Maidenspeech Camiel Vanderhoeven

Beeld: Oude IJsselstreek

Op donderdagavond 30 september is Camiel Vanderhoeven geinstalleerd als raadslid als opvolger van Ine Woudstra.

Hier kunt u zijn maidenspeech over duurzame energie lezen en bekijken (inclusief een stukje van een interruptiedebat en zijn tweede termijn over dit onderwerp).
Veel kijk- en leesplezier!

Inleiding

Voorzitter,

Op de lagere school had ik een vriend. Hij was lid van Greenpeace, en ik was lid van het Wereld Natuur Fonds. We kregen allebei maandelijks een tijdschrift toegestuurd, en als we naar elkaar toegingen wisselden we artikelen uit, en spraken we veel over het milieu. Zo kwamen we op het plan om een eigen blad te beginnen.
Zo bedacht, zo gedaan. Ons blaadje bestond vooral uit door ons geparafraseerde artikelen van het WNF en Greenpeace. Een abonnement koste 5 gulden, voor 12 maandelijkse nummers. Losse nummers kostten overigens een kwartje, en waren dus voordeliger. U ziet, het ondernemerschap kwam ons niet helemaal aanwaaien. De opbrengsten gingen overigens volledig naar het WNF en Greenpeace. Ik heb daarvan geleerd dat je, hoe klein ook, zelf een bijdrage kunt leveren aan het oplossen van grote problemen.

Nu, ruim 30 jaar later is het milieu nog steeds het onderwerp waar ik mij het meeste zorgen over maak. Al jaren, en ook afgelopen zomer, hebben we wereldwijd kunnen zien hoe de frequentie waarmee extreme weersomstandigheden optreden toeneemt. In onze eigen gemeente zien we dat extreem droge zomers vaker voorkomen – dit jaar daargelaten. Als ik naar mijn drie kinderen kijk, voel ik de morele verplichting om zo min mogelijk van deze rekening door te schuiven naar de volgende generatie. Dit is niet de tijd om eerst eens af te wachten wat andere gemeentes, regio’s of landen gaan doen.

Regionale Energie Strategie Achterhoek 1.0

Een Regionale Energie Strategie die volop inzet op duurzame opwekking is dan ook geen overbodige luxe, maar bittere noodzaak. De RES 1.0 waar we het vandaag over hebben zet een stip aan de horizon die ambitieus maar haalbaar is.

In de RES 2.0 zal deze ambitie nog verder uitgewerkt en geactualiseerd moeten worden, en mijn fractie zal zich ten volle inspannen om in dat proces het ambitieniveau minimaal gelijk te houden en waar mogelijk te verstevigen, en met u te werken aan het creëren van voldoende draagvlak in de samenleving. Samen D’r An. Mijn fractie stemt dan ook in met het vaststellen van de RES 1.0.

Samenwerking

Voorzitter, raad, college,

Ik zie ernaar uit om in de maanden van deze raadsperiode die ons nog resten met u allen samen te werken aan de grote opgaven die voor ons liggen. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook als het gaat om inclusie en een eerlijke verdeling van onze welvaart.

Ik zal mij daarbij inzetten vanuit een sociaalliberale visie, een streven naar een overheid die mensen zo veel mogelijk in staat stelt om in vrijheid hun leven naar eigen goeddunken in te richten, zonder de verantwoordelijkheid voor dat leven van hen over te nemen.

Maar ik zal ook goed naar uw argumenten luisteren. Ik zal het soms hartgrondig met u oneens zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat eenieder die ervoor gekozen heeft om lid te worden van deze raad dat net zoals ik gedaan heeft vanuit de wens om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Ik wil het debat vanuit die overtuiging, en met het daaruit als vanzelfsprekend voortvloeiende respect voor eenieder van u, voeren. U mag mij er dan ook op aan spreken als ik daarin tekortschiet.