Vluchtelingenopvang in Velsen

Op 29 juni besprak de raad van Velsen het voornemen van het college om tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in onze gemeente te realiseren. Dat voornemen is naar aanleiding van een oproep vanuit het Rijk daartoe, nu de opvang van vluchtelingen in Nederland in een crisissituatie terecht is gekomen.

Bekijk hier de slotbijdrage van Bas de Ruig

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Allereerst moet D66Velsen van het hart dat de situatie waarin we terecht zijn gekomen als Nederland te beschamend voor woorden is. Met schaamte zien we de beelden en horen de verhalen uit Ter Apel. Mensen die naar ons land toe gekomen zijn op zoek naar veiligheid en bescherming die nachten door moeten brengen op stoeltjes en tenten, omdat we het in een rijk, beschaafd en ontwikkeld land als Nederland kennelijk niet voor elkaar krijgen deze mensen fatsoenlijk op te vangen. En dat kun je de mensen in Ter Apel zelf niet kwalijk nemen. Dat is een probleem van ons allemaal. Ook van ons hier in Velsen. Niet in de laatste plaats omdat we in Velsen ook achterlopen op de taakstelling voor het plaatsen van statushouders.

De afgelopen weken zijn zeer intensief geweest. Het voornemen van het college voor tijdelijke noodopvang op een cruiseschip aan de VOB-kade en opvang van minderjarigen in Driehuis is dan ook niet niks. Natuurlijk heeft dat impact op de omgeving. Maar D66Velsen heeft ook van begin af aan duidelijk gemaakt hier ook een verantwoordelijkheid te voelen. Wel binnen de randvoorwaarden dat het veilig en verantwoord kan. Daarin waren vier punten voor D66Velsen van belang.

  • De leefbaarheid van de omgeving moet geborgd zijn doordat er niet een te grote druk op lokale voorzieningen ontstaat
  • De veiligheid van zowel de omgeving als de bewoners van de opvangen moet zo goed mogelijk geborgd zijn
  • Er moet één centraal aanspreekpunt zijn voor inwoners die vragen of zorgen hebben, of ergens melding van willen maken
  • Als het specifiek gaat om het voornemen voor de ferry aan de VOB-kade, dan mag dat niet onnodig extra ten koste gaan van de luchtkwaliteit

Veel van die punten waren ook zorgen die we in meer of mindere mate gehoord hebben tijdens de bewonersbijeenkomsten afgelopen maandag en dinsdag. Het mag duidelijk zijn dat het voornemen voor de opvang veel losmaakt, soms in negatieve zin, soms gelukkig ook in positieve zin. En zorgen die er nog zijn, of waarvan we het als raad belangrijk vinden dat daar in het bijzonder nog aandacht voor was, zijn gevat in aangenomen amendementen op een zienswijze die de raad aan het college heeft gestuurd.

Zorg, dagbesteding & onderwijs

D66Velsen is in ieder geval de afgelopen dagen op deze zorgpunten in hoge mate gerustgesteld. Veel van de voorzieningen die nodig zijn voor degenen die opgevangen worden, zullen aanwezig zijn op of rondom de opvanglocaties zelf. Denk daarbij aan voorzieningen voor zorg, dagbesteding en onderwijs.

Veiligheid

Als het gaat om de veiligheid is duidelijk geworden dat daar zowel vanuit het Rijk als vanuit het COA de nodige maatregelen voor getroffen zullen worden door, als dat nodig is, op te kunnen schalen wat betreft inzet van BOA’s en politie door te schuiven in de regionale capaciteit. Bovendien is op beide locaties 24/7 toezicht en begeleiding aanwezig. Bovendien is er voor beide locaties, dat heeft het COA vorige week al duidelijk gemaakt, één centraal aanspreekpunt voor inwoners. Voor D66Velsen een belangrijke voorwaarde omdat als er vragen, zorgen of toch overlast is, het laatste wat je wil is dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Walstroom

Tenslotte als het gaat over de mogelijkheid van walstroom voor de ferry aan de VOB kade, moet D66Velsen zeggen dat we in hoge mate gerust werden gesteld over wat daarover in de aanvullende werkafspraken staat opgenomen die van de week nog aan de stukken zijn toegevoegd. Walstroom is dus een mogelijkheid. D66Velsen vraagt dan ook een uiterste inspanning van het college om ervoor te zorgen dat dat ook inderdaad wordt gerealiseerd.

Is D66Velsen dan met alles wat we afgelopen week gelezen, gehoord en gezien hebben van mening dat opvang veilig en verantwoord mogelijk is? Zij wij er van overtuigd dat aan de randvoorwaarden om dat tot een succes te maken kan worden voldaan? In ieder geval voldoende om toch ook nog eens te wijzen op de morele verplichting waarvan wij vinden dat we die als Velsen hebben. Want Velsen loopt achter op de taakstelling voor het plaatsen van statushouders. Doordat gemeenten zoals Velsen daarin achterlopen, stroopt de hele keten op, met taferelen als in Ter Apel als gevolg. En dus voelen wij ook verantwoordelijkheid om als Velsen deel te worden van de oplossing, in plaats van het probleem. D66Velsen vindt in dit soort situaties dat als je redelijkerwijs kunt helpen, je dat ook moet doen. Niet een stap terug doen als het moeilijk wordt, maar juist een stap vooruit durven doen. Gemeenten kunnen niet naar elkaar blijven staren in de hoop dat een ander het wel oplost. D66Velsen is dus bereid die verantwoordelijkheid hier wel te nemen, binnen de randvoorwaarden dat het verantwoord en veilig kan.

Daarbij kunnen we niet voorbijgaan aan de impact die daardoor lokaal ervaren kan worden, en dus willen we ook als D66Velsen duidelijk gezegd hebben: afspraak is afspraak. Dat schip ligt er maximaal een half jaar, de opvang in Driehuis is voor de duur van 5 jaar. Mogelijk korter als daar om wat voor reden ook aanleiding toe zou kunnen zijn. D66Velsen wijst daarbij nog eens op het belang van goede communicatie en voortdurend contact tussen inwoners, het COA en wijzelf als gemeente, zodat ook tussentijds bijsturing plaats kan vinden als dat nodig is.

En tot slot willen we specifiek in het geval van Velsen-Noord nog benoemd hebben dat we goed beseffen dat we als gemeente juist daar net even wat meer vragen en daarmee ook wat meer verantwoordelijkheid moeten nemen, al is het maar voor een half jaar. Over Velsen-Noord zijn misschien de laatste jaren ook net iets te vaak vanuit de raad mooie woorden gesproken, maar is er net iets te weinig actie ondernomen. Dat zullen we ook hier in de openbaarheid moeten durven erkennen. Wat dat betreft zijn we ook blij met het initiatief van Velsen lokaal. Zij dienden een amendement in waarin dat punt nog eens duidelijk is gemaakt en een hele concrete opdracht richting het college is gegaan om daar nu ook wat mee te gaan doen. Het college wordt daarin opgeroepen een deel van het geld wat we vanuit het Rijk krijgen voor de noodopvang, ook direct ten goede te laten komen aan de leefbaarheid van Velsen-Noord door samen met inwoners te kijken hoe dat het meest effectief besteed kan worden.