Vragen inzake deelname Sittard-Geleen aan het Schone Lucht Akkoord

Geacht College, 
 
Recentelijk heeft onze fractie kennisgenomen van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Zo’n twee jaar geleden is dit akkoord tot stand gekomen door samenwerking van het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Inmiddels zijn bijna 90 gemeenten aangehaakt bij het SLA. Helaas moeten wij constateren dat de gemeente Sittard-Geleen (nog) niet is aangesloten bij dit akkoord. 
 
Het feit dat Sittard-Geleen niet deelneemt aan dit initiatief gericht op de verbetering van de luchtkwaliteit lijkt haaks te staan op de duurzaamheidsambities van het College. En helaas heeft onze gemeente door niet deel te nemen al de kans gemist om gebruik te maken van een specifieke uitkering (SpUk SLA) in dit kader.

Daarom stelt de D66-fractie de volgende vragen aan het College van B&W:

1. Is uw College op de hoogte van het Schone Lucht Akkoord?

2. Bent u op de hoogte van het feit dat deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord in aanmerking konden komen voor een SpUk-uitkering en dat de termijn voor aanvragen inmiddels is verstreken?

3. Bent u het met D66 eens dat deelname aan het Schone Lucht Akkoord een zinvolle bijdrage levert aan de duurzaamheidsambities van Sittard-Geleen en de profilering als klimaatvriendelijke gemeente? 

4. Is het College alsnog bereid om Sittard-Geleen te laten aansluiten als deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord? 

5. Zo nee, waarom niet?

6. Zo ja, op welke termijn zal Sittard-Geleen aansluiten?

7. Naast het Schone Lucht Akkoord zijn er nog verschillende andere duurzaamheidsinitiatieven zoals de Nationale Klimaatweek en de Green Deals. Is het College bereid om – naast deelname aan de campagne Waterklaar – actief deel te nemen aan dergelijke initiatieven? 
 
 
Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn.
 
Hoogachtend, namens de D66-fractie,

Bert Kamphuis
Fractievoorzitter D66 Sittard-Geleen