Ook in de provincie Noord-Holland klimaat op één!

Bij bijna alle besluiten van het provinciaal bestuur speelt de klimaatverandering een rol. Besluit je om klimaatmaatregelen het zwaarste te laten wegen of moeten andere belangen ook gewicht krijgen? Op 19 december was dat steeds weer aan de orde. Lees hier waarover vergaderd en besloten is.

Gebiedsgerichte aanpak

Provinciale Staten hebben op 19 december eerst even stoom afgeblazen: doordat Schiphol stikstofrechten van boeren opkoopt staat de broodnodige samenwerking in de gebiedsprocessen op het spel. Deze overlegprocessen moeten een integrale aanpak opleveren voor een betere inrichting van een gebied. Het doel is om samen met alle betrokkenen te komen tot oplossingen voor de opgaven voor landbouw, natuur, stikstof en bodemdaling. Door het opkopen van stikstofrechten door een partij als Schiphol wordt dit doorkruist. Helaas kan de provincie dit nu niet direct veranderen, maar het college probeert daar zeker samen met het rijk iets aan te doen. In Provinciale Staten was bijna iedereen het met D66 eens dat opkoop van stikstofrechten door marktpartijen ongewenst is. De gebiedsprocessen zijn een cruciaal instrument om samen met alle partijen in een gebied tot werkbare klimaatmaatregelen te komen voor iedereen.

Klimaat op één

Het klimaat staat voor D66 op nummer één. Want met het klimaat gaat het niet goed. De rapportages laten zien dat we de provinciale doelen voor CO2 reductie niet halen. Ook de energietransitie loopt in de RES-processen niet volgens plan. Daarnaast lopen duurzame energieprojecten vertraging op door problemen met het elektriciteitsnetwerk. 
Er is een referendumaanvraag afgewezen over het aanpassen van de eisen voor windturbines door Windalarm en PS behandelen op 19 december het advies van de Hoor en Adviescommissie (HAC). Het houden van een referendum geeft onzekerheid en levert vertraging op van minimaal een jaar. Daarmee worden niet alleen nieuwe projecten, maar ook al verleende vergunningen op het spel gezet.

Daarmee concludeert D66 dat is vastgesteld dat er wel degelijk vertraging ontstaat als we het referendum toe laten en de omgevingsverordeningen tegelijk in werking laten treden. En wel zoveel dat de klimaatdoelen mogelijk niet meer gehaald kunnen worden. D66 bestrijdt de conclusie van de HAC. Klimaatmaatregelen zijn volgens een meerderheid van PS dringend en spoedeisend. In de verordening ligt de bevoegdheid om die afweging te maken bij Provinciale Staten. Daarbij komt dat zowel het klimaatakkoord van Parijs, als de recente noodverordening daarover van de EU, uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties zijn, waar volgens de verordening geen referendum over mogelijk is. De toon van het debat was heel stevig, maar de tegenstanders herhaalden oneigenlijke argumenten, die niet overtuigend waren.
30 van de 50 stemmende Statenleden (5 waren niet aanwezig) waren het met D66 eens dat een referendum volgens onze verordening nu niet mogelijk noch wenselijk is en het referendum aangevraagd door Windalarm gaat wederom niet door.
D66 is niet licht tot dit besluit gekomen. Een referendum is nog steeds een goed instrument in het democratische bestel. Er is nu ervaring opgedaan met de Noord-Hollandse referendumverordening, die in de praktijk toch anders uitwerkt als gedacht. Dit is voor D66 geen reden om de verordening af te schaffen, maar wel om hem na de verkiezingen te evalueren en mogelijk aan te passen.

