Kunst, cultuur en cultureel erfgoed

Beeld: D66

Het culturele leven in een samenleving zegt iets over de kwaliteit van die samenleving. Het
draagt bij aan dynamiek, verbindt en zorgt voor sociale cohesie. Daarom vindt D66 dit
belangrijk. Hoewel de prioriteit van D66 Zeewolde ligt bij cultuureducatie is D66 Zeewolde
een voorstander van het in het leven roepen van een voorziening die in de vorm van
(co)financiering aansprekende culturele projecten kan ondersteunen of een steuntje in de
rug kan geven.

Wat wil D66 Zeewolde

Kansen voor culturele initiatieven
D66 wil dat mooie culturele initiatieven gestimuleerd worden en kansen krijgen.

Meer aandacht voor cultureel erfgoed en dorpsgezichten
Zeewolde is inmiddels alweer bijna 50 jaar oud. De afgelopen jaren is de focus vooral komen te liggen op nieuwbouw. Omdat sommige gebouwen, wijken of groenstructuren inmiddels al decennia oud zijn, herbergen deze cultuurhistorische waarde. De oudste bewoners van Zeewolde, de pioniers, zijn bekend met de bijzondere gebouwen in de gemeente. Om die reden heeft D66 Zeewolde in 2020 een motie ingediend om een overzicht te maken van cultuurhistorisch waardevolle panden en plekken in het dorp. Deze motie is unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Dit moet wat D66 Zeewolde betreft leiden tot het aanwijzen van monumenten, of het borgen van cultuurhistorische waarden in het toekomstig omgevingsplan. Denk hierbij niet alleen aan waardevolle gebouwen, maar ook aan zichtlijnen, waterwerken, stedenbouwkundige structuren, landschapskunst of bijzondere plekken die van historische waarde (kunnen) zijn. Groei kan wat D66 Zeewolde betreft prima samengaan met respect voor datgene dat er al is. Om die reden wil D66 Zeewolde inwoners actief betrekken bij het aanwijzen van monumenten en benoemen van bijzondere cultuurhistorische waarden. De komende jaren moet hier echt meer aandacht voor komen.