D66Velsen positief over de jaarstukken 2021

Op 15 juni werden in een raadssessie de jaarstukken 2021 behandeld. Onderstaand kunt u de bijdrage die Arjen Uytendaal namens D66Velsen had teruglezen.

Corona

D66Velsen is opgelucht dat we na het moeilijke jaar 2021 uit ons gerealiseerde resultaat toch nog € 2,3 miljoen kunnen toevoegen aan ons algemeen resultaat. Met corona, de lockdowns en toegangscontroles was het voor vele een moeilijk jaar, zeker in de eerste helft. Voor ondernemers maar ook inwoners die misschien wel een dierbare zijn verloren. Met een gerealiseerde saldo van kosten en bate van ongeveer nul, minder onttrekking aan reserves en een extra bijdrage van €2miljoen in de algemene uitkering van het rijk zijn we financieel gezien het jaar goed doorgekomen.

Echter door corona en tekort aan ambtenaren hebben we ook heel veel dingen niet kunnen doen. Gelukkig is er ruimte om deze €3 miljoen door te schuiven naar 2022, echter voorzitter D66velsen vraagt zich af of we nu in 2022 wel voldoen capaciteit hebben om de plannen uit het reguliere budget 2022 plus deze incidentele taken overgeheveld uit 2021 uit te voeren. En gaan we straks bij de jaarrekening 2023 opnieuw constateren dat niet alles is gedaan is zoals afgesproken. Ook merken we op dat voor een flink bedrag van € 3 miljoen de bezuinigen niet zijn gehaald en dat dit naar de meerjarige begroting toe een flinke impact heeft. Gelukkig maar dat we voldoende financiële ruimte hebben om dit nu op te vangen en de gevolgen van de bezuinigen minder erg zijn dan dat we eerder vreesde.

Rekenkamerbrief

Ik wil ook even stil staan bij de brief van de Rekenkamer voorzitter en de: ‘constatering dat voorgestelde bezuinigingen in grote mate niet haalbaar blijken te zijn en de daling van zowel het weerstandsvermogen als de solvabiliteit. De verwachting is dat het weerstandsvermogen verder daalt, waardoor deze onder de door de raad vastgestelde norm van 1,4 (ruim voldoende) zakt. De Rekenkamercommissie adviseert de raad om zich regelmatig te laten informeren door het college over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen en bijkomende risico’s om dan op gepaste wijze te kunnen acteren zoals het bijstellen van de norm’ 

D66Velsen ziet graag dat het college hier gehoor aan geeft.
Alle stukken geven een goed overzicht over waar de gemeente het geld aan besteedt en is ook aangenaam om te lezen, ondanks dat het vele pagina’s telt.

Ondernemers en evenementen

Veel ondernemers in verschillende sectoren hebben het moeilijk gehad, gelukkig hebben we met de TOZO regeling, verruiming van de terras regels voor de horeca en een hele krachtige Ik Koop Lokaal campagne de ondernemers kunnen helpen. Het ondernemers loket en city marketing hebben hier een goede rol bij gespeeld. Gelukkig zien we vanaf de zomer 2021 weer een krachtig herstel en hopelijk dit jaar ook weer voor alle evenementen, we hebben in deze regio ook sectoren die helemaal geen last hebben gedaan en heel goed draaien. De werkgelegenheid bleef mooi op peil. Het jaarverslag van 2021 maakt ook goed duidelijk hoe snel de wereld kan veranderen, staat daarom nog ‘in de visserij blijft het goed gaan’ nu is het daar windkracht 10 en varen de schepen niet uit omdat de brandstof kosten hoger zijn dan de opbrengst van de vis. Staat er nog dat er hard gewerkt wordt aan de energiehaven, nu is dat geheel tot stil stand gekomen door problemen met de financiële haalbaarheid omdat we geen staalslakken mogen gebruiken. En ondertussen wordt alles duurder. Voor onze inzet op offshore wind is het cruciaal dat we hier vaart mee maken.

Wat wel opvalt is dat we € 294.000 vanuit de rauwe lopen niet besteed hebben. Dit wordt wel doorgeschoven naar 2022 maar de recreatie is al weer goed op gang gekomen! De strand ondernemers willen daar graag dit jaar ook effect van zien.

Cultuur

Mooi om te lezen en bevestigd te krijgen dat Cultuur verweven is in verschillende programma’s uit het Jaarverslag, zoals ‘Ondernemend en duurzaam Velsen’, met als voorbeeld het kunstwerk CatchFish die op het strand geplaatst is en ‘Vitaal en sociaal Velsen’ waarvan ‘Dance Works Health’ een recenter voorbeeld is. Ik citeer: “Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken”.

De cultuursector heeft tijdens de coronapandemie en consequente lockdowns erg te lijden gehad, fijn dat de ‘coronasubsidies’ ook na dato gereserveerd en beschikbaar blijven voor het herstel van de sector. Het is belangrijk om duidelijkheid en zekerheid te hebben, voor het Pieter Vermeulen museum (gelukkig staan er nog gelden gereserveerd) en ook voor de Stadsschouwburg met een goede podiumfunctie. Dit geldt ook voor andere (amateur) culturele organisaties en cultuurmakers en is in het belang van ons allen.

Verder hebben we een relatieve hoge inhuur van externen, hoewel gedaald nog steeds 22%, en de verlengingen op de contracten is niet helemaal conform de aanbestedingsregels is gegaan. Wel begrijpelijk als je veel vacatures hebt, hoog ziekteverzuim (gestegen naar 6,6%) met corona hebt en nog eens goede mensen weggaan en je toch iets wilt bereiken. We steunen volop de Team Velsen campagne en zouden graag zien dat er nieuwe gemotiveerde vaste krachten komen en we de inhuur naar beneden kunnen krijgen. Goede mensen vasthouden is belangrijk.
 
Arjen Uytendaal