Voorwoord

Beste inwoonster/inwoner van Middelburg,

Voor je ligt een programma gebaseerd op de  uitgangspunten van D66 en gericht op de urgentie van deze tijd. Meer dan ooit voelt D66 de noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder kansen, te dichten.

De oplossingen die D66 Middelburg aandraagt zijn geworteld in een lange politieke traditie, sociaal-liberaal maar zeker ook  praktisch! Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn als de overheid gelijke kansen schept voor iedereen.

Dat betekent dat D66 genoeg voorzieningen wil realiseren om iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen bieden. Wij willen dat leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving kunnen wonen in de wijk waar ze werken. Wij willen dat jouw wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water voor iedereen. Wij willen dat Middelburgse kinderen naar een school gaan waar ze met passie en aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat kinderen aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek-ook als je dat zelf niet kunt betalen. En wij willen wijkagenten en BOA’s in jouw buurt , zodat je je veilig voelt in de eigen wijk.

En zo komen wij tot de volgende thema’s in ons programma voor de komende 4 jaar:

1. Wonen
2. Klimaat
3. Bestuur
4. De financiële focus
5. Nieuwe democratische instrumenten
6. Zorg en Onderwijs en tot slot
7. Middelburg cultuurstad

Wat je niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal denken verbinden aan gematigd en fatsoenlijk handelen. D66 wil de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel mogelijk mensen, maar we geven ons rekenschap van het feit dat wat voor de een waarde is kan botsen met de belangen van de ander. Wij vinden daarom kracht in het compromis.

Er staat veel op spel. Wil je dat Middelburg meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wil je dat het onderwijs zo goed wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen? Wil je nieuwe politiek, die omkijkt naar anderen en verder kijkt naar morgen? Dan heb je het juiste programma opengeslagen.
D66 heeft jou nodig. Daarom vragen wij jouw vertrouwen. Voor de 4 komende jaren in een mooi , schoon en veilig Middelburg!

Hartelijke groet en veel leesplezier, 
De lijsttrekker in Middelburg,
Bas van der Reest 

D66 staat voor:

– Vertrouwen op de eigen kracht van mensen
– Belonen van prestaties én het delen van de welvaart
– Koesteren van de grondwet en mensenrechten
– Streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving
– Internationaal denken en handelen
– En we laten iedereen vrij maar niemand vallen!