Algemene beschouwingen 2023

We leven in een tijd van grote onzekerheid. De ene crisis is nog niet voorbij of de andere dringt zich alweer op. De aanhoudende oorlog in Oekraïne, de aardbevingscrisis in Groningen, de klimaatverandering met meer droogte en forse regenval en een afname van biodiversiteit, een woningcrisis en een energiecrisis. Mensen leven tussen hoop op betere tijden en vrees voor de toekomst.

De mens is veerkrachtig

Juist in tijden van crisis zie je de veerkracht van de mens. Crisis brengt saamhorigheid. Tussen jong en oud. Tussen Ommeland en Stad. Tussen inwoners, instanties, hulpverleners, leraren en ondernemers. We zijn allemaal doordrongen van het besef dat we deze tijd het beste doorkomen als we het samen doen.
·       Saamhorigheid zagen we afgelopen jaar bij De Hardenberg. Hoe mensen die elkaar niet kenden elkaar vonden in eenzelfde doel. Behoud van De Hardenberg.
·       Saamhorigheid zien we in de agendering van de aardbevingsproblematiek. Ommeland en Stad trekken hierin samen op, omdat het gezamenlijke geluid harder klinkt.
·       Saamhorigheid zien we ook in de wens voor een preventieve aanpak van jeugdzorg. Een paar maanden geleden heeft een meerderheid van de raad hier gezamenlijk voor gestemd. Vorig jaar vroeg D66 hier ook aandacht voor tijdens de algemene beschouwingen.
·       Saamhorigheid zagen we ook afgelopen donderdagavond. Toen de burgemeester tot het moeilijk besluit kwam om de Nacht van Winschoten af te lasten uit angst voor gewelddadigheid. Inwoners respecteerden en begrepen dit besluit, maar er klinkt ook een gezamenlijke stem van de inwoners “Ga weg met dit geweld. Dit hoort niet in Oost-Groningen thuis”.

Vooraf bijsturen, voordat het een crisis wordt

Als we kijken naar bovenstaande punten zien we dat er tijdens de crisis saamhorigheid was. Maar 1 cruciaal punt wordt vergeten. Als we goed kijken naar de natuur is er voorafgaand aan een crisis een belangrijk moment. Voordat de bliksem inslaat worden de dieren stil en trekken zich terug. Vlak voor een tsunami vluchten de dieren weg.
·       Voor de eerste aardbeving was de overheid al gewaarschuwd, maar werd er weggekeken.
·       Voordat de kosten voor jeugdzorg de gemeente Oldambt bijna tot de afgrond dreef, was er geen bereidheid om te kijken naar een andere aanpak.
·       Voor het sluiten van De Hardenberg en het bezuinigen op sportverenigingen was er 10 jaar van vooruitschuiven van geharmoniseerd en geactualiseerd sportbeleid.
·       Politie spreekt zich al jaren haar zorgen uit over de vervlechting van bovenwereld en onderwereld en de mogelijke ondermijning van het lokale gezag en de veiligheid  door de georganiseerde criminaliteit in Oost Groningen.

D66 roept op het moment van stilte vòòr de crisis te benutten voor bezinning, voor bijsturen voor het aanpakken van de problemen voordat het een crisis wordt.
·       Durven we nu al te investeren in natuur en biodiversiteit. Meer flora, voor meer fauna. Nu inspelen op de signalen i.p.v. straks forse kosten maken omdat straten kromtrekken door droogte en er kosten gemaakt worden door wateroverlast? D66 neemt voluit de verantwoordelijkheid voor een groene toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Het college ook?
·       Durven we nu al te investeren in een aantrekkelijke leefomgeving die uitnodigt om te recreëren, te bewegen en te ontmoeten. Bijvoorbeeld door aantrekkelijke  fiets- en wandelpaden, culturele (broed)plaatsen en behoud van maatschappelijke voorzieningen. Omdat we weten dat er veel mensen in Oldambt te maken hebben met bewegingsarmoede en eenzaamheid. Wij geloven dat een investering in een aantrekkelijke en bruisende leefomgeving zich terugbetaalt omdat onze inwoners dan gezonder opgroeien en ouder worden en Oldambt voor iedereen interessant blijft om te blijven wonen. Het college ook?
·       Durven we nu te investeren in extra geld voor ondermijning voordat inwoners zich niet meer veilig voelen in Oldambt. Door te investeren in een maatschappelijk werker op elke school. Maar ook door hard optreden tegen geweld, uitsluiting en discriminatie. Op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, op straat. Wij willen institutioneel racisme uitbannen, omdat we staan voor een open en inclusief Oldambt. Het college ook?

Laat de crisis een nieuw begin zijn

Bovenal laten we zorgen dat een probleem geen crisis wordt. Voorkomen is immers beter (en goedkoper) dan genezen. Door samen te werken aan een economie van normen en waarden. Aan een economie die werkt voor mensen en niet ten koste gaat van de natuur; of zoals we vaker zeggen; balans tussen natuur, mens en economie. Door een gemeente te zijn waarin iedereen zich thuis voelt, een eigen plek heeft en met respect de verschillen met de ander overbrugt.

– Bijdrage Henriëtte Davelaar, fractievoorzitter D66