Financieel-economisch Zeewolde

Beeld: D66 Zeewolde

Het inschatten van de benodigde middelen en de te verwachten uitgaven is een afgeleide
van het gewenste beleid. Financieel beleid is dus afhankelijk van wat wij willen bereiken en
wat wij daarvoor nodig hebben en dus geen doel op zich.
Zeewolde staat er financieel uitstekend voor als het gaat om onze spaarpot. Wat ons betreft
mag dat best wel wat minder. Het is immers geld van ons allemaal en als wij dat niet kunnen
of willen uitgeven moet dat maar direct of indirect terug naar de burgers.
Mochten bij bepaalde beleidsonderdelen de middelen te weinig zijn voor het doel wat wij
willen bereiken dan willen wij dat er eerst wordt gekeken naar de efficiëntie en effectiviteit
van de uitgaven, daarna naar de ruimte die er mogelijk zit in verhoging van de lokale
heffingen en pas als het echt niet anders kan naar het beperken van het
voorzieningenniveau.Vooraf willen wij de mening van onze burgers peilen bij het maken van
dergelijke keuzes.

D66 Zeewolde wil
● Een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemingen.
● Een koersnotitie voor het bedrijfsleven met de koppeling naar verduurzaming, arbeidsparticipatie, het onderwijs, infrastructuur en openbaar vervoer.
● De OZB uitsluitend aanpassen aan gestegen prijzen.
● Het maken van afspraken over de bandbreedte tussen het minimaal en maximaal aanwezige eigen vermogen.
● De Tweede Kamer attenderen op de grote onzekerheid over de toekomstige financiële situatie.
● In samenwerking met stakeholders meer werk maken van City Marketing o.a. door inzetten Toeristisch Informatiepunt.
● Zeewolde ontwikkelen tot een centrum van innovatie en duurzaamheid.
● Het beperken en versoepelen van de regellast.
● Gelijke kansen voor lokale ondernemers in het kader van aanbestedingstrajecten.
● In het kader van de Omgevingswet kaders te scheppen die zowel dynamische als flexibel zijn met behoud van het karakter van Zeewolde.