verhoogt het woongenot en maakt de gemeente Beuningen aantrekkelijk om te (blijven) wonen.

Sport

Verenigingen zijn een belangrijk onderdeel van een levendige gemeenschap. D66 wil in elke kern voorzieningen, die zich richten op sport en beweging voor inwoners van alle leeftijden. Verenigingen die breedtesport aanbieden worden actief ondersteund bij het ontwikkelen van dit aanbod. Dit geldt ook voor aanbod wat gericht is op specifieke doelgroepen.
D66 wil:

 • Een stimulerend beleid gericht op het ontstaan van omnisportverenigingen (een centraal bestuur met meerdere sport- en bewegingsactiviteiten).
 • Dat sport- en bewegingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen worden bevorderd en waar nodig door middel van stimuleringssubsidies ondersteund.
 • Dat sport(accommodaties) voor alle inwoners toegankelijk zijn. Dat is mogelijk als fysieke en financiële belemmeringen om te sporten worden weggenomen. Gezinnen van ouders met lage inkomens worden ondersteund zodat de kinderen aan sportieve en culturele activiteiten deel kunnen nemen. Als het nodig is, worden er aanvullende middelen beschikbaar gesteld.
 • Dat aan de Ooigraaf een nieuw zwembad wordt gebouwd.

Kunst, cultuur en erfgoed

Cultuur, waar kunst een zichtbare uiting van is, is een veelomvattend begrip. Zonder uitputtend te zijn, kunnen de volgende aspecten worden genoemd:

 • media en letteren
 • beeldende kunst en bouwkunst
 • amateurkunst, podiumkunsten en kunsteducatie
 • cultuureducatie

D66 vindt het belangrijk dat alle uitingen van cultuur een podium krijgen.

Erfgoed (zowel het materiële als het immateriële) zorgt voor verbindingen tussen onze inwoners en verschillende generaties. Het staat voor datgene wat wij waardevol vinden om te behouden en verdient daarom specifieke aandacht van de gemeente, of het nu gebouwen, voorwerpen of gebruiken en tradities betreft. Verenigingen die erfgoed koesteren en uitdragen worden door de gemeente gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door kennis ter beschikking te stellen of door vlotte vergunningverlening voor publieke activiteiten. Dit betekent concreet:

 • Het Molenhuis biedt een podium voor kleine voorstellingen, lezingen etc. Hier ligt de focus op het faciliteren van lokale initiatieven. De verbinding tussen cultuur en welzijn (sociale cohesie) zien wij als een waardevolle. Waar mogelijk zal medewerking verleend worden aan initiatieven die dit verder versterken.
 • De culturele agenda wordt met de regio gemaakt. Het aanbod in de grote Nijmeegse culturele instellingen en de kleinere accommodaties in de omliggende gemeentes worden op deze manier op elkaar afgestemd. Hierbij kunnen verbindingen worden gelegd tussen de professionele culturele instellingen in de stad en de amateurkunst in onze gemeente.
 • De gemeente Beuningen zet zich actief in om culturele projecten in Beuningen en de regio mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan regionale tentoonstellingen en voorstellingen, waarbij toeschouwers meerdere locaties in de regio kunnen bezoeken. De gemeente heeft een faciliterende rol maar zet kennis, kunde en subsidie gericht in ten behoeve van initiatieven.
 • Beeldende kunst krijgt meer aandacht in de openbare ruimte. Er wordt (provocatieve) hedendaagse beeldende kunst geplaatst op verschillende plekken in de gemeente om herkenbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. Opdrachten voor het ontwerpen van objecten worden in eerste instantie aan lokale kunstenaars gegund. Kunstenaars en culturele instellingen worden betrokken bij het actualiseren van onze omgevingsvisie.
 • Het centrum van Beuningen kan levendig worden gehouden door culturele optredens en manifestaties in de openlucht en in (leegstaande) winkelpanden. De gemeente stimuleert dat door hiervoor jaarlijks een concreet programma te maken.
 • De gemeente Beuningen bevordert het onderhoud, beheer en ontwikkeling van zowel het materiële als het immateriële erfgoed in onze gemeente. Wat dat erfgoed is wordt in samenwerking met onze inwoners bepaald.
 • De gemeente blijft het cultuurknooppunt ondersteunen bij het uitvoeren van cultuureducatie op onze basisscholen.
 • De gemeente stimuleert dat mensen met een smalle beurs gebruik maken van de Regeling Meedoen om deel te nemen aan culturele activiteiten.
 • Voor jongeren met een laag inkomen willen wij een gemeentelijke bijdrage mogelijk maken in de kosten van muziekles of een sportclub.

Winkelen en bedrijvigheid

Winkels (en horeca) zorgen voor levendigheid in de kernen. Tijdens het winkelen ontmoeten inwoners elkaar. Voor veel mensen is dat een belangrijk sociaal moment. Ondernemen is een zaak van ondernemers. De gemeente speelt een faciliterende rol door middel van soepele regelgeving om creatieve initiatieven mogelijk te maken.

 • D66 wil dat startende ondernemers de eerste twee jaar vrijgesteld worden van reclamebelasting en OZB (gebruikersdeel). Voor de diversiteit van het aanbod is het belangrijk dat ook startende ondernemers zich kunnen vestigen. Deze kosten moeten de eerste twee jaar dan geen belemmering zijn.
 • Het centrum van de kern Beuningen is verspreid over 5 pleinen en heeft te veel m2 winkeloppervlak. Vermindering van het winkeloppervlak (bijvoorbeeld Amaliaplein, Schoolstraat) voorkomt leegstand en zorgt voor een compacter winkelcentrum en een positievere beleving bij het winkelend publiek. De gemeente denkt mee om te komen tot oplossingen om dit te realiseren. Eventuele bestemmingswijziging, denk aan de bestemming horeca, kan hier onderdeel van uitmaken.
 • De westkant van het Thorbeckeplein kan herontwikkeld worden met zorg- en andere publieke voorzieningen in de ‘plint’ en appartementen daarboven. Ook op andere plekken in het centrum kunnen (extra) appartementen worden gerealiseerd.
 • De gemeente denkt mee met het in stand houden van basale winkel- en horecavoorzieningen in de kernen Ewijk, Weurt en Winssen. • Wij willen in het gebied tussen A73, Schoenaker en Wetering ruimte reserveren voor toekomstige aanleg van bedrijventerreinen. Onze ambitie is om hier in de toekomst het meest duurzame bedrijfsterrein van Gelderland te realiseren. • Op het bedrijventerrein Schoenaker worden fiets- en wandelpaden gerealiseerd. Dit enerzijds vanwege de verkeersveiligheid, anderzijds om de werknemers op dit bedrijventerrein in staat te stellen buiten te bewegen.

Onze ambities voor de gemeente Beuningen

 • Sport- en culturele accommodaties zijn voor alle inwoners toegankelijk.
 • Startende ondernemers worden de eerste twee jaar vrijgesteld van reclamebelasting en gebruikersdeel OZB.
 • Een compacter winkelcentrum.