Omgevingsvisie Renkum 2040

Kruising in Renkum - Beeld: Dorien Firet

In de Omgevingswet die waarschijnlijk in oktober 2022 of januari 2023 in werking treedt worden het Rijk, de provincie en de gemeente verplicht elk een omgevingsvisie vast te stellen. In de gemeenteraad van januari is de Omgevingsvisie Renkum 2040 vastgesteld. Een klankbordgroep waarin alle raadsfracties vertegenwoordigd waren heeft het proces van de totstandkoming van deze omgevingsvisie voortdurend gevolgd en is steeds actief betrokken geweest. De fractie van D66 Renkum is zeer te spreken over deze visie, zowel qua inhoud als voor wat betreft de manier waarop input is opgehaald bij inwoners en ondernemers in de dorpen en bij verenigingen en belangenorganisaties in en rondom onze gemeente. Het is zichtbaar dat met alle input in de Omgevingsvisie Renkum 2040 daadwerkelijk iets is gedaan. Ook is er goed aansluiting gezocht bij de visies van provincie, omringende gemeenten en waterschappen.

Er waren twee thema’s waarvoor de fractie van D66 Renkum in de raad nog extra aandacht vroeg: ‘wonen’ en ‘water’.
D66 Renkum wil absoluut dat natuur, biodiversiteit en landschap in onze gemeente beschermd, behouden en versterkt worden. Tegelijkertijd moet ook het realiseren van nieuwbouwwoningen grote beleidsprioriteit krijgen. De kansongelijkheid op de woningmarkt mag in de gemeente Renkum niet verder toenemen en er moet dan ook alles op alles worden gezet om de woningen te realiseren die nodig zijn. Uiteraard moet dan eerst en vooral worden gekeken naar mogelijkheden binnen de dorpskernen. Daarnaast moeten ook kansen voor kleinschalige woningbouw op locaties die buiten de huidige dorpskernen liggen in ogenschouw kunnen worden genomen.

Samen met de fracties van de VVD, CDA en PvdA en gesteund door de fractie van GroenLinks heeft D66 Renkum dan ook gewerkt aan het amendement ‘betreffende de Omgevingsvisie Renkum 2040 van ‘nee, tenzij …’ naar ‘ja, mits …’’ en dit amendement mee ingediend tijdens de raadsvergadering van 26 januari. Het amendement werd door de raad aangenomen. Met het amendement creëren we iets meer ruimte in de Omgevingsvisie Renkum 2040 om te kijken naar alle locaties die geschikt zijn voor (kleinschalige) woningbouw, ook als die buiten de huidige dorpskernen liggen en er vanuit natuur- en landschapsinclusieve kaders wordt gezocht en gebouwd.
 
Het tweede onderwerp waar de fractie aandacht voor vroeg was ‘water’. Het betrof allereerst het benutten van waterkracht, bijvoorbeeld via een waterkrachtcentrale bij de Stuw Driel. In de Omgevingsvisie Renkum 2040 is hier niet op ingegaan. Een gemiste kans wat D66 Renkum betreft. Het andere onderwerp voor wat betreft ‘water’ waar de fractie extra aandacht voor heeft gevraagd betreft de beekdalen. Er wordt, terecht, in de omgevingsvisie aangegeven dat de beekdalen belangrijk zijn voor onze gemeente, maar er wordt maar beperkt vermeld hoe dat belang uitgewerkt gaat worden in strategisch beleid en regelgeving. Het mag niet alleen bij het benoemen van de kwaliteit van de beekdalen blijven. Er moet ook actie worden ondernomen via het Omgevingsplan en omgevingsprojecten om de beekdalen daadwerkelijk te behouden en te versterken.