Bestuur en regionale samenwerking

Beeld: Groene metropoolregio

Het karakter van de gemeente Beuningen wordt bepaald door de mensen die hier wonen, door hoe onze ruimtelijke omgeving in elkaar zit, maar vooral door de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wij wonen in een prachtige omgeving met mooie natuur en aantrekkelijke dorpen en wijken. Door de wijze waarop de gemeente participeert in onze kleinschalige maatschappelijke netwerken, zijn wij in staat om mensen in hun eigen omgeving op te vangen en te helpen.

Relatie inwoner – gemeente

Inwoners mogen van de gemeente verwachten dat ze vriendelijk, efficiënt en correct geholpen worden. Wij willen een goede relatie tussen onze inwoners en het gemeentebestuur. Dit wil zeggen dat de gemeente haar inwoners serieus neemt, vroegtijdig betrekt bij gemeentelijke plannen en ruimte geeft aan initiatieven. Bijvoorbeeld door het wegnemen van wettelijke belemmeringen, het leggen van verbindingen of het beschikbaar stellen van deskundigheid. Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners gelijkwaardig worden behandeld en dat inwoners die zich niet kunnen vinden in initiatieven, niet monddood worden gemaakt. Van inwoners verwachten wij dat ze inhoudelijk beslagen ten ijs komen en zich baseren op feiten.

D66 bestrijdt elke vorm van discriminatie. Alle mensen zijn gelijkwaardig ongeacht hun beperking, leeftijd, afkomst, land van geboorte, geslacht, seksuele geaardheid of geloof.

Samenwerking met andere gemeenten

De gemeente Beuningen ligt in een mooie regio die inwoners uit de hele regio veel kansen biedt. We gaan wandelen in de bossen van buurgemeenten, we gaan naar een concert op de Goffertweide, bezoeken musea in Arnhem en vinden vaak een baan over de gemeentegrenzen. Dat betekent dat wij met de regiogemeenten afspraken maken over alles wat de regio aangaat: wonen, werken, ondernemen, onderwijs, zorg, verkeer, cultuur, duurzaamheid, toerisme of recreatie. Onze gemeente maakt er deel van uit en heeft belang bij een vitale regio.

Wel moeten wij er op letten dat deze vormen van samenwerking democratisch controleerbaar zijn. De manier waarop dit binnen de groene metropoolregio Arnhem Nijmegen is vormgegeven, met een agendacommissie van raadsleden en apart ‘intekenen’ op specifieke onderwerpen van samenwerking, is hierbij een goed voorbeeld.

Gezien de grote opgaven waar wij als gemeente voor staan, is D66 van mening dat de samenwerking met onze buurgemeenten versterkt moet worden. Daarbij kiezen wij nadrukkelijk voor bestuurlijke zelfstandigheid, om zo dicht bij onze kiezers te kunnen blijven staan en maximaal toegankelijk, benaderbaar en transparant te zijn naar alle inwoners. Maar voor het versterken van de kwaliteit van onze ambtelijke dienst kiezen wij voor verregaande samenwerking waarbij fusie van werkorganisaties niet wordt uitgesloten.

Onze ambities voor de gemeente Beuningen

  • Bestuurlijke zelfstandigheid maar verregaande samenwerking met buurgemeentes, waarbij ambtelijke fusie niet wordt uitgesloten.
  • Dienstverlening en voorzieningen blijven op lokaal niveau.
  • De gemeente spreekt en schrijft in verstaanbare taal.