Wonen, werken en recreëren in het NZKG – nu en in de toekomst
 

Op 13 november 2023 is het ontwikkelperspectief Noordzeekanaal-gebied (NZKG) behandeld en aangenomen door Provinciale Staten. Een aantal van de grote opgaven waar Nederland voor staat komen allemaal samen in het drukke Noordzeekanaal-gebied. Statenlid Laurien Berkvens is positief over het in dit gebied inzetten op een belangrijke rol voor de energietransitie en circulaire economie.

Noordzeekanaal - Beeld: ConnyvS

NOVEX = samenwerken in het NZKG 

Het rijk heeft dit gebied aangemerkt als aandachtsgebied in de nationale omgevingsvisie (NOVI en NOVEX). Dat wil zeggen dat (semi-)overheden, het bedrijfsleven, natuur- en maatschappelijke organisaties de opdracht krijgen om samen te werken en keuzes te maken om ook in de toekomst goed te kunnen blijven wonen, werken en recreëren in het gebied. Eerder lag er meer verantwoordelijkheid lokaal, maar de grote transities van deze tijd vragen meer sturing vanuit het rijk. En dat gebeurt nu ook.

Er komt veel op ons af, maar wat precies?  

De energietransitie en de circulaire economie vragen ruimte. Door de haven, goede verbindingen met het achterland en koppeling met de industrie kan het Noordzeekanaal-gebied zowel een waterstofhub worden als de aanlandingsplaats zijn voor windmolens op zee. Het gebied is kwetsbaar voor klimaatverandering en er moet rekening gehouden worden met zeespiegelstijging, verzilting van het grondwater, afwisselend te veel en juist te weinig water, en slechte waterkwaliteit – en we hebben een enorme bouwopgave. Om voor voldoende mensen een huis te hebben moet er veel woningen bij komen.  
 
Berkvens: “Al deze verschillende opgaven gaan met elkaar knellen. We weten dat er veel op ons af komt. Maar er is tegelijkertijd nog van alles onduidelijk. De komende jaren gaan we balanceren tussen genoeg zekerheid bieden om plannen uit te voeren, en genoeg flexibiliteit houden om plannen weer te kunnen wijzigen.” 
 
Wat D66 betreft is het cruciaal dat inwoners veel en vroeg de mogelijkheid hebben om mee te praten over de ontwikkelingen in hun directe leefomgeving. Mensen in het Noordzeekanaal-gebied hebben nu al last van te veel geluid, geur en een flinke dosis luchtvervuiling. Als bijvoorbeeld geluidsnormen tijdelijk moeten worden verruimd neemt de overlast nog meer toe. D66 wil dat daar goed rekening mee gehouden wordt. 

Laurien Berkvens in PS - Beeld: KanikFotografie

Klimaatverandering eist prioriteit , maar wat precies?  

Uit het kennisprogramma klimaatverandering van het rijk wordt duidelijk dat we  de meeste uitdagingen van klimaatverandering op korte termijn aankunnen. Voorwaarde is dat we bij alle nieuwe ontwikkelingen “water en bodem sturend” maken. Dat betekent bijvoorbeeld ruimte reserveren voor waterberging en het verbreden van de dijken. We gaan in de nabije toekomst veel meer waterberging nodig hebben.  

NZKG een fijne plek

Berkvens: “Bovenal moet het gebied een fijne plek zijn voor onze inwoners om te wonen, te werken en te recreëren nu en in de toekomst. In de maalstroom van alle opgaven moeten we dat vooral niet uit het oog verliezen.” 

Amsterdam NDSM werf - Beeld: ConnyvS