Programma Wonen 2024 – 2028

Beeld: stock

Gemeenten moeten per 1 januari 2026 verplicht beschikken over een woonvisie of volkshuisvestingsprogramma. Dat is goed en nodig, maar we moeten wat de fractie van D66 Renkum tegelijkertijd goed beseffen dat één woonvisie niet
zal leiden tot dé oplossing voor alle problemen qua wonen en volkshuisvesting. Met enkele makkelijke strategieën of vlug geuite meningen is het niet mogelijk om te komen tot snelle, eenvoudige oplossingen om aan de vraag naar betaalbare en passende woningen te voldoen. Dat geldt voor heel Nederland en zeker ook voor de gemeente Renkum.
 
Hoewel D66 Renkum tijdens de raadsvergadering van 20 december instemde met de inhoud van het Programma Wonen 2024-2028, omdat het acceptabele kaders biedt waarbinnen naar concrete oplossingen
gezocht kan gaan worden, was Fedor Cuppen namens de D66-fractie kritisch naar het college en de portefeuillehouder. In het programma staan veel algemeenheden die wel waar zijn, maar waarmee op de woningmarkt concreet nog geen woningen worden gerealiseerd. Niemand is tegen visiezinnen als “We willen bereiken dat onze huidige en toekomstige inwoners tijdig voldoende en passende huisvesting hebben.” of “We borgen dat betaalbare woningen daadwerkelijk gerealiseerd worden en ook op termijn betaalbaar blijven voor de beoogde doelgroep.” We moeten antwoord vinden op de vraag hoe we dat willen gaan realiseren.
 
Want dat er tot op heden weinig woningen worden gebouwd heeft zijn redenen. Gemeenten hebben veel moeite om locaties te vinden en als zij plekken aanwijzen maken omwonenden vaak, al dan niet terecht, bezwaar. Ook het bouwen zelf is niet eenvoudig door onder andere de stikstofsituatie. Het duurt dan ook jaren voor bouwtrajecten uiteindelijk gerealiseerd kunnen worden. Als gemeente dan in de diverse media bij die paar geslaagde bouwprojecten of nieuw vastgestelde dorpsvisies naar buiten toe de vlag hijsen wegens snel gerealiseerd succes, moet wat D66 Renkum betreft zeer mondjesmaat en bedachtzaam plaatsvinden. Het zorgt er anders voor dat inwoners, starters en andere woningzoekenden in Renkum de indruk krijgen dat er mooi weer in aantocht is voor de Renkumse woningmarkt. Dat is niet het geval!
 
Ook geldt dat er inmiddels beleidskaders genoeg zijn. Ga keuzes maken en ga aan de slag met de concrete invulling van die kaders. Geef aan waarom is gekozen voor een verdeling of specificering van doelgroepen en aantallen woningen. De gelijke kansen op de woningmarkt mogen nooit ongelijk worden, dus als er op een bouwlocatie wordt afgeweken van de genoemde prioritering uit het Programma Wonen moet het goed uit
te leggen zijn waarom een specifieke doelgroep voorrang krijgt ten opzichte van een andere doelgroep. Ook moeten inwoners uitgelegd krijgen dat er afspraken zijn gemaakt die leiden tot prioritering op de woningmarkt voor starters en ouderen, voor statushouders en voor spoedzoekers.
Die prioritering uit het Programma Wonen 2024-2028 van doelgroepen ondersteunt D66 Renkum al jaren. Reden waarom de motie ‘Flexwoningen’ van de fracties van RRR en John Bartels die van die prioritering willen afwijken zeker niet door de fractie werd gesteund.