Lekker lopen en vlot fietsen door Noord-Holland

D66 Noord-Holland is trots op het vooruitstrevende beleid in de Agenda Actieve Mobiliteit. Deze agenda is op 23 mei vastgesteld door Provinciale Staten. Woordvoerder Marcel Steeman stelt “dat dit de basis legt voor een gezonde, duurzame en veilige toekomst. En onze internationale koppositie kan er mee worden verstevigd en uitgebreid!

Hij legt uit: Zo vanzelfsprekend als het is dat we hier in Nederland veilige fietspaden hebben, zo compleet radicaal en polariserend is het onderwerp ‘veilige fietsinfrastructuur’ internationaal. Internationale pleitbezorgers van veilig fietsen zoals Not Just Bikes en de Dutch Cycling Ambassy laten onze Nederlandse fietstunnels, fietspaden en mega-fietsenstallingen bij stations zien als de nieuwe deltawerken. Ze brengen onze infrakennis met evenveel trots als onze waterkennis. Dorpen en grote steden op menselijke maat, met wandelbare straten en schoolpleinen vol fietsen worden internationaal jaloers bekeken als een toekomstdroom. We lopen voor, we fietsen voor: Nederland gidsland. En dat wil D66 graag zo houden.

Veilig en vlot
naar je werk fietsen

Een omgeving waarin je veilig naar je werk kunt fietsen, naar school kunt wandelen of op straat kunt spelen komt niet zonder slag of stoot tot stand. De mens centraal zetten in de openbare ruimte is een bewuste keuze en eentje met ongelooflijk veel voordelen. Veiligheid, gezondheid, leefbaarheid, efficiënt ruimtegebruik, sociale cohesie, doelmatigheid van bestedingen en zelfs keiharde urgente doelen uit het klimaatakkoord zijn gebaat bij elke euro die wordt uitgegeven aan actieve mobiliteit.

D66 wil dat mensen kunnen kiezen voor de door hen gewenste manier van mobiliteit. Dan moet er wel echt wat te kiezen zijn. Volwaardige alternatieven voor de auto, zodat mensen niet gedwongen worden de auto te pakken. Ze kunnen ook andere modaliteiten kiezen: Openbaar vervoer, deelvervoer, helemaal geen vervoer (thuiswerken) of in dit geval: gezond actief vervoer. We willen het makkelijker maken om zonder de auto ergens te komen. Elke auto die minder de weg op gaat scheelt in veiligheid, uitstoot, ruimte, file, geluid, energie en de behoefte aan asfalt.

Uitvoering behoeft
weer aandacht

D66 heeft aandacht gevraagd voor het realiseren van de uitdagingen van het Regionaal Toekomstbeeld Fiets. Uitvoering loopt achter. Veel samenwerking is nog nodig voor realisatie van OV knooppunten, oplossen van knelpunten, benutten van kansen en ontbrekende schakels op kaartjes. In overleg met inwoners en organisaties moet er doorgepakt worden, niet star, maar flexibel en doortastend.

Mobiliteit voor
iedereen

Een goede, veilige infrastructuur voor ‘actief mobiele verkeersdeelnemers’ moet voor D66 toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent drempels weghalen voor mensen met een beperking. D66 wil dat er rekening gehouden wordt met deze groep in de inrichting, dat ze een plaats hebben in beleid en beleidsvorming, aan tafel zitten bij de uitvoering en het in één keer helemaal goed gaat. Samen met Partij voor de Dieren, ChristenUnie, GroenLinks en VVD heeft D66 daarom het voorstel gedaan om personen met een mobiliteitsbeperking een plaats te geven in de actieagenda. Het voorstel is unaniem aangenomen.