SDC-update 18 april 2023

Iedere maand zijn onze stadsdeelcommissieleden Diederik Brink en Jeantine van der Feest druk in de weer. In de tweede vergadering van april besprak de stadsdeelcommissie vooral weer het openbaar vervoer (OV). D66 diende twee adviezen in. Hieronder vind je een samenvatting. De hele vergadering kun je terugkijken op de website van het stadsdeel.

Openbaar vervoer

Tezamen met GroenLinks, PvdA en ten dele Bewoners Amsterdam is D66 mede-indiener van een advies over OV dat in grote lijnen overeenkomt met de concept-reactie van het dagelijks bestuur op plannen van Vervoersregio Amsterdam (VRA) en het Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB) om het OV-aanbod te verschralen. Het advies van onder meer D66 noemt, onder andere, als belangrijke aandachtsgebieden het behoud van de bushalte Kattenburgerstraat en flexibiliteit aangaande de inrichting van de Utrechtsestraat. Dit laatste houdt vooral verband met het openhouden van de optie om bijvoorbeeld voortaan geen tram meer door deze straat, maar enkel nog door de Vijzelstraat te leiden omwille van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de drukke straat.

Toegankelijk taalgebruik

Samen met PvdA en VVD verlangt D66 dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel werk maakt van de uitvoering van een aangenomen advies van 11 januari 2021, waarin de stadsdeelcommissie de wens uitspreekt dat het DB voortaan enkel nog in toegankelijke taal communiceert (niveau B1) of documenten voorziet van een taalwijzer met toelichtingen in toegankelijke taal. Zo kan naar alle waarschijnlijkheid het grootste deel van de inwoners de stukken begrijpen. Bovendien scharen de bovengenoemde indienende partijen zich achter een motie in de gemeenteraad van 5 april 2023 die oproept termen als ‘hoog-‘ en ‘laagopgeleiden’ in communicatie van de gemeente te vervangen door inclusievere woorden. Een democratische stad is immers een stad waarop iedere bewoner zich betrokken voelt en waarin eenieder zich gewaardeerd weet.

Alle inbreng is welkom

Wil je meedenken? Stuur je inbreng naar de fractie: [email protected]