Vervolgverhaal omgevingswet

De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet is inmiddels een vervolgverhaal geworden. Een zoveelste herziening van de provinciale omgevingsverordening in afwachting van de invoering van de omgevingswet, was voor woordvoerder Sijmen Mülder aanleiding om te memoreren dat in binnen deze portefeuille toch ook het Master Plan wonen ingepast had moeten worden. Dit meermaals aangekondigde plan dat een aanpak van de krapte op de woningmarkt had moeten starten deze bestuursperiode gaat er waarschijnlijk niet meer komen. Met pijn in het hart als vertegenwoordiger van de jongere generatie stelt Mülder dit vast

Kiezen voor klimaat in de havengebieden?

Het is niet voor niets dat D66 de afgelopen periode vaker heeft gevraagd naar ‘de havennota’. In Noord-Holland vormen de zeehavens een essentieel onderdeel van de provinciale economie, en van transport en logistiek over water. Om het in beeldspraak van het rijk te plaatsen: in de grote ruimtelijke puzzel die Noord-Holland nog moet leggen in het kader van rijksprogramma’s als de NOVEX, NPLG, RES, Mooi Nederland, et cetera, vormen de zeehavens een flink puzzelstuk. 
D66 is blij met de ambitie en het toekomstbeeld in de provinciale zeehavennota: De zeehavens van Noord-Holland zijn plekken waar een aanzienlijk deel van de Noord-Hollandse economie op draait. Maar welvaart mag niet ten koste gaan van welzijn. Er moet daarom veel gebeuren in de havens. De transities naar duurzame energie en circulaire bedrijvigheid zijn hierin een belangrijke sleutel.  Dit citaat leest als een passage uit het D66-verkiezingsprogramma: economie, welvaart, welzijn, duurzaamheid en circulariteit zouden hand in hand moeten gaan, maar om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen moeten er keuzes gemaakt worden.
D66 staat achter de koers naar de toekomst uit deze nota: Zeehavens die de duurzame en circulaire economie ondersteunen en versnellen, zowel met focus op het Noordzeekanaalgebied als Den Helder. Deze haventransitie concurreert met woningbouw en mobiliteit, waarbij vervoer over water als volwaardig alternatief voor vervoer over land wordt gezien. Ook de verziltingsproblematiek en de nodige waterberging spelen mee in deze ruimteproblematiek. 
De provincie hakt met deze nota nog geen knopen door om het klimaat op één te zetten. Het moet concreter gaan worden aan de vele verschillende overlegtafels, processen en puzzels, die de Provincie Noord-Holland samen met veel partners aan het leggen is. Aan de ene kant heeft D66 daar begrip voor, maar aan de andere kant moeten wel voor gezorgd worden dat die puzzel ook echt binnenkort gelegd gaat worden.

Mensenrechtenvlag

De provincie gaat door het aannemen van een voorstel van GL, D66, PvdD, PvdA, PvdO jaarlijks op 10 december, de internationale dag voor de rechten van de mens,  de mensenrechtenvlag hijsen. Deze vlag, die symbool staat voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde,  wordt nu opgenomen in het vlaggenprotocol.

Meten is weten

Er komt extra aandacht voor een betere en onafhankelijke controle op de halvering van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen (PAK’s) door Kooksgasfabriek2 van Tata Steel. Een voorstel van PvdD e.a. heeft D66 gesteund en is aangenomen. We willen grip krijgen op de leefbaarheid in de IJmond.

Duurzame reclame-uitingen

De provincie gaat net als een aantal gemeenten, zowel fossiele reclame-uitingen als uitingen voor vlees- en vis weren bij bushaltevoorzieningen/abri’s. Een voorstel van PvdA en GL is door D66 van harte ondersteund. Het klimaat wordt hierdoor op één gezet.

Geheimhouding beter regelen

Als provincie hebben we de regel ook meer min mogelijk geheim te houden. De Wet Open Overheid geeft aan dat er bepaalde datum, en voor die tijd bewust verlengt moet worden. De huidige regeling (geheimhouding loopt af op een bepaalde datum, en kan voor die tijd met opgaaf van redenen verlengd worden) is een prima regeling. Een voorstel van PvdD en NNH dat einddata stelt, is door D66 gesteund en aangenomen.