Kaders nieuwbouw De Valkenburcht

De Valkenburcht - Beeld: Fractiearchief

Tijdens de raadsvergadering van 28 februari diende D66
samen met het CDA de motie ‘De Valkenburcht – Beter ten
halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ in. Met deze motie
riepen we het college op geen uitvoering meer te geven aan de ruimtelijke kaders en het stedenbouwkundig ontwerp voor het project De Valkenburcht, zoals die door de raad zijn vastgesteld op 31 mei 2023. Ook riepen we via de motie het college op nieuwe ruimtelijke kaders en een stedenbouwkundig ontwerp aan de raad voor te leggen zodra er nieuwe stappen worden gezet met betrekking tot de ontwikkeling van het project De Valkenburcht.

Waarom wilden we dit alles? In de raadsvergadering van 31 mei 2023 is door de raad breed gedragen ingestemd met de door de D66 Renkum opgestelde motie ‘Betaalbaar wonen in Renkum’. Daarmee verbond de raad zich aan een norm van 75% betaalbare woningen bij nieuwbouwprojecten en zou zij gestelde kaders daadwerkelijke gaan toepassen. De raad, met uitzondering van D66 Renkum, stemde echter ook in met een kaderstelling voor het project van De Valkenburcht, waar slechts 17,5% (!) van de nieuw te bouwen appartementen en zorgwoningen betaalbaar zal gaan worden. Diverse fracties deden dat onder het motto ‘iets is beter dan niets’ en ‘er moet gebouwd worden’. Hoewel “betaalbaar wonen voor onze inwoners” bij wethouder Van Benthem altijd voor in de mond ligt, gaf zij aan dat dit bij de nieuwbouw bij het project De Valkenburcht niet mogelijk was in verband met de kosten. Ze had dat zo van de projectontwikkelaar vernomen en als die zijn zin niet zou krijgen bouwde hij gewoon volgens het bestemmingsplan wat hij wilde. De projectontwikkelaar, die inmiddels in verband is gebracht met grootschalige belastingfraude, kreeg
dus gewoon zijn zin: hij mag ruim 200 dure woningen bouwen voor een doelgroep met een grote portemonnee en zou omdat we daar in de raad om vroegen, zeven (7!) betaalbare woningen in het plan opnemen.
 
Afgelopen maanden is er contact geweest met financiële en vastgoedexperts die aangeven dat betaalbaar bouwen bij De Valkenburcht niet zomaar weggewuifd kan worden als zijnde te duur. Ook hebben we als fractie van D66 Renkum veel gesproken met bewoners en omwonenden van de Valkenburcht. Hoewel in het raadsbesluit van mei 2023 staat dat Valkenburcht Beheer BV
ruimschoots overleg heeft gevoerd met de huidige bewoners, zijn die boos omdat zij vooral ervaren dat hun zorgen over bijvoorbeeld de huur-, zorg- en servicekosten in de wind zijn geslagen of dat erover is gelogen. Hun boosheid lieten ze afgelopen maanden duidelijk blijken via mails en brieven aan de raad en aan de wethouder, wat die laatste overigens ontkent. Ook waren er tijdens de raadsvergadering van 28 februari bewoners en omwonenden van De Valkenburcht in de raadszaal aanwezig. Zij geven dus op allerlei manieren aan dat door de ontwikkelaar en de wethouder onterecht de indruk is gewekt dat er rekening met hun belangen is gehouden. Juist de mensen waarvoor de herbouw zou moeten gaan plaatsvinden worden aan de kant gezet in het belang van het grote geld van de ontwikkelaar en het vlug willen scoren van wethouder Van Benthem.

Intussen heeft de raad in mei 2023 sterk geleund op informatie vanuit een van ernstige fraude verdachte projectontwikkelaar en is het debat gevoerd op grond van misleidende informatie rondom de haalbaarheid van betaalbare woningen in het project en het betrekken van de inwoners in en rondom de Valkenburcht.
Omdat het project is stilgelegd in verband met de fraudezaak tegen de projectontwikkelaar, kreeg de raad de tijd om tot bezinning te komen en de kans om nu zaken recht te zetten. Het project wordt inmiddels doorverkocht aan een andere ontwikkelaar, dus een nieuwe kaderstelling vanuit de raad zou ervoor kunnen zorgen dat er gebouwd gaat worden volgens de gemeentelijke afspraken en met respect voor de belangen van de huidige bewoners van De Valkenburcht.
 
De raad stemde echter tegen de D66-motie ‘De Valkenburcht – Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Daarmee is er dus niet geluisterd naar de grote zorgen van diverse experts die zeggen dat er wel betaalbaar gebouwd kan worden, worden belangen van bestaande bewoners en (toekomstige) inwoners straal genegeerd en gaat er in strijd met het eigen beleid van de gemeente gebouwd worden. Het is verdrietig te moeten constateren dat de raad, de wethouder en de projectontwikkelaar bij dit project prestige en financieel gewin laten overheersen boven het betrouwbaar uitvoeren van het eigen beleid en het daadwerkelijk luisteren naar de behoeften van inwoners. Een bewoner van De Valkenburcht zei na de vergadering: “We hebben de slag verloren, maar nog niet onze strijd tegen dat wat er niet klopt.”. Daar sluiten we als fractie bij aan. Dat er iets moet gebeuren om de woningen in De Valkenburcht te vervangen is namelijk niet waar D66 Renkum op tegen is, wel de manier waarop het planproces tot op heden verloopt. We blijven dit dossier dan ook vol energie volgen vanuit de stelling dat niet de kortetermijnbelangen van een projectontwikkelaar moeten worden beschermd, maar dat er vooruit moet worden gekeken vanuit het belang dat alle generaties, nu en in de toekomst, een geschikte woning moeten kunnen krijgen.