Veiligheid

Veiligheid

D66 wil dat inwoners van Leiderdorp zich veilig voelen in ons dorp en veilig over straat kunnen. Zowel de feitelijke veiligheid als de veiligheidsbeleving moeten in orde zijn, omdat inwoners van Leiderdorp alleen dan in welzijn en welvaart kunnen leven, wonen en werken. De toezichthouders en BOA’s (Bijzondere Opsporings-Ambtenaar) van de gemeente dragen bij aan het behouden of vergroten van de leefbaarheid in de wijken, maar moeten geen verkapte gemeentepolitie worden. BOA’s moeten wat D66 betreft vooral worden ingezet op de volgende thema’s: onveilige situaties bij scholen en speeltuinen, afval, overlast door honden, parkeeroverlast en ander vervelend verkeersgedrag.

Onveiligheidsgevoelens worden in grote mate bepaald door de manier waarop de leefomgeving op de inwoner overkomt. D66 wil de uitstraling en fysieke omgeving van Leiderdorp op hetzelfde niveau houden en waar nodig verbeteren, bijvoorbeeld door het straatbeeld open en schoon te houden of te maken, het zorgen voor voldoende straatverlichting en het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van inwoners om de leefbaarheid, solidariteit en zelfredzaamheid in de wijken te vergroten.

De veiligheid in Leiderdorp wordt ook vergroot door goed preventiebeleid. Als scholen, gemeentelijke diensten, zorg, welzijnsinstellingen en de politie samenwerken, kan vroegtijdig ingegrepen worden als mensen het verkeerde pad op dreigen te gaan. D66 wil dat de gemeente kansrijke initiatieven van bewoners ondersteunt en hen inspraak geeft: bewoners zijn vaak zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid die zij in hun eigen leefomgeving ervaren. Ook het voorkomen en tegengaan van radicalisering vergt tijdige signalering en goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, welzijnsinstellingen, politie en vertegenwoordigers van religieuze groeperingen. Goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid nemen de prikkels weg om in crimineel gedrag te vervallen.

Samenwerking in zorg- en veiligheidsdomeinen is nog steeds niet volledig op orde. Daar moet hard aan gewerkt worden. Informatie over het Veiligheidshuis, woonoverlast en leefbaarheid in buurten moet goed worden gedeeld tussen betrokken instanties.
D66 is van mening dat niet alle veiligheidsmaatregelen zomaar genomen moeten worden als daarmee persoonlijke vrijheden worden ingeperkt of de privacy van mensen wordt verminderd. D66 is tegen onnodig preventief cameratoezicht in de openbare ruimte van Leiderdorp.

De gemeente Leiderdorp krijgt steeds meer de verantwoordelijkheid voor het beheer van grote gegevensbestanden en koppelingen met andere systemen dan de gemeentelijke. Dat vereist een uiterst zorgvuldige omgang met de risico’s die daaraan verbonden zijn. D66 verwacht dat het nieuwe college te allen tijde kan aantonen dat deze punten op orde zijn. In dit licht moet er ook meer aandacht besteed worden aan cybersecurity. We moeten ons terdege beschermen tegen zaken als malware, ransomware en DDoS aanvallen.

Evenementen horen bij een bruisend dorp en daar moet voldoende ruimte voor zijn. Ze moeten wel goed geregeld worden wat betreft de vergunningverlening en het toezicht op het naleven van de vergunningsvoorwaarden. Een goede samenspraak met organisatoren, gemeente en omwonenden moet hiervoor zorgen.
Na de sluiting van de brandweerkazerne in Leiderdorp zijn we aangewezen op eenheden die uit Leiden en andere omliggende gemeenten moeten komen. D66 vindt het belangrijk dat het niveau van brandweerzorg niet daalt.

Leiderdorp moet een vuurwerkvrije gemeente worden. Wel moet de gemeente nadenken over een alternatief evenement bij oudjaar, zoals een vuurwerkshow.

  • Alle inwoners van Leiderdorp moeten zich veilig kunnen voelen
  • Extra aandacht voor verkeersveiligheid rondom de scholen
  • Leiderdorp een vuurwerkvrije gemeente, met op oudjaar een vuurwerkshow
  • Ruimte voor (culturele) evenementen in de open lucht, maar wel binnen vergunningsvoorwaarden en in goed overleg met omwonenden
  • Gemeente ondersteunt initiatieven van bewoners die bijdragen aan preventie en veiligheid
  • Geen achteruitgang van brandweerzorg in Leiderdorp
  • Geen onnodig preventief cameratoezicht in de openbare ruimte
  • Eigen ICT-voorzieningen van gemeente voldoen aan alle regels rond cybersecurity en privacy
  • Ondermijning vraagt ook in Leiderdorp om voortdurende alertheid
  • Meer aandacht voor veiligheid in de Bloemerd, speciaal wat betreft kinderen die naar sportclubs gaan