Vraag over:
‘Uitspraak rechtbank inzake uitbreiden van woonwagenstandplaatsen’


In de raadsvergadering van 17 juni stelde D66 een vraag aan het college:

Hoe kan Oldenzaal voldoende standplaatsen voor woonwagens aanleggen om niet een uitspraak van een rechter aan de broek te krijgen om dit alsnog te doen? Woonwagenbewoners hebben wettelijk recht op wonen in een woonwagen, woonwagenbewoners hebben grote zorg naar elkaar, ook en juist over de generaties. De woonwagenbewoners zijn inwoners van Oldenzaal.
Willen we dat alle Oldenzalers gelukkig zijn?
We hopen dat het college daar serieus naar kijkt!

Hieronder de vraag zoals die is gesteld:

Mondelinge vraag


Voorzitter,

In de lijst van ingekomen stukken vinden we een brief van 5 juni 2024 afkomstig van de Woonwagen Gemeenschap Oldenzaal die zoals aangegeven ‘Voor kennisgeving wordt aangenomen’.
Naar de mening van de fractie van D66 is het voor de gemeente van belang met deze brief meer te doen dan ‘voor kennisgeving aan te nemen’.
In de brief wordt verwezen naar een uitspraak van de Rechtbank Den Haag in een Bodemzaak waarin het woonwagenbeleid van de gemeente Den Haag door de rechter wordt beoordeeld.
De omstandigheden die in deze zaak worden geschetst voor de gemeente Den Haag zijn in onze ogen zeer wel vergelijkbaar met die voor de gemeente Oldenzaal.
De rechter oordeelt in deze zaak:

(5.1) “dat de Gemeente in strijd handelt met het discriminatieverbod door het niet uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen in de Gemeente,”

en

(5.2) “veroordeelt de Gemeente om binnen vijf jaar na datum van dit vonnis de wachttijd voor een woonwagenstandplaats in de Gemeente vergelijkbaar te hebben gemaakt met de wachttijd voor een grond-gebonden (niet-gestapelde) sociale huurwoning in de Gemeente

Op grond van deze uitspraak schat de fractie van D66 in dat Oldenzaal ook werk moet maken het aantal woonwagenstand-plaatsen op korte termijn te verhogen en in beleid kenbaar te maken hoe het aantal standplaatsenplaatsen in de loop van de tijd wordt aangepast aan de behoefte.

Dit is voor onze fractie aanleiding tot de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens
– dat de ingezonden brief de aandacht van het college behoeft?
– dat de meerjarige ontwikkeling van het aantal woonwagenstand-plaatsen onderwerp moet zijn van het Woonwagenbeleid van de gemeente Oldenzaal?
– dat in het Woonwagenbeleid 2023, door de raad aangenomen op 27 maart 2023, onvoldoende wordt aangegeven hoe het aantal standplaatsen voor woonwagens in de loop van de komende jaren aan de behoefte wordt aangepast – in de geest van de genoemde gerechtelijke uitspraak?
– dat het beleid voor woonwagenstandplaatsen ook onderdeel moet zijn van het woonbeleid in Oldenzaal?
– dat inwoners van Oldenzaal met afkomst uit de woonwagen-gemeenschap op gelijke basis moeten worden behandeld als alle andere inwoners van Oldenzaal?


2. Op welke termijn kan het college het woonbeleid en/of het woonwagenbeleid zodanig aanpassen dat een uitspraak zoals de rechter voor de gemeente Den Haag heeft gedaan niet voor de gemeente Oldenzaal hoeft te worden gedaan?

Antwoord college

De gemeente is van mening dat niet van een vergelijkbare situatie als in Den Haag sprake is, omdat (samen met WBO) het aantal standplaatsen met 6 wordt uitgebreid, en wel in de Gravenbeek.
Daarnaast is een inspanningsverplichting vastgesteld: wanneer de lokale vraag naar woonwagenstandplaatsen groter is dan het aantal woonwagenstandplaatsen, spannen gemeente en WBO zich in om het aantal woonwagenstandplaatsen uit te breiden.

Oldenzaal heeft met het vaststellen van het woonwagenbeleid vastgelegd dat nu eerst wordt uitgebreid in de Gravenbeek. Vervolgens kijkt de gemeente bij elke vrijkomende of et ontwikkelen locatie waar vraag naar is wat de mogelijkheden zijn en wat het best op die plek kan komen.
Daarnaast zijn ook de wensen van woonwagenbewoners in het beleid opgenomen, waaruit naar voren komt dat niet elke locatie geschikt is als woonwagenlocatie.
Het college ziet op dit moment dan ook geen aanleiding het woonbeleid of het woonwagenbeleid aan te passen.

De mening van D66 Oldenzaal

D66 Oldenzaal is van mening dat het college zich verschuilt achter het genomen raadsbesluit. Echter is naar onze mening de situatie in Oldenzaal sterk vergelijkbaar met de situatie in Den Haag waarover de rechter een uitspraak heeft gedaan.
Het is nu mogelijkerwijs aan de rechter om ook de situatie in Oldenzaal te beoordelen.