Genieten van onze mooie omgeving

Beeld: Alwin Steeg

In het Beuningse landschap zijn groene en blauwe (water)elementen nauw met elkaar verweven. Wij willen dit mooie bezit van onze gemeente behouden en op onderdelen versterken. Dat is van belang voor het welzijn van onze inwoners, maar ook voor mensen van buiten onze gemeente die van ons landschap willen genieten. In het oeverwallen- en kommengebied gaan agrarische functies samen met recreatie en natuur. Onze nieuwe woningen zullen daarom ook zorgvuldig in ons landschap worden ingepast. Mede om dat te kunnen doen planten wij in vier jaar tijd 6.000 extra bomen zodat iedere inwoner één boom heeft. Het Dijkmagazijn verbindt onze inwoners met onze natuur. D66 vindt de activiteiten van het Dijkmagazijn belangrijk en wil die graag versterken met activiteiten gericht op educatie en recreatie.

Recreatie

Mensen recreëren het meest in hun dagelijkse leefomgeving. Dat geldt ook voor de inwoners van de gemeente Beuningen en de regio. De afgelopen coronaperiode hebben we gezien dat veel mensen van de natuur willen genieten. We hopen dat ze dit ook blijven doen. Belangrijk is hierbij dat de belangen van natuur/recreatie en bewoner/bezoeker in balans blijven. Wij willen dat honden in het buitengebied, en zeker tijdens het broedseizoen, alleen toegang hebben indien aangelijnd. Meer mensen betekent meer afval en meer overlast. D66 vindt dat er meer plekken moeten worden gerealiseerd waar men het afval kwijt kan, dat er nog meer voorlichting over wordt gegeven en dat het afval sneller wordt opgeruimd in de oeverwallen. Een aandachtspunt is ook uitbreiden van parkeergelegenheid in de kernen ten behoeve van recreatief gebruik van het uiterwaardengebied en een veilig fiets- en wandelpad vanuit de kern Beuningen naar de Dijk.

Het uiterwaarden- en oeverwallengebied draagt bij aan zingeving, wij zien hier een mogelijkheid om aanbod te ontwikkelen met meer betekenisvolle ervaringen zodat bezoekers zich los kunnen maken van een stressvolle levensstijl. Een mooi voorbeeld hiervan is de Walk of Wisdom.

Wat D66 betreft blijft de horeca en het toerisme kleinschalig en passend bij het karakter van Beuningen als woongemeente. Voor meer grootschalige recreatie is alleen plek in het gebied ‘Het Broeck’ waar de Groene Heuvels de kern van is.

In het oeverwallen- en kommengebied is ruimte voor nieuwe kleinschalige recreatie zoals bijvoorbeeld:

  • Twee locaties voor Foodtrucks en/of horecavoorziening(en) op de Dijk;
  • Ruimte voor overnachtingen bij Slot Doddendael;
  • Verblijfsrecreatie op een aantal zorgvuldig gekozen plekken zoals boerderijcampings in het buitengebied.
  • De combinatie agrarische functie en recreatie in deze gebieden biedt mogelijkheid om in te spelen op de toenemende belangstelling voor ecodiensten – producten (streekproducten/ milieuvriendelijke accommodaties). Combineren met kleinschalige (horeca)voorzieningen in oeverwallengebied.

De uiterwaarden

De uiterwaarden zien wij primair als ruige natuur. Hier moet ruimte zijn om te struinen en je hoofd leeg te maken. Struinroutes zijn prima, keurig aangeharkte wandelpaden horen niet in de ruige natuur. De klompenpaden (een voorbeeld van de struinroutes) houden de bezoekers op ‘het pad’ waardoor de dieren zo min mogelijk worden verstoord. Er zijn zo min mogelijk gecultiveerde recreatieve elementen in dit gebied. De natuur zelf biedt al genoeg recreatiemogelijkheden. Wel moet het mogelijk zijn om niet belastende sport- en culturele activiteiten in dit gebied te ontplooien. D66 vindt dat de gemeente de initiatieven hiertoe moet bevorderen en ondersteunen.

Het oeverwallengebied

Het oeverwallengebied is door de eeuwen heen geschapen door de mens. Kleinschalig, soms met verrassende doorkijkjes, en op loopafstand van de dorpskernen. De infrastructuur tussen de dorpskernen en het oeverwallengebied moet goed zijn. De uitbreiding van het netwerk van klompen- en andere wandelpaden is een onderdeel daarvan. Wij willen dat er nagedacht wordt over de mogelijkheid om in de toekomst, als de ontzanding in Winssen is afgerond, wonen aan het water te combineren met de ontwikkeling van natuur en extensieve recreatie.

Bebouwd gebied

Het bebouwde gebied mag niet verder verstenen. Met het oog op leefbaarheid worden groene elementen versterkt. Er wordt niet meer ingebreid op nu nog groene locaties, maar er wordt gezocht naar andere mogelijkheden voor woningbouw: mooie gestapelde bouw kan ook erg aantrekkelijk zijn.

Het kommengebied

Wij maken ons zorgen over het kommengebied: het gebied wordt nu bijna helemaal gebruikt door melkveehouders, maar de (gedicteerde) schaalvergroting van deze bedrijven zorgt ervoor dat er uiteindelijk maar een handvol bedrijven overblijft in dit gebied. Het is daarom noodzakelijk om ons te bezinnen op de toekomst van dit gebied waarbij een groot aantal elementen met elkaar moeten worden gecombineerd.

Het kommengebied biedt echter ook veel kansen voor toekomstige ontwikkelingen. Dit alleen al omdat juist hier fysieke ruimte is voor die nieuwe ontwikkelingen.

We hebben het dan over ruimte voor een aantal grote agrarische bedrijven, ruimte voor toerisme en recreatie in ‘Het Broeck’, ruimte voor een nieuw bedrijventerrein nabij het bedrijventerrein Bijsterhuizen (het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland!) en ruimte voor energieopwekking. Dit alles gecombineerd met het herstel van natuurwaarden. Een verborgen en rustig gebied wat kansen biedt voor experience (belevings-) en slow (authenticiteit, lokale producten, belevenis en duurzaam) toerisme. D66 wil dat de bereikbaarheid wordt verbeterd met een fietspad langs de Ficarystraat (veilig en verlicht).

Het is een enorme opgave om al deze ruimtelijke ontwikkelingen op een goede manier te laten plaatsvinden. Daarom willen we de komende raadsperiode gebruiken om voor dit gebied een plan te maken dat uiteindelijk door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Onze ambities voor de gemeente Beuningen

  • Aan de Dijk in de gemeente Beuningen komt een horecavoorziening en ruimte voor twee food-trucks.
  • Degroene plekken in onze dorpskernen blijven groen.
  • Veilig fiets- en wandelpad vanuit de kern Beuningen naar de Dijk en een fietspad langs Ficarystraat richting Bergharen.
  • In het kommengebied worden natuurgebieden met elkaar verbonden door middel van wandel- en fietsroutes.