Participatie bij ‘Woningen voor 1-2 persoons huishoudens’

D66 stelt het op prijs dat het college probeert snelheid te bereiken bij het bouwen van woningen. Het raadsvoorstel gaat weliswaar nog niet over de bouw van woningen, maar stelt slechts vast dat op enkele oppervlakken in Oldenzaal waar eerder scholen actief waren plannen worden gemaakt om er woningen op te bouwen. Aantal en vorm zijn nog te bepalen.
D66 is in principe enthousiast over deze nog wilde plannen.

Echter,
tijdens het forum van vorige week maandag bleek dat inwoners rond de aangegeven locaties pas de donderdag ervoor waren ingelicht. Vermoedelijk is dit door de griffie gedaan om deze inwoners – die een zienswijze hadden ingediend – er op te wijzen dat zij op het forum konden inspreken om hun mening te laten horen.
D66 stelt het met de rest van de raad op prijs dat inwoners voor zover mogelijk volledig en tijdig worden ingelicht over te maken plannen en de realisatie ervan. In het geval van het nu besproken plan had dit beter gekund.
Om deze reden dient D66 een motie in om het college voortdurend te stimuleren er aan te denken niet alleen de raad en de pers, maar ook de nabije inwoners van voor hen relevante plannen in kennis te stellen.
Bij collegebesluiten zien de aan het eind ervan een korte tabel waarin is aangevinkt of en welke stukken naar de raad en naar de pers worden gestuurd. D66 wil met deze motie bereiken dat deze kleine tabel wordt uitgebreid met de kolom ‘nabije inwoners’, zodat deze niet meer kunnen worden vergeten.

Motie


De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 29 januari 2024,

Constaterende dat:
in collegeadviezen welke tijdens de vergaderingen van het college worden behandeld aan het eind in een tabel wordt gespecificeerd of en waarheen de betreffende stukken worden verstuurd,
de betrokken partijen die genoemd worden zijn ‘de raad’ en ‘de pers’,
tijdens het forum van 22 januari 2024 bleek dat inwoners rond de locaties waar woningbouw wordt beoogd pas op de donderdag (18 januari) vòòr het forum waren ingelicht,
het collegeadvies waarin de beoogde woningbouw wordt beschreven op 19 december 2023 is behandeld,

Overwegende dat:
de raad en het college participatie hoog in het vaandel hebben staan,
inwoners er actief op opmerkzaam moeten worden gemaakt dat er veranderingen in hun omgeving kunnen of zullen plaatsvinden,
wij ons moeten realiseren dat persberichten en officiële openbare mededelingen niet de volledige beoogde doelgroep bereiken,
inwoners in de gelegenheid moeten zijn beoogde veranderingen te bestuderen en er hun mening over te geven,

Roept het college op om:
in de tabel aan het eind van de collegeadviezen een kolom toe te voegen met ‘de inwoners’, waarmee de betrokken en/of nabije inwoners worden bedoeld.
bij elk collegeadvies waar de genoemde kolom positief is ingevuld de betrokken en nabije inwoners pro-actief te informeren. De tekst van de pro-actieve informatie is hierbij onderdeel van de stukken bij het collegeadvies.

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus getekend 29 januari 2024.

(Deze motie is ingediend samen met de fractie van de VVD)
(De motie is gedurende het debat ingetrokken wegens tekort aan steun bij andere fracties)