Dag van Gelderland 2022

Gelders burgerberaad klimaat Beeld: provincie gelderland

Op vrijdag 16 september zijn fractieleden Peter Kraak en Fedor Cuppen naar de jaarlijkse Dag van Gelderland gegaan, georganiseerd door de Provincie Gelderland. Deze dag staat in het teken van inspireren, ontmoeten en verbinden. Overheden (provincie, waterschap, gemeenten), maar ook organisaties en inwoners kunnen hierbij aanwezig zijn. Uitgangspunt van de editie 2022 met als thema ‘Krachten bundelen’ was dat er druk op onze leefwereld staat. Dat brengt de vraag mee: “Hoe zorgen we voor een slimme indeling van de beperkte ruimte in Gelderland?”.
 
Na enkele algemene inleidingen werd er in
deelsessies verder gepraat over diverse
onderwerpen. Zo was de fractie aanwezig
bij de deelsessies ‘Provinciaal Burgerberaad
Klimaat’ en ‘Wonen’. Voor wat betreft het
Burgerberaad Klimaat hebben inwoners van
Gelderland de kans gekregen om direct
invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid
van de Provincie. Dit burgerberaad adviseert
over de klimaatmaatregelen in
het Gelders Klimaatplan. In eerste aanleg
kon iedereen laten weten wat hij/zij
belangrijk vindt voor het klimaat. Zo’n 3.000 Gelderlanders hebben dat gedaan. Dit heeft geleid tot een uitgebreid rapport burgerpanel ‘Een raadpleging ter voorbereiding van het Gelders burgerforum klimaat’ van 23 september 2022. Vervolgens is er met een beperkte groep inwoners/organisaties een zogenaamd burgerforum gestart. Dat burgerforum komt in december voor het laatst bijeen. Dit alles leidt tot een eindadvies van het burgerforum dat wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur van de provincie.
 
Bij deelsessie over ‘wonen’ ging het gesprek (natuurlijk) over de hoge woningnood. Starters, alleenstaanden en ouderen kunnen bijna geen betaalbare woningen meer vinden. Door de woningbouw te versnellen, leegstand te voorkomen en gebouwen beter te benutten tracht de provincie een positieve bijdrage te leveren. Tijdens de deelsessie bleek dat alle partijen die werken aan woningbouw en volkshuisvesting steeds met dezelfde problematieken te maken krijgen, zoals de stikstofproblematiek, beperkingen om goede bouwlocaties te vinden, het vormgeven van inwonerparticipatie en de (on)mogelijkheden om te bouwen voor doelgroepen. Dat gaf een gevoel van gedeelde zorg (we zijn dus niet de enige gemeente die hier mee worstelt) en toonde aan wat een complex probleem de volkshuisvesting is (geworden). Alle aanwezigen erkenden dat een collectieve aanpak (succes op het terrein van woningbouw en volkshuisvesting wordt bepaald door het succes van de hele keten van betrokken partijen, niet door het succes van één of enkele partijen in die keten) de enige juiste aanpak is om dat complexe probleem op te pakken. De provincie Gelderland wil haar verbindende rol hierin verder gaan oppakken en invullen.
 
En wat betekent dit nu voor D66 Renkum? Zoals bekend zijn wij als fractie een groot voorstander van de introductie van een burgerberaad. Wij wachten even de initiatieven van het college van B&W af, maar laat dat nog te lang op zich wachten, zullen wij eigen initiatieven in de gemeenteraad aan de orde stellen. Het thema wonen zal de aankomende jaren (decennia!) uiteraard voortdurend onze aandacht hebben. Zie bijvoorbeeld ook hierna onze motie over de begrenzing van de bebouwde kom.