Onderwijs en kinderopvang in de gemeente Beuningen

Koppeling van onderwijs en kinderopvang in kindcentra is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Een gezamenlijk ontwikkeld opvoedkundig beleid per kindcentrum legt hiervoor de basis. Kindcentra zorgen voor een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn op maat voor alle kinderen tussen nul en twaalf jaar.
Kwalitatief goed onderwijs is een investering in de toekomst van ons land, van onze gemeente en van de kinderen van nu en straks. Ons land en onze jeugd moeten immers toegerust zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Daarbij hoort dat de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen) op orde zijn. Geen enkel kind mag het reguliere basisonderwijs laaggeletterd verlaten.
Iedereen die de basisschool verlaat gaat naar een middelbare school in onze regio, omdat er in onze gemeente geen middelbare school is. D66 Beuningen vindt het belangrijk dat het niveau van de scholen voor voortgezet onderwijs op het goede peil kan worden gehandhaafd in een omgeving met afnemend aantal vo-leerlingen. Het is ons bekend dat er een initiatiefgroep bestaat die een nieuwe VO-school wil stichten in Beuningen volgens een nieuw onderwijsconcept. Veel is nog onbekend. Als dit initiatief voldoende wordt gesteund door ouders uit onze gemeente en het ministerie van Onderwijs groen licht geeft (nodig voor financiering huisvesting) dan zullen we als D66 Beuningen ons uiteraard inzetten voor de huisvesting van de VO-school.

Beeld: Alwin Steeg

‘Naschools zwemmen’

Onze gemeente ligt in een waterrijke regio. Schoolzwemmen is in het verleden afgeschaft omdat dit ten koste ging van de lestijd. D66 Beuningen gaat in gesprek met de Plons en BSO’s om te kijken of er behoefte is dat er na schooltijd in samenwerking met de BSO’s zwemlessen worden aangeboden. Hierdoor kunnen kinderen in hun vrije uren zwemmen die ze anders op de BSO doorbrengen en zwembad de Plons kan dan de beschikbare capaciteit hiervoor invullen en komen er plekken vrij voor zwemlessen in het weekend waardoor kinderen minder lang op de wachtlijst staan. Voor kinderen die buiten de BSO om willen leszwemmen bestaat de mogelijkheid al om dit direct na school te doen.

Onderwijshuisvesting

D66 Beuningen is tevreden dat het gelukt is om voor basisschool De Dromedaris een nieuw onderkomen te realiseren voor het gehele IKC. Dit zal in 2022 worden opgeleverd. Echter hiermee zijn we er nog niet. De huisvesting van SBO Klavervier is verouderd en is toe aan renovatie of aan een nieuwe locatie. Deze locatie is naast onderwijs en andere (maatschappelijke voorzieningen) geschikt voor enkele woonlagen. Op basis van het meest recente onderzoek naar onderwijshuisvesting in Beuningen verdient ook Montessori-kindcentrum Montijn renovatie of nieuwbouw. Door de onlangs gerealiseerde nieuwbouw in Ewijk en de verwachte nieuwbouw in de toekomst vindt D66 Beuningen het belangrijk dat leslokalen worden toegevoegd bij BSO De Reuzepas. Het is belangrijk dat de capaciteit van BSO De Reuzepas in lijn is met de ontwikkeling in Ewijk. Er zijn op dit moment slechts enkele lokalen vrij. Ook de capaciteit van IKC De Wegwijzer in Winssen moet worden uitgebreid. In het gebouw zit naast de basisschool ook een KDV en een peuterspeelzaal. De basisschool groeit en ook in Winssen is onlangs nieuwbouw toegevoegd en er zijn nog nieuwbouwplannen. Ter behoud van deze onderwijsvoorzieningen moet er capaciteit worden toegevoegd, daarvoor zet D66 Beuningen zich in.

Voorschool

Wij brengen opvang en VVE-peuteropvang in de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar samen (voor- en vroegschoolse educatie), zodat alle kinderen recht hebben op voorschoolse educatie en samen opgroeien. De gemeente zorgt ervoor dat wij samen met peuteropvang/VVE organisaties overeenkomen dat alle peutergroepen voldoen aan de VVE-eisen (deze zijn zwaarder dan voor reguliere peuteropvang).
8
Hiermee faciliteer je dat alle (VVE en niet-VVE) kinderen in de groepen bij elkaar zitten in plaats van VVE kinderen in aparte groepen (geen segregatie).

Primair onderwijs (scholen voor (speciaal) basisonderwijs

Als D66 streven we naar gelijke kansen voor alle leerlingen, daarvoor is soms een ongelijke behandeling noodzakelijk. Scholen met veel leerlingen met ontwikkelachterstanden vragen de bijzondere aandacht. Doen wat nodig is moet centraal staan. Lokale achterstandsmiddelen zetten wij gericht in op deze scholen.

D66 wil voor elk kind een Rijke Schooldag

Een Rijke Schooldag is een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met onder andere sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties. Als gemeente kan je deze partijen helpen en ondersteunen om dit te realiseren (versterken van de bibliotheek op school, inzet van sportcoach, kennismaken met sport, muziek en cultuur, inzet van de diensten van natuur- en milieueducatie van het Dijkmagazijn).

Versterking samenwerking onderwijs en jeugdhulp/zorg

Samenwerking richten op snelle inzet van ondersteuning in het belang van het kind en het gezin, zodat een beroep op zwaardere zorg wordt voorkomen. Zorg wordt dichter bij de school georganiseerd. Bijvoorbeeld door het instellen van een zorgteam per school of door orthopedagogen een werkplek aan te bieden binnen een school. Samenwerking met jeugdgezondheidszorg. We zien helaas kinderen met complexe situaties thuis maar zien we wel voldoende? We willen onze schoolmaatschappelijk werkers trainen bijvoorbeeld middels themabijeenkomsten om deze professionals bewuster te maken van het herkennen van deze situaties en de gevolgen voor het kind. Door de inzet van schoolmaatschappelijk werk kunnen veel problemen op school worden gesignaleerd en leerlingen worden toegeleid naar hulp.

Volwasseneducatie

Leren stopt niet bij het laatste diploma, maar zet altijd door. Een leven lang leren begint met lang leve leren! Wij blijven investeren in de regionale aanpak van laaggeletterdheid en zorgen er voor dat de aanpak van laaggeletterdheid integraal belegd is in het Sociaal Domein. Dit dient een plek te hebben bij vroegsignalering van schulden, de preventieagenda en gezinsaanpak.

Onze ambities voor de gemeente Beuningen

  • Onze school voor speciaal basisonderwijs, Klavervier, wordt opgeknapt waarbij tevens ruimte wordt geschapen voor kinderopvang. Ook wordt de capaciteit van basisschool De Reuzepas in Ewijk en De Wegwijzer in Winssen uitgebreid.
  • In samenwerking met BSO en zwembad de Plons onderzoeken of er behoefte is aan zwemlessen na schooltijd.
  • De gemeente bevordert actief dat alle kindcentra tot de beste van Nederland gaan horen. De gemeente gaat hierbij niet op de stoel van de school- en andere besturen zitten. Deze besturen zijn en blijven autonoom. Wel gaat de gemeente in gesprek met de kindcentra, hun besturen en oudervertegenwoordigers om deze uit te dagen te komen tot verbetering of innovatie van opvoeding, educatie en onderwijs.
  • De gemeente gaat actief verder met het bestrijden van laaggeletterdheid onder volwassenen binnen de gemeente.