SDC-nieuwsflits mei-juni

Iedere maand zijn onze stadsdeelcommissieleden Diederik Brink en Jeantine van der Feest druk in de weer. In deze nieuwsflits lees je over de nieuwe stadsdeelvoorzitter Centrum, de vergadering van 23 mei en de vergadering van 6 juni, over onder meer het Marineterrein.

Stadsdeelvoorzitter

Voorafgaand aan de tweede vergadering van mei sprak de stadsdeelcommissie een positief advies uit over de voordracht van Amélie Strens als kandidaat-stadsdeelvoorzitter van het Centrum. Zij is op woensdag 7 juni geïnstalleerd. In september zal zij met haar werk als nieuwe binnenstadburgemeester beginnen. 

Beeld: Alexander Scholtes

Recap 23 mei: Centrum Begroot en het afvalplan

Twee grote thema’s tijdens de vergadering van 23 mei waren Centrum Begroot en het afvalophaalbeleid. Centrum Begroot biedt bewoners de mogelijkheid met plannen te komen voor onder andere de verbetering van leefbaarheid, de vergroening van de buurt en het geven van een impuls aan de sociale cohesie. Sommige plannen leken door ambtenaren beleidsmatige basis te zijn ontraden, terwijl niet voor alles beleidskaders bestaan. Jeantine stelde hier een vraag over en noemde als voorbeeld het ontraden van het plaatsen van bankjes op de Oudezijds Burgwallen. We moeten ideeën van inwoners te allen tijde serieus overwegen.
 
Ook lijken niet alle middelen in iedere buurt aangesproken te worden, dus Jeantine had een vraag over de verdeling van het overgebleven budget. Zolang dit eerlijk gebeurt, is het goed. Stadsdeelbestuurder Micha Mos (GroenLinks) bevestigde dat er gezocht gaat worden naar een zo eerlijk mogelijke verdeling. 
 
Het afvalplan, tenslotte,  ontbeerde af en toe een duidelijke doelstelling met een concreet stappenplan. Het bestuur moet duidelijker formuleren wat het wanneer en op welke manier wil bereiken, alsook hoe het dit wil gaan monitoren, aldus Jeantine. Op 6 juni was de tweede termijn van de discussie over het gebiedsgerichte afvalplan. D66 diende samen met commissieleden van PvdA en GroenLinks een advies in om het DB met een plan te laten komen dat zich nog meer richt op stadsdeel Centrum. Het afvalplan moet zowel het ophalen van huisafval als het opruimen van vuilnis op straat tackelen. Een van de voorstellen is om te onderzoeken of de uitgifte van wegwerpartikelen in horecagelegenheden beperkt kan worden.

Marineterrein

Op 6 juni stond ook de eerste termijn van de behandeling van de geplande herontwikkeling van het Marineterrein op de agenda. Mede na de wandeling met leden afgelopen zondag heeft de fractie een visie ontwikkeld die zij gaat omschrijven tot een advies. 
D66 ziet de herontwikkeling van het gebied als een unieke kans in het stadsdeel. Vanwege de centrale ligging en de functie als visitekaartje van de stad moet de laat hoog liggen op verschillende vlakken: duurzaamheid, sport en bewegen, recreatie en de woon-werkbalans. Er liggen nu plannen waarop D66 graag wat aanpassingen zou zien die te groeperen zijn onder vier thema’s: wonen, vergroening, onderwijs en nachtleven.

  • Wonen – Het accent moet meer op wonen liggen dan op werken. Het ambtelijke team dat de plannen heeft geschreven, heeft veel oog gehad voor innovatie op alle fronten. Wat D66 betreft hoeven woningen echter niet modulair gebouwd te worden. Concreet houdt modulair bouwen in dat een ruimte een hoogte heeft van ongeveer 4,5 m. Dit is nodig wanneer een woning kantoorruimte wordt. Het lijkt D66 onwaarschijnlijk dat woningen in het Centrum tot kantoor worden omgebouwd. Daarom pleit de fractie ervoor de muurhoogte terug te brengen tot een meer gebruikelijke hoogte. Er kan aan gebouwen een hele woonlaag met extra woningen worden toegevoegd.  
  • Groen – Het gebied moet groen zijn en aantrekkelijk voor recreatie en sport. Daarom pleit de fractie voor het vroegtijdig inbouwen van zo veel mogelijk groen in de plannen. Denk hierbij aan bomen, groen op gevels en groen op daken. Bovendien moet er uitdrukkelijk ruimte zijn voor bedrijven die bijdragen aan een circulaire hersteleconomie.
  • Onderwijs – Het Marineterrein moet een plek blijven waar jonge mensen leren coderen. Ook wenst D66 dat er met de vestiging van nieuwe ondernemingen veel nieuwe stageplaatsen beschikbaar komen in het stadsdeel.
  • Nachtleven – Onder het Marineterrein ligt een aantal bunkers. D66 wil laten onderzoeken of één of meerdere van deze bunkers geschikt zijn voor uitgaansgelegenheden.

Onduidelijk is hoe het terrein gebruikt kan worden tot de bouwplannen daadwerkelijk beginnen. D66 wil dat het DB laat weten welke mogelijkheden er nu zijn voor het braakliggende deel van het terrein.

Opvang vluchtelingen

Op het Marineterrein waren tot voor kort vluchtelingen gehuisvest. D66 vindt dat het stadsdeel verantwoordelijkheid moet blijven nemen in de zorg voor gevluchte mensen. Hoe gaan we de opvang van vluchtelingen in het stadsdeel in de toekomst vormgeven?

Dijksgracht Oost en meer

Tijdens de vergadering ging het ook al over de Dijksgracht Oost. D66 beraadt zich nog op een definitief standpunt.
 
De hele vergadering is terug te kijken op de website van het stadsdeel. De volgende vergadering is op 20 juni.

Alle input is welkom

Wil je meedenken? Stuur je input over taxibeleid en alle andere zaken die spelen in het Centrum naar de fractie: [email protected]