Meer doen aan stoppen bodemdaling

De Provincie Noord-Holland doet niet genoeg aan het stoppen van bodemdaling. De gedeputeerde heeft op 21 november van Provinciale Staten een duidelijk brevet van onvermogen gekregen voor het opstellen van een strategie hiervoor, omdat bijna alle partijen de regionale veenweidestrategie onvoldoende vonden.

D66 maakt zich zorgen over de bodemdaling. Woordvoerder Arja Kapitein: “Wij willen dat deze afgeremd en liefst nog gestopt wordt. En zo snel mogelijk. Liever vandaag dan morgen. Het is urgent. Niet alleen omdat door bodemdaling tot CO2 uitstoot leidt en we in het klimaatakkoord hebben afgesproken dat te willen verminderen, maar ook omdat bodemdaling tot veel lange termijn negatieve effecten voor onze samenleving. Voor de huizen in de omgeving, voor de infrastructuur en voor de boeren. We willen ons land leefbaar houden.”

Provinciale Staten bespraken het document “Regionale Veenweide strategie 1.0”. Daarin wordt eigenlijk alleen het algemene doel gesteld om de bodemdaling en de CO2 uitstoot met 50% te verminderen in 2050. Er staan geen nadere doelen, geen doelen per regio en er zijn ook geen concrete instrumenten aangegeven hoe de doelen te bereiken. D66 is heel teleurgesteld hierover.

Duidelijkheid nodig over
strategie en doelen

Boeren en andere betrokken partijen moeten duidelijkheid over krijgen over de grenzen van huidige activiteiten en richting over de maatregelen. Het is duidelijk dat het waterpeil moet gaan stijgen. Er kan en moet nu doorgepakt worden op de volgende punten:

1. Minimaal 0,09 Mton per jaar aan COuitstoot reduceren;
2. Gaan toepassen van het leidend principe “Bodem en water sturend”;
3. Toepassen van regeneratieve landbouw methodieken, geheel in lijn met onze Voedselvisie;
4. Omarmen van de ambitie van het ophogen van de grondwaterstand tot maximaal 20 tot 30 cm onder het maaiveld;
5. Instellen van een veenweideloket voor boeren.

De Provincie kan en moet dit zo snel mogelijk doorvertalen naar praktische instrumenten om het doel te gaan realiseren. Vanzelfsprekend heeft dit een nauwe relatie met andere provinciale opgaven, maar deze problematiek duldt geen uitstel.

Niet wachten met
maatregelen

Een voorstel van D66 en andere partijen om de titel van dit document aan te passen van “Strategie” naar “Verkenning” en in volle snelheid maatregelen te nemen tegen bodemdaling is aangenomen met brede steun. Een voorstel van GL, D66 en andere partijen waarin richting gegeven wordt hoe hier uitvoering aan te geven is ook aangenomen met brede steun van Provinciale Staten. Het onderwerp gaat nu maandelijks besproken worden in de commissie Natuur, Landschap en Gezondheid.
Kapitein: “De bodemdaling wacht namelijk niet op onze verkiezingen en het bijbehorende vervolgtraject. De ongewenste bodemdaling gaat immers gewoon in volle snelheid door als we niets doen.”