1. Wonen

Jij, wonen en de woningmarkt

Walcheren is mooi zoals het is. D66 Middelburg wil deze kwaliteit behouden en versterken, ook als het gaat om wonen. Niet alleen door méér maar ook door anders en beter te bouwen. Walcheren heeft een monumentaal, compact en verrassend stadscentrum: Middelburg met haar culinaire en horeca-variëteit, haar culturele aanbod, festiviteiten en verrassende detailhandel. Deze kracht moeten we benutten en versterken. Het leefklimaat in Middelburg is bijzonder goed maar het is steeds moeilijker  om in Middelburg aan een woning te komen. Voor D66 Middelburg is de opbouw van de bevolking de basis voor het woonbeleid. In de komende vier jaar gaat Middelburg flink bijbouwen, maar er moet meer gebeuren om voor iedereen een passende plek in Middelburg te realiseren.

Jij en jouw huis

Het beschikken over woonruimte is een grondrecht. Als Middelburger moet je in de stad een volledige wooncarrière kunnen doorlopen. D66 wil dat inwoners die eigenlijk niet passend (meer) wonen en dat zelf óók vinden, gelet op hun zorg- of leefsituatie, met de gemeente in gesprek gaan. Daarin onderzoekt de gemeente samen met hen of en in welke mate een verhuizing een oplossing kan zijn. Een zogeheten doorstroom-coach  gaat  daarbij helpen. Deze functionaris is iemand met kennis van de lokale woningmarkt, de plannen en de mogelijkheden. De gemeente deed dit eerder met ouderen in de stad en dat gaf heel wat verhuisbewegingen. Dit is voor herhaling vatbaar om doorstroming in het woonbestand te bevorderen. Hiermee kan ruimte ontstaan voor jonge gezinnen en ook voor starters. Daarnaast wil D66 woningsplitsing mogelijk maken en zo bijvoorbeeld mantelzorgers helpen makkelijker zorg aan huis te verlenen.

Voor de komende 4 jaar wil D66 óók dat Middelburg geld apart zet om jou praktisch te helpen met alle vragen over verduurzaming van jouw huis. Dat betekent dat kennis en kunde over verduurzaming van woningen op het stadskantoor gebundeld gaan worden en jij als inwoner/eigenaar over een zogeheten “duurzaamheidscoach” kunt gaan beschikken. Zo wordt mét jou een financieel haalbaar plan opgesteld en word je ondersteund in de uitvoering. Ook wil D66 dat er de komende 4 jaar gemeentegrond wordt bestemd voor initiatieven van jou en andere inwoners om in coöperatieve vorm te gaan bouwen.

Jij en jouw buurt

D66 wil dat iedereen in een ruim opgezette, groene en sociaal- en fietsveilige omgeving woont die uitnodigt tot spelen, bewegen en sporten. Vooral de in de jaren 70 gebouwde wijken verdienen op dit vlak aandacht. Wij willen binnen vier jaar een plan gereed hebben om deze wijken een nieuwe toekomst te geven. De uitvoering kan prima samengaan  met verduurzaming van huis en omgeving.

D66 wil in iedere wijk op fietsafstand een multifunctionele accommodatie voor winkelen, gezondheidszorg en ontmoeting. Tevens moet vanuit iedere wijk in de komende vier jaar een vrijliggend fietspad naar de binnenstad gerealiseerd worden. D66 ziet graag méér groen en minder tegels en kreeg in 2020 voor elkaar dat je op gemeentegrond tegels mag lichten om daarvoor in de plaats planten/bloemen te zetten, de zogenoemde geveltuintjes. Óók in de binnenstad! De gemeente moet dit meer stimuleren. Kijk om je heen in de wijk en je ziet heel veel stroken verloren groen, in en aan de randen van jouw wijk. In goed overleg met de wijktafels wil D66 dat op die plekken bloemhagen komen en wij willen daar geld voor opzij zetten. Woon je in de binnenstad? Dan zie je als het aan D66 ligt komende jaren méér groen en bomen verschijnen.
Gezond opgroeien en ouder worden in jouw huis en wijk is voor D66 een speerpunt. Hierbij gaat gezondheid samen op met welzijn. De gemeente heeft in beide een rol en D66 wil daar meer dan nu in investeren. Het gaat dan om zorg of aanpassing die nodig is om in je eigen woning te kunnen blijven wonen of naar een beter passende woning te kunnen verhuizen.

