Natuurdoelen moeten gehaald worden

PNN2023

Het Programma Natuurnetwerk Noord-Holland 2023 was voor D66 geen aanleiding tot een positief verhaal in Provinciale Staten op 21 november 2022. Met een integrale, gebiedsgerichte aanpak probeert de Provincie kwetsbare natuur te herstellen, stikstofdoelen te halen en een duurzaam perspectief voor een gebied tot stand te brengen. Het programma geeft een mooi overzicht van de 24 natuurgebieden.
Het programma laat een somber beeld zien wat betreft het behalen van onze gestelde stikstofdoelen. Alleen de Oostelijke Vechtplassen halen de doelen voor 2025. Voor de overige 11 stikstofgevoelige Natura2000 gebieden zijn de doelen nog ver uit zicht.

Tegen de stroom inzwemmen

Het beheren van de natuur is heel moeilijk geworden door de overmaat van stikstof. Ecologen en boswachters vergelijken het met zwemmen tegen de stroom in: Met veel moeite kan je blijven waar je bent. Als je niets doet ga je hard achteruit. Bovendien hebben beheermaatregelen soms weer hun eigen negatieve gevolgen voor de natuur. Een gebied moet ook rust krijgen. Natuurbeheerders verzuchten: Op een gegeven moment houdt het op (bron: NRC 19 november 2022).
Woordvoerder Amélie Strens concludeert: “Onze natuur staat er slecht voor en heeft niet het eeuwige leven. Soorten verdwijnen en ons landschap verarmt. Wat D66 betreft moeten we alles op alles zetten voor een sterke natuur. Natuur is de basis voor een goede leefomgeving voor de mens. Gezonde bodem, schoon water, gezonde lucht, gezonde voeding is waar we voor moeten zorgen.”

NNN doelen halen

Zijn wij dan alleen maar somber over onze natuur in Noord-Holland? Nee. De afgelopen periode zijn er serieuze stappen gezet om de realisatie van het Natuurnetwerk (NNN) in Noord-Holland af te ronden. Dat is echt een uitdaging. PS heeft tussentijds het doel naar beneden bijgesteld naar 1750 ha NNN realisatie in deze periode. Echter, het bijgestelde doel gaat ook niet gehaald worden. De Provincie voldoet wel aan de minimum eisen vanuit het Rijk, maar de gedeputeerde lijkt de extra doelen van Provinciale Staten geheel te hebben genegeerd.

Wordt vervolgd

Strens weet ook dat de natuur veerkrachtig is en gelukkig vaker verrast met herstel. D66 wil ervoor zorgen dat het voor Noord-Holland niet te laat is! Want, op een gegeven moment houdt het op….
De Provincie gaat nu verder met het ontwikkelen van natuur- en landschapsbeleid met het ontwikkelen van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Wordt vervolgd