6. Onderwijs en Zorg

De afgelopen periode is er veel veranderd op het gebied van zorg. Onder de vlag van bezuinigingen is het voor inwoners steeds lastiger geworden de weg naar de juiste zorg te vinden. Het gaat niet goed met een toegangsportaal dat alleen ’s ochtends open is. en door het niet betrekken van inwoners worden niet betrokken bij het vormgeven van de weg naar zorg in de gemeente. D66 concludeert dat de gemeente haar dienstverlening baseert op wantrouwen richting haar inwoners en de zorgverleners. Dat moet 100% anders!

Ommekeer

Een ommekeer is nodig en dit vraagt om een andere visie op hoe de gemeente de zorg regelt. D66 Middelburg wil dat de focus komt te liggen op de kwaliteit van  dienstverlening. Als jij met je zorgvraag naar de gemeente stapt, dan worden jouw vragen serieus genomen. De gemeente is de hele werkdag bereikbaar voor jou. Je wordt tijdig te woord gestaan en samen met jou wordt gezocht naar de juiste zorg. Zo word jij spoedig begeleid naar de passende zorg voor jouw zorgvraag. Immers, in dit proces kan nooit een ambtenaar een diagnose stellen of de leidende rol hebben maar moet er een samenspel ontstaan tussen jou, je  onafhankelijke ondersteuner, de zorgaanbieder en de gemeente. De gemeente neemt hierbij vooral een faciliterende rol aan.

De mens centraal

De beleving van inwoners bij hun gang naar zorg krijgt een permanente plaats in beleidsvorming. Door geregeld met zorgvragers en zorgverleners te evalueren krijgt de gemeente inzicht in hoe haar dienstverlening te verbeteren. De menselijke maat moet in Middelburg centraal staan en dit kan niet zonder kennis van hoe die mens denkt over de zorg in Middelburg.
D66 Middelburg vindt het belangrijk dat iedereen hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner kan krijgen bij het traject naar zorg.  D66 wil dan ook  de positie van de onafhankelijke clientondersteuner versterken als waarborg voor de behartiging van de belangen van inwoners.

Keuzevrijheid

D66 vindt het belangrijk dat vrijheid bestaat in de keuze van zorgaanbieders buiten de gecontracteerde partners. Als jij goede ervaringen hebt met een bepaalde zorgaanbieder, of een vriend of familielid jou een instantie heeft aangeraden of omdat jij gewoon vertrouwen hebt in die ene aanbieder, dan moet jouw vrije keuze voor die zorgaanbieder bestaan. Je maakt dan, als er méérkosten zijn, afspraken met de gemeente.

Zorg kost geld

Middelburg gaat aan de slag met het uitwerken van een investeringsagenda voor het sociale domein. Zorg kost geld. Veel geld. Middelburg staat daarvoor als gemeente aan de lat maar zij heeft weinig controle over die kosten. D66 wil van Middelburg een gemeente maken die ook op de lange termijn haar taken op dit gebied goed uit kan voeren. Middelburg moet dan ook investeren in  systemen die dit mogelijk maken. Daar hoort zeker óók mantelzorg-ondersteuning bij, met een goede informatievoorziening en deskundigheidsbevordering! Investeren in zorgpreventie is niet alleen letterlijk gezond maar óók financieel de juiste keuze en dat is een win–win situatie. Opnieuw: we verbouwen de begroting om de gezondheid van inwoners te dienen.

Onderwijs en zorg

Steeds vaker zien we dat deze twee onderwerpen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Gezond opgroeien, onderwijs krijgen in een goed leerklimaat en het ontwikkelen van sociale contacten zijn essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Gemeenten hebben slechts beperkte formele taken op het gebied van onderwijs. Toch ziet D66 Middelburg ook op dit vlak mogelijkheden om verder te bouwen aan een goed leefklimaat.

Samen met scholen willen wij aan de slag voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van scholieren. Wij willen het binnenklimaat van de sterk verouderde Middelburgse schoolgebouwen verbeteren en hogere eisen stellen bij nieuwbouw. Met scholen willen wij verkennen of ambulante ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld een ambulante schoolpsycholoog die zorgproblematiek vroeg kan worden opgespoord of zelfs kan worden voorkomen.

Eén op de zeven Nederlanders heeft onvoldoende  beheersing van de Nederlandse taal. D66 Middelburg vindt dat gemeenten laaggeletterdheid actief aan moeten pakken. Sommige kinderen lopen de eerste achterstand al op voordat zij hun entree maken op een basisschool. Zo’n achterstand haalt een kind vaak amper meer in. Voor kinderen die opgroeien met Nederlands als tweede taal wil D66 Middelburg dat vanuit de gemeente ondersteuning wordt geboden aan gezinnen om kinderen zo snel mogelijk taalvaardig te maken, zodat ze zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen draaien in het reguliere onderwijs.