Bizarre Provinciale Statenvergadering in Haarlem over PPLG 

Als gevolg van de lange onderhandelingen in Noord-Holland tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA voerden de Statenleden op 12 juni 2023 een lange, verkrampte discussie over de concept-startversie van het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG).

Sijmen Mülder - Beeld: KanikFotografie

Deadline 1 juli

De provincie moet in onderhandelingstijd gewoon verder bestuurd worden en deadlines van het rijk halen. De Provinciale Staten moesten de startversie van het PPLG nu behandelen omdat dit plan op 1 juli bij het rijk ingeleverd dient te worden. Vervolgens gaat hierover nog een brede consultatie plaatsvinden. Het rijk gaat op basis van de provinciale versies bepalen hoe het geld nationaal verdeeld gaat worden: het is dus heel belangrijk om als PS de ambities en uitvoeringsrichting goed aan te geven.  
 
Om die reden zijn er door oppositiepartijen moties aangekondigd in de voorafgaande commissievergadering en zijn er 25 moties voorbereid om hiermee een reactie mee te geven aan het college. Moties kunnen dan gewogen worden door de vergadering door te stemmen – het gebruikelijke democratische proces. De onderhandelende partijen hadden echter besloten om geen moties in te dienen en kondigden tijdens de vergadering aan tegen alle andere moties te stemmen omdat zij nog in onderhandeling zijn. 

De inzet van D66NH

De inzet van Sijmen Mülder, woordvoerder van D66 Noord-Holland, was helder tijdens het debat: “We zijn blij met het PPLG dat er nu ligt, omdat het landelijk gebied hierdoor toekomstbestendig wordt. We zien wel een aantal kansen om het te verbeteren. De doelen zijn helder en worden vrijwel volledig door de D66 fractie onderschreven. Die doelen zullen de agrarische sector in de nodige transitie brengen. Dit zal de natuur en de leefomgeving ten goede komen. Enkele aanscherpingen voor de uitvoering zijn voor D66 belangrijk.” 
 
D66 zet in op het behalen van de doelen van de Kaderichtlijn Water (KRW). Daar zijn meerdere overheden bij betrokken. D66, PvdD en Volt verzoeken daarom het college om naar de gemeenten en de waterschappen in de provincie een brief te sturen over het belang van het behalen van de KRW doelen en in deze brief te vragen om een antwoord hoe het betreffende college verwacht de doelen te halen.  
 
Het is voor D66 belangrijk dat het natuurnetwerk Nederland (NNN) in 2027 afgerond is in Noord-Holland. Zo is het afgesproken maar dat staat niet duidelijk genoeg in het PPLG. Een uitloop tot 2029 is alleen mogelijk om de uitkoopprocedures van bepaalde gebieden af te ronden. Dat is eerder door PS zo afgesproken. In tweede termijn zegde de Gedeputeerde gelukkig meteen toe dit nog op te nemen in deze versie van het PPLG. 
 
Daarnaast vroeg Mülder aandacht voor het afroompercentage bij extern salderen. Nu hebben veel agrariërs niet alle stikstofruimte in hun vergunning gebruikt. Met een afroompercentage van 30% op de totale vergunning schiet de natuur er niks mee op. Daarom vroeg hij met een motie om een percentage van 30% aan te houden van de feitelijk gerealiseerde capaciteit. 
 
Tenslotte heeft Mülder aandacht gevraagd voor het sturen op stoppers. Nu hebben we geen instrument om te sturen op waar mensen stoppen. In het ergste geval stopt iedereen in West-Friesland en blijft in de binnenduinrand veel geboerd worden. Terwijl het voor de natuur beter zou zijn om dat te sturen. Zowel stoppen als doorgaan zou voor de boeren regioafhankelijk moeten zijn om de doelen te halen. D66 wil daarom dat het college opneemt in het PPLG, dat instrumenten als verplicht verplaatsen of uitkoop als een uiterste middel niet zullen worden geschuwd om de PPLG-doelen tijdig te halen. 

Wordt vervolgd

D66 spreekt ook zorgen uit over het leunen op innovaties in plaats van de volle focus op transitie. Gebleken is dat de doelen daarmee niet snel genoeg gehaald worden en het jaagt de boeren alleen maar op kosten. Daarom is D66 mede-indiener van een door PvdD voorstel voor het slimmer besteden van overheidsgelden. Ook is D66 voorstander van duidelijkheid naar de boeren toe, ook over verhoging van het waterpeil, want alleen zo kunnen de boeren omschakelen naar duurzame agrarische activiteiten.  
  
Na veel interrupties en verschillende schorsingen werd er min of meer afgedwongen dat alle moties aangehouden worden tot een later tijdstip. Schoorvoetend gaf de ene na de andere partij daar gehoor aan.  
   
De formerende partijen ondergraven hier met hun beslissing om niet over moties te willen stemmen volgens Sijmen Mülder wel echt hun eigen mandaat: “U neemt een risico door vandaag geen kleur te bekennen. U geeft uw eigen stem voor dit belangrijke dossier volledig weg aan de onderhandelingen, waar u ook geen volledige invloed op heeft. U laat een van de belangrijkste kansen om te laten zien waarom u hier zit, schieten.”  
  
Een lange, warme en bizarre dag. Wordt vervolgd.  

Beeld: ConnyvS