Besluit Palenplan

In de onderstaande brief lichten de stadsdeelcommissieleden Diederik en Jeantine toe hoe zij tot een beslissing zijn gekomen in het dossier Palenplan.

Beste partijgenoten,

De Stadsdeelcommissie heeft op 20 juni het palenplan Centrum-West voor het eerst besproken. Dit plan wil een oplossing bieden voor de, door verschillende bewoners van de Haarlemmerbuurt en Westelijke Grachtengordel, ervaren overlast van auto- en middelzwaar verkeer dat geen bestemming lijkt te hebben in de buurt maar de route voornamelijk gebruikt om sneller een bestemming buiten de buurt te bereiken.

Door middel van het strategisch plaatsen van 9 palen op bruggen tussen de Haarlemmerbuurt, Westelijke Grachtengordel en de Jordaan Noord wordt het onmogelijk voor verkeer, dat geen bestemming heeft in de buurt, bepaalde routes als sluiproute te gebruiken. Het doel is om zodoende de leefomgeving en verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren. Het plan zal naar verwachting een relatief grote impact hebben op verkeersstromen in genoemde buurten wat maakt dat veel andere bewoners en ondernemers grote zorgen hebben over bereikbaarheid van de buurt, extra reistijd, de vergroting van deze nadelige effecten wanneer de palen blijven staan wanneer er andere werkzaamheden in de buurt zijn en tot slot de introductie van tweerichtingsverkeer in krappe straten.

Na de vergadering van 20 juni hebben wij een oproep gedaan voor input op dit dossier. Daaraan is flink gehoor gegeven. Er kwamen veel reacties binnen, van voor- en tegenstanders. Wat D66’ers kenmerkt, is de inhoudelijke wijze van reageren. Dat stelde ons in de gelegenheid om een beter beeld te krijgen van de zorgen die er zijn.

Politiek gezien is de situatie erg spannend. GroenLinks is voor het plan (3 zetels); de VVD en Bewoners Amsterdam (samen 3 zetels) zijn tegen het plan. De PvdA en BIJ1 (samen 3 zetels) neigden naar het steunen van de plannen, maar hadden wel grote bezwaren. Er zou op dit dossier dus een linkse meerderheid kunnen ontstaan voor de plannen van het Dagelijks Bestuur. Wij hebben daarom de kans gegrepen om met de PvdA te onderhandelen over een gedegen compromisvoorstel. Zo geven we invulling aan onze constructieve instelling en kregen we de kans om de scherpe rand van het huidige voorstel af te halen.

De inbreng van bewoners, ondernemers en leden concentreerde zich op een aantal zorgen: tweerichtingsverkeer in de Heren- en Prinsenstraat, de extra verkeershinder wanneer de palen blijven staan tijdens de werkzaamheden aan de Oranje Loper en onduidelijkheid over welk probleem dit plan nu precies oplost, welke positieve verkeerseffecten het plan zou bereiken en of deze wel zouden opwegen tegen alle verwachte nadelen.

Het compromisvoorstel doet recht aan al deze zorgen. PvdA en D66 stellen een proef voor die intensief gemonitord wordt (inclusief nulmeting vooraf) en die tussentijds geëvalueerd wordt (waarbij de mogelijkheid bestaat om vroegtijdig de proef te beëindigen als daar aanleiding toe is). We vinden het van groot belang om zowel de positieve als negatieve effecten van de maatregelen te meten, zodat we straks tot een onderbouwde afweging kunnen komen bij de beslissing of de palen blijven staan, toch beter verwijderd kunnen worden, of dat er gezocht moet worden naar een alternatieve oplossing. Daarnaast is het voorstel dat er geen tweerichtingsverkeer in de Prinsen- en Herenstraat komt en de palen de grond uitgaan tijdens werkzaamheden in het kader van de Oranje Loper (zowel tijdens de proef als eventueel in de periode erna). Ook zijn er op voorstel van ons nog een serie voorwaarden aan de proef gesteld.

Het hele advies is hier te lezen, maar hieronder staat kort het advies zonder de lijst met voorwaarden.

De Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum adviseert aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum om het palenplan in de vorm van een proef uit te voeren voor de duur van maximaal één jaar en met inachtneming van onderstaande voorwaarden. Na dit jaar vervalt de proef en dient een eventuele permanente implementatie als zelfstandig besluit ter advisering te worden voorgelegd.

Het advies heeft als doel een compromis neer te leggen dat recht doet aan zowel voor- als tegenstanders, dat de buurt op een gevoelig en ingrijpend dossier samenbrengt en dat zorgt dat het stadsdeel, bewoners en ondernemers na een jaar (of eerder) inzicht hebben in de (positieve en negatieve) effecten van de verkeersmaatregel.

Wij willen iedereen die de moeite heeft genomen om ons te mailen heel erg bedanken voor de moeite en hopen recht te hebben gedaan aan de input. Wij hebben heel scherp gekeken naar de argumenten van de tegenstanders en deze zoveel als mogelijk in de voorwaarden verwerkt, daarbij rekening houdend met de politieke krachtenveld om een meerderheid te kunnen krijgen. Hierdoor zien wij veel inhoudelijke steun voor het compromisvoorstel.

Tot slot, wij kregen veel reacties dat het als zeer prettig werd ervaren om op deze manier inbreng op te halen van de leden. Dat nemen we ter harte en zullen we in de toekomst vaker doen. Dank voor alle moeite en graag tot een volgende activiteit!

Vrijzinnige groet,

Diederik Brink
Jeantine van der Feest