‘College: word concreet en kies koers’

De begroting bestond dit jaar uit 196 pagina’s. Wij kregen 5 minuten de tijd om onze mening te geven over deze algemene politieke beschouwingen met deze begroting in de hand. Lees hier onze bijdrage van donderdag 3 november.

Stilstand of
vooruitgang?

Collega raadsleden, college en vooral: inwoners van Soest
In de voorbereiding op deze beschouwing heb ik onze inbreng voor de begroting van 2022 er nog eens bij gepakt. Deze had als titel ‘Stilstand of vooruitgang’. Maar veel concrete beweging voorwaarts is er het afgelopen jaar niet geweest. Stilstand of vooruitgang, deel 2 dus.

D66 onderwerpen

Maar eerst het zoet: want voor ons ligt een ogenschijnlijk positieve begroting. De jaren van bezuinigingen lijken voor even voorbij, we halen weer adem. De begroting lijkt deels overgenomen uit het verkiezingsprogramma van D66. Geld voor het fietsbeleid en de veiligheid van de rotondes op de Koningsweg. Een aanzet voor een nieuw sociaal beleid, met Smitsveen als pilot voor andere wijken. Aandacht voor participatie, bouwen en wonen en een prominente plaats voor de Global Goals. We kunnen ons dan ook zeker vinden in de grote lijnen van deze begroting.

Vaag: voornemens,
visies, plannen

Tot zover de loftrompet, er zijn ook zeker wat kritische noten te kraken. Zeer omzichtig worden alle hete hangijzers vermeden en verpakt in nietszeggende termen. We gaan onderzoek doen, een visie maken, een startnotitie schrijven. Voornemens, Visies en Plannen. Soest is straks op papier de meest visionaire en integraal werkende gemeente van het land. 
Het college wil de basis op orde brengen maar wij lezen niet terug wat en hoe dan; er is geen plan van aanpak. Daarnaast kampen we met een tekort van menskracht om al die trajecten te starten, te volgen en zo af te ronden dat er ook een concreet product uit voortkomt. Er mist een handelingskader. 

We hebben een paar voorbeelden:

Participatie

Participatie laat zich vertalen als ‘actieve zelfgekozen deelname’. Niet alleen van inwoners, juist ook van de gemeente! Zodat de gemeente weer onderdeel wordt van de haarvaten van onze samenleving. Het woord participatie wordt zo vaak ingezet dat het een loze kreet wordt, zonder inhoud. Laten wij streven naar participatie als een doorgaand proces. Met een permanente plek voor kennisuitwisseling en coproduceren. 

De global goals

De Global Goals, een rode draad door deze begroting. Lof daarvoor. Maar zoals we in ons commentaar bij het coalitieakkoord al meldden: Global Goals is meer dan alleen kleurige stickers plakken. Het vraagt om een ambitie en niet een lat die vrijblijvend ergens op een paar centimeter boven de grond hangt.
Vraag aan college: We missen wat betreft de GlobalGoals nog steeds een resultaatgerichte aanpak. Dit staat volgens de begroting gepland voor 2022. Het is nu november. Wanneer komt dit plan van aanpak en gaat het college dan ook een daadwerkelijke ambitie uitspreken?

Taskforce: werk in uitvoering

De Taskforce. Vorig jaar heeft deze raad het college 8 ton ter beschikking gesteld om woningbouwprojecten in Soesterberg vlot te trekken en daarmee te onderzoeken hoe we het vastgoedbeleid en alles wat daarmee samenhangt kunnen stroomlijnen, verbeteren en professionaliseren. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport van Twijnstra Gudde en At Osborne zijn ronduit schokkend. Soest staat voor een hele grote opgave. 
Om de basis op orde te brengen vraagt u ons om nog eens ruim 3 miljoen. Zonder plan van aanpak, zonder dat we weten wie dit gaat uitvoeren en zonder strakke planning.
Vraag: Hoe verwacht u dat de raad met deze minimale informatie onze controlerende en kaderstellende taak kan uitvoeren? Heeft het college een routeplan met evaluatiemomenten om de aanbevelingen te realiseren? En een plan B om de organisatie toekomstbestendig te maken, ook als de benodigde fte’s in 2023 niet of niet helemaal kunnen worden ingevuld? 

Dik spaarvarken

De gemeentekas, we hebben er sinds lang niet financieel zo goed voorgestaan. Het opschorten van de bezuiniging op Cultuur op initiatief van D66 is in dit licht dan ook vanzelfsprekend.
Maar: het morbide obese spaarvarken, de algemene reserve van 10 miljoen, is een grotesk beeld van overdreven zuinigheid. 
Vraag aan het college: het gaat hier om publiek geld. Belastinggeld. Waar genoeg bestemmingen voor te vinden zijn lijkt ons zo. Waarom wil u de ondergrens van 6 miljoen verhogen tot 7 en waarom houdt u zo krampachtig vast aan een algemene reserve van 10 miljoen, zelfs tot aan 2026?

Voorzitter, ik sluit af:
Wij spraken eerder onze zorgen uit over het gebrek aan daadkracht bij het coalitieakkoord en de behandeling van de kadernota. We gaven het college steeds het voordeel van de twijfel. Voor ons ligt weer een stuk waarmee we of alle kanten op kunnen of ook nog steeds pas op de plaats maken. Voor D66 geen opties! College: word concreet en kies koers!

Luister hier naar de bijdrage en vragen van D66

Beeld: Tineke Flinterman

De antwoorden van het college tijdens de eerste termijn

Beeld: Dennis ter Beek-Suijkerbuijk

Bekijk hier de tweede ronde vragen stellen aan het college plus de antwoorden

Beeld: Tineke Flinterman