D66 stemt tegen bestemmingsplan Glindestraat – supermarkt en omgeving


Voorzitter,

We bespreken hier vandaag een voorstel voor een bestemmingsplan rond een buurtsuper. De buurtsuper is in de loop van de tijd groter en groter geworden, met als gevolg dat voor het kunnen realiseren van dit voorliggend bestemmingsplan enkele woningen – waar inwoners met grote tevredenheid woonden – moesten worden ontruimd en werden gesloopt.
D66 heeft grote vrees dat mogelijk latere uitbreiding van deze buurtsuper verder ten koste gaat van goed wonen in deze buurt. Om deze reden vraagt D66 dan ook met klem aan het college duidelijk uit te spreken dat deze uitbreiding de laatst mogelijke zal zijn.

Het slopen van de huizen om parkeerplaatsen te realiseren was in 2020 tegen de zin van D66 en enkele andere partijen. Toch is door de raad besloten mee te werken aan de aanleg van een nieuw parkeerterrein voor de supermarkt op de plek van de vier gesloopte huurwoningen, maar onder een aantal voorwaarden. Tegen dit besluit stemden indertijd GL en D66.
Laten we de voorwaarden eens langslopen:


1.1 de aanleg van een nieuw parkeerterrein voor de supermarkt op de plek van de vier gesloopte huurwoningen Glindestraat


– hieraan wordt voldaan. D66 is hier niet gelukkig mee, maar er wordt aan de voorwaarde voldaan.


1.2 het herinrichten van het parkeergebied met als doel het stimuleren van het fietsgebruik en het faciliteren van lopen.


– het aantal parkeerplaatsen voor auto’s is in het plan sterk toegenomen, lopen is nog steeds mogelijk, maar het aantal of de inrichting van de fietsparkeerplekken is niet gewijzigd.
– er wordt dus op dit punt NIET voldaan aan de opdracht van de gemeenteraad


1.3 Het maken van heldere bindende afspraken over het gebruik van de logistieke straat, de route van het bevoorradend verkeer, inclusief de beperking van de geluidsoverdracht als gevolg van de bevoorrading van de supermarkt.


– aan de afspraken voor de logistieke straat en de geluidsoverlast wordt voldaan,
– aan het maken van heldere bindende afspraken over de route van het bevoorradend verkeer wordt onvoldoende voldaan. In het voorliggend plan wordt deze route alleen binnen de plangrenzen vastgelegd, nergens wordt integraal gekeken naar de verdere route van het bevoorradend verkeer. Dit is niet eerlijk naar de inwoners van de wijk Glinde-Hooiland en voldoet niet aan de voorwaarden vermeld in het raadsbesluit van 9 november 2020.
D66 is van mening dat naast dit bestemmingsplan er volledige, heldere, bindende en openbare afspraken voor routering moeten zijn gemaakt en door deze raad goedgekeurd voordat dit bestemmingsplan tot goedkeuring kan leiden.1.4 het onderzoeken van de mogelijkheid van parkeerregulering door middel van een blauwe zone of een zone voor vergunningshouders.– Ik kan het fout hebben, maar in het bestemmingsplan wordt geen woord gerept over een blauwe zone of zone voor vergunningshouders.
– Ook hier wordt dus niet aan de opdracht van de raad voldaan.
Voorzitter,

D66 kan en wil niet akkoord gaan met een plan wat niet aan de gestelde opdracht van de raad voldoet en daarbij ook niet aan de wensen van D66 voor wat betreft inspraak en informeren van inwoners. Ik heb het dan nog niet over het klimaatbestendig inrichten van het voorgestelde plan.
D66 zal dus tegen het bestemmingsplan stemmen en dat blijven doen zolang niet aan de opdracht van de raad wordt voldaan.

Tot zover.

  • De wethouder kon niet aangeven dat de vragen van de raad met de inwoners waren besproken
  • De wethouder wilde niet garanderen dat de supermarkt hierna niet meer in oppervlak ten koste van woningbouw zal kunnen uitbreiden
  • D66 vindt dat de bewoners in de wijken rond de supermarkt op de hoogte mogen zijn van de routes van het bevoorradend verkeer
  • D66 vindt dat aan de opdracht van stimulering van fietsgebruik niet is voldaan, terwijl dit – ook vanuit het raadsprogramma – wèl gewenst is