Laagdrempelige beschikbaarheid van sport- en welzijnsactiviteiten zijn daarbij ook belangrijk. D66 wil af van het idee dat deze voor de gemeente kostenposten zijn. Het zijn investeringen om Middelburgers iedere dag in de eigen wijk een goede dag te laten ervaren. Middelburg kent veel voorzieningen waar inwoners aanspraak op maken maar niet iedereen weet de weg naar die voorzieningen te vinden. Geen enkel kind hoeft in Middelburg om financiële redenen af te zien van lidmaatschap van een voetbalvereniging of scoutingclub maar toch komt dit voor. De komende vier jaar zet D66 in op het begeleiden van inwoners naar de beschikbare voorzieningen en ontwikkelen we op wijkniveau een sociale kaart

Jij en het woningbeleid

Er zijn onmiskenbaar problemen in de huidige woningmarkt. Veel huizen zijn te duur voor starters, veel huizen zijn niet passend voor de huidige bewoners. Aanbod en vraag sporen momenteel niet. D66 Middelburg wil dat de gemeente, en niet “de markt”, nu strakke regie gaat voeren door onder andere een woonplicht voor de koper van een woning in te voeren. Woningen zijn om in te wonen en niet om mee te speculeren. Ook houdt de gemeente de regie bij monumentenpanden die dreigen te verloederen. We breiden de starterslening uit zodat meer starters aanspraak kunnen maken op hulp van de gemeente bij het financieren van hun eerste woning. Nogmaals: veel huizen zijn juist voor hen te duur. 

D66 Middelburg wil dat de gemeente met woningbouwcorporaties afspraken maakt over de wijze van toedeling van woningen in de verschillende segmenten van het huurwoningenbestand. Wij willen extra aandacht voor huisvestingsvraagstukken bij jonge gezinnen en zien een rol voor de doorstroomcoach maar ook voor het inzetten van nieuwbouw juist voor deze doelgroep. Met de huidige nieuwbouwplanning kan Middelburg vooruit. D66 wil echter wel een verschuiving in delen van die planning. Wij willen dat het Nationaal Landschap De Cleene Hooge onbebouwd blijft en dat de daarin geplande huizen  verschuiven naar Arnemuiden of Nieuw & St. Joosland. Beide zijn woonkernen waarin nieuwbouw noodzakelijk is voor voorziening in de eigen woningbehoefte. Nieuwbouw in Middelburg dient zoveel mogelijk circulair opgezet te worden. Dat wil zeggen, gebouwd op een dusdanige manier dat er gebruikt bouwmateriaal wordt toegepast dat ooit weer hergebruikt kan worden. In de gevallen waarin de gemeente nieuwbouw aanbesteedt, zal zij bedrijven selecteren die aantoonbaar circulair kunnen bouwen. 

In de Binnenstad wil D66 Middelburg extra wooneenheden realiseren. De levendigheid van de binnenstad krijgt een oppepper door het wonen boven winkels beter mogelijk te maken. We gaan het realiseren van koop-huurappartementen in bestaande gebouwen actief bevorderen. In de jaren 60-70-wijken gaan we het woongenot vergroten door verdunning en vergroening. Hiertoe stellen we een plan op per wijk, ná afstemming met eigenaren/ bewoners, huurders, corporaties, Welzijn Middelburg, Middelburg Beweegt en partners in veiligheid en zorg. 

Wonen en klimaatverandering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden én een grote opgave voor jou en de gemeente. Waar te beginnen met het verduurzamen van jouw woning? Hoe werkt het dan, welke stappen neem je, waar en hoeveel draagt Middelburg of het Rijk bij, waar vind je goede bedrijven voor verduurzamen en wát kan zoal? De lijst is lang. Op  initiatief van D66 zijn de energietransitie en klimaatadaptatie door de gemeenteraad in 2021 tot strategisch project verklaard. In de komende 4 jaar willen wij dit onder andere tot uiting brengen door jou als inwoner te helpen met jouw verduurzamingsvraagstukken.