“Met slimmer beleid meer kansen grijpen”

(onderstaand artikel verscheen afgelopen week in de Gelderse Post als onze reactie op de begroting)

D66 ziet veel positiefs in de plannen van het college. Toch denken we dat een aantal kansen nu blijft liggen die je met slimmer beleid kunt grijpen. Een aantal van die kansen willen wij hier schetsen.

Woningbouw

De plannen van het college voor de woningmarkt passen grotendeels in de strategie die D66 voor ogen heeft: transformatie van leegstaand vastgoed en inbreiding, en aanvullend een aantal uitleglocaties bij de grote kernen. Toch denken we dat het nog net iets beter kan, door, na een grondige analyse van de woningmarkt, ook het doorstromen van starters te bevorderen. Gezinnen krijgen daardoor de ruimte waar ze behoefte aan hebben, en bestaande starterswoningen komen opnieuw beschikbaar voor starters. Idealiter bestaat een nieuwe wijk uit een gezonde mix van starters-, gezins- en seniorenwoningen, zowel koop, sociale huur, als vrije huursector.

Verduurzaming

D66 vindt het een gemiste kans dat in de paragraaf over verduurzaming met geen woord wordt gerept over zonnepanelen op land. Dat blijft een noodzakelijk onderdeel van de energiemix, omdat we er met alleen zonnepanelen op dak niet gaan komen. De discussie die dat oproept in de samenleving mag geen excuus voor het college zijn om hier geen richting in te bepalen. Dat het onderwerp niet eens genoemd wordt vinden wij zorgelijk. Wat D66 betreft komt er een nieuw uitnodigingskader, waarbij lokaal eigenaarschap, innovatie, landschappelijke inpassing, en het door omwonenden laten delen in de opbrengsten belangrijke criteria zijn.

Inkomen

D66 blijft zich zorgen maken over de armoedeval wanneer mensen vanuit een uitkering aan het werk gaan. Doordat diverse gemeentelijke regelingen eindigen bij 110% van de bijstandsnorm, kan het met name bij gezinnen met kinderen zo zijn dat wanneer iemand vanuit een uitkering aan het werk gaat het gezin uiteindelijk netto minder overhoudt. Dat past niet bij het werken vanuit de bedoeling. Niet meer sec kijken naar de bijstandsnorm maar naar draagkracht kan een mooie oplossing zijn, maar die oplossing kost veel tijd om uit te werken. Tot die tijd zou D66 graag zien dat de inkomensgrens voor een aantal regelingen verhoogd wordt, zodat niet alle regelingen op hetzelfde moment ophouden. Zo verzachten we de landing.

Beeld: D66