D66 Sittard-Geleen: dossier Schwienswei


D66 volgt het dossier van de Schwienswei aandachtig. Wij vinden het van belang dat inwoners en omwonenden actief betrokken worden bij het proces over de herinrichting van het ESCS-terrein. D66 onderschrijft daarbij het belang van natuurontwikkeling in Sittard-Geleen.

Nuance

D66 vindt het belangrijk om duidelijkheid te scheppen over de toekomstige bestemming/herontwikkeling van het terrein van het voormalig Euregionaal Sport- en Congrescentrum. Bijbehorende achtergrondinformatie en een stukje nuance zijn daarbij noodzakelijk. De Stemwijzer van Wij Schwienswei biedt deze mogelijkheden jammer genoeg niet. Om ervoor te zorgen dat inwoners en omwonenden op de juiste manier worden geïnformeerd, heeft onze partij deelgenomen aan verschillende stemwijzers, zoals ”KiesKompas” en ”Mijn Stem”. Hierin wil D66 inwoners duidelijk en genuanceerd informeren over het dossier betreffende de toekomst van het ESCS-terrein en hoe D66 daar tegenaan kijkt.

Varianten

Op dit moment liggen er meerdere varianten voor de herontwikkeling van het oude ESCS-terrein op tafel. Omdat de Nieuwe Hateboer in de toekomst niet meer door de gemeente geëxploiteerd wordt, wil D66 positief-kritisch kijken naar de mogelijkheden van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling op het voormalige ESCS-terrein aan de Sportcentrumlaan. Door een economische ontwikkeling op die locatie, kan de zwembadfunctie mogelijk behouden worden voor inwoners van Sittard en kan tegelijkertijd een nieuwe impuls gegeven worden aan de aantrekkingskracht van Sittard-Geleen voor bezoekers en toeristen.

Een dergelijke ontwikkeling mag het bestaande natuurgebied de Schwienswei echter niet aantasten. Daarom pleit D66 voor een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden en het actief betrekken van omwonenden. D66 kijkt daarnaast ook naar de haalbaarheid van natuurontwikkeling op deze locatie, al dan niet in combinatie met behoud van het zwembad.

Om uiteindelijk een goede afweging te kunnen maken tussen de verschillende varianten, is nader onderzoek naar de haalbaarheid en het draagvlak voor de verschillende opties nodig.

Natuur

Als het gaat om natuurontwikkeling binnen Sittard-Geleen ziet D66 veel overeenkomsten met het gedachtegoed van de actiegroep Wij Schwienswei. D66 onderschrijft, net zoals de actiegroep, het belang om actief Sittard-Geleen te vergroenen. Zeker gezien de veranderende staat van ons klimaat en de toename van hittestress en piekbuien. In ons programma heeft D66 daarom — naast de eventuele optie voor natuurontwikkeling op de ESCS-locatie — concrete plannen gepresenteerd om uitvoering te geven aan het vergroenen van onze stad.

Wat D66 betreft, geldt: “stenen eruit, groen erin”. D66 wil stedelijk groen in de centra en woonwijken stimuleren. Bijvoorbeeld door geveltuinen in te richten, buurtmoestuinen te creëren, tiny forests aan te leggen en in de centra gevels van winkelpanden te vergroenen.

Voor de ruimtelijke ordening van de toekomst hanteert D66 zoveel mogelijk de 3-30-300 regel: vanuit elk huis staan minimaal 3 bomen in het zicht; elke buurt krijgt 30 procent bladerdek of bodemgroen en iedereen woont op maximaal 300 meter afstand van een park.


Namens D66 Sittard-Geleen

Met vriendelijke groet,
Pepijn Pi Van de Venne

Lijsttrekker