Inwoners van Steenwijkerland hebben door hun aanwezigheid, houding en gedrag invloed op hun leefomgeving. Door tuin, pad en stoep te onderhouden, door elkaar te helpen en rekening met elkaar te houden door zo min mogelijk overlast te veroorzaken, kan samen leven heel prettig zijn. Daarbij geven we ook aandacht aan het feit dat iedereen anders is. Een oogje in het zeil houden en voor elkaar klaar staan is iets heel anders dan iemand begluren of de baas spelen in de buurt.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf is het uitgangspunt

D66 vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en zelfs een beetje meer dan dat. De gemeente heeft een bemiddelende rol en kan buurtbewoners aanspreken op negatief gedrag. Door partijen samen te brengen, kan ervoor gezorgd worden dat conflicten niet escaleren. Vertegenwoordigers uit de buurt kunnen gevraagd worden om te helpen bemiddelen bij problemen tussen bewoners in de buurt. Bewonersverenigingen en verenigingen voor dorpsbelang zijn nooit de enige gesprekspartner van de gemeente. Elk overleg tussen gemeente en vertegenwoordigers van een wijk of kern is openbaar en wordt als een inspraakavond openbaar aangekondigd. De gemeente controleert jaarlijks door middel van enquêtes of via het inwonerspanel of inwoners zich voldoende gehoord voelen.

Houd de leefomgeving schoon, stil en groen

Onderhoud kan en moet veel beter. De gemeente gaat voor een zes(je) en D66 vindt dat onvoldoende. Waar geklaagd wordt over onkruid, hondenpoep en ander vuil in de leefomgeving, moet de gemeente de burgerschouw weer invoeren. Buurtbewoners worden gevraagd om gezamenlijk te inventariseren wat de oorzaak is van het vuil en/ of de verstoringen in de leefomgeving. Deze vertegenwoordigers van de buurt houden met enige regelmaat een burgerschouw totdat de noodzaak daartoe ontbreekt.

Inwoners krijgen meer zeggenschap over hun leefomgeving

Als er sprake is van nieuwbouw voor maatschappelijk of bedrijfsmatig gebruik in een buurt, krijgt een vertegenwoordiger uit deze buurt zitting in de welstandscommissie, hij/zij heeft daar een doorslaggevende stem. Deze buurtvertegenwoordiger inventariseert en maakt melding van eventuele bezwaren van de buurt en koppelt concepten en plannen met betrekking tot de nieuwbouw terug naar de buurt. De vertegenwoordiger wordt benoemd via een inspraakavond.

D66 blijft strijden tegen ongewenste externe invloeden op de leefomgeving. Zoals de inmiddels veelbesproken laagvliegroutes naar het nieuwe Lelystad Airport. D66 wil zo snel mogelijk een nieuwe luchtruimindeling. Daarnaast willen we in onze gemeente ook geen grootschalige boringen of opslag in de aardlagen. Veiligheid, kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater dienen gewaarborgd te blijven. We moeten daarbij voorbereid zijn op intensievere neerslag en wateroverlast en daar dus ook maatregelen voor treffen bij onze ruimtelijke indeling en bebouwing.

D66 wil dat de gemeente het rioleringsstelsel aanpast en aangepast houdt aan de eisen van de huidige tijd. Bij heftige regenval mag niemand natte voeten cq. vloer krijgen. D66 wil ook dat de gemeente adviezen van het waterschap inwint over de gevolgen van de gaswinning in de (nabijheid van) de gemeente. De gemeente moet samen met het waterschap optrekken om de Mijnbouwwet aan te passen zodat geen risico ontstaat op schade aan woningen, wegen, bruggen etc. Ook mogen als gevolg van de bodemdaling door gaswinning geen torenhoge kosten voor het waterschap ontstaan om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Deze kosten worden immers weer afgewenteld op de inwoners.