Sociaal Domein algemeen en WMO

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid van jou en je naasten. Gezondheid is meer dan alleen ”niet ziek zijn”. Schone lucht, goed werk, voldoende bewegen en geestelijke gezondheid en rust dragen bij aan een gezond leven. Gezondheid is de basis voor een vrije samenleving. Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. Als we mensen helpen die het nodig hebben. Als we iedereen vrij laten, maar laten niemand vallen.

D66 streeft naar een samenleving waarin ieder mens de vrijheid en de kansen heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Dat betekent dat we altijd kijken naar wat mensen zelf kunnen, al dan niet met ondersteuning vanuit de eigen omgeving. Sommige mensen hebben extra hulp nodig om hun talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen, om zelfstandig thuis te wonen of om gelukkig oud te worden. Iedereen verdient een goede basis terwijl hij of zij opgroeit en moet de ondersteuning krijgen die hij of zij nodig heeft. Geaardheid, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd mogen nooit een belemmering vormen om volwaardig en zelfstandig mee te doen in onze samenleving.

D66 Leiderdorp gelooft dat gezondheid en welzijn integraal te bevorderen zijn en dat het een niet los staat van het ander. Dus zetten we in op preventie, met een proactieve benadering. Meer groen, voldoende mogelijkheden om te sporten en te bewegen, betere luchtkwaliteit, minder eenzaamheid en e-health.

De aanpak dient zoveel mogelijk wijkgericht te zijn. Wij zijn dan ook voorstander van het opstellen van wijkplannen die een bijdrage leveren aan deze ‘Positieve Gezondheid’ in Leiderdorp.

Algemeen en WMO

De decentralisaties van een aantal taken in het sociaal domein van Rijk en provincie naar de gemeenten, t.w. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het Jeugdbeleid en de Participatiewet zijn nu een aantal jaren een feit. De transformatie naar nieuwe vormen van zorg en welzijnsbeleid is nog volop bezig.

Er zijn goede stappen gezet om gemeenten meer grip te laten krijgen op dit proces en de professionele organisaties moeten zich nu meer gaan richten op zorgvernieuwing en op samenwerking tussen verschillende categorieën professionals.

In Leiderdorp is Incluzio sinds 2 jaar de organisatie die het welzijnswerk op zich neemt. Ondanks de moeilijke Corona tijd hebben ze een mooie start gemaakt en Incluzio is inmiddels een belangrijke speler in Leiderdorp.

Leiderdorp is een vergrijzend dorp en daar moet een langetermijnvisie op komen. De vraag naar hulp (WMO) zal blijven toenemen. Het dorp moet hier beter op ingericht worden. Ook wat betreft bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn. Er moet een onderzoek komen dat in kaart brengt hoe de huidige situatie is en gebaseerd daarop een voorstel voor eventueel benodigde aanpassingen.

Ondanks structurele geldtekorten moet de keuzevrijheid van de cliënt en de kwaliteit van de dienstverlening overeind gehouden worden. De problematiek is zo complex dat het onmogelijk is dat kleinere gemeenten dit geheel op eigen kracht voor elkaar krijgen. Intensieve samenwerking in de Leidse regio, en ook bovenregionale samenwerking, zal in dit domein noodzakelijk blijven. De feitelijke uitvoering moet echter dicht in de buurt van de cliënt blijven. De cliënt mag naar eigen keuze gebruik maken van het aanbod of de zorg met een PGB zelf organiseren; soms kan een cliënt hulp gebruiken bij het opstarten van een PGB. Sociale wijkteams spelen hierin een bepalende rol. Uitgangspunt voor D66 is dat inwoners de regie hebben en houden over hun eigen leven en dat voor wie dat niet (meer) kan, zo passend mogelijke voorzieningen beschikbaar zijn. Er moet daarbij ruime aandacht zijn voor preventie, het voorkomen van eenzaamheid, het vroeg signaleren van problemen en mogelijke combinaties met sport, bewegen en cultuur.

Helemaal onmisbaar zijn mantelzorgers en vrijwilligers. Als deze door overbelasting uitvallen is het leed vaak helemaal niet meer te overzien. We moeten dan ook maatregelen nemen, zoals zogenaamde respijtzorg (als de mantelzorger op vakantie wil of zelf ziek wordt), om de mantelzorger maximaal te ondersteunen. Dit is belangrijker dan een materiële beloning. Maar ook een kleine, betekenisvolle beloning is op zijn plaats.

  • Ons uitgangspunt is: inwoners hebben zo lang mogelijk regie over eigen leven
  • Zorg zo dicht mogelijk bij inwoners organiseren. Ontwikkelen van nieuwe zorgvormen waarbij de cliënt daadwerkelijk centraal staat
  • Wij willen mantelzorgers ondersteunen
  • In de Leidse regio samen blijven werken aan meer mogelijkheden van zorg met verblijf zo dicht mogelijk bij thuis (zoals de succesvolle proef met een Friendswoning voor kwetsbare jongeren in 2020)
  • D66 wil dat het inschatten van zorgbehoefte voor indicatie van de WMO op deskundige wijze geschiedt en duidelijke communicatie met inwoners over reden voor toe – en afwijzingen
  • De gemeente gaat proactief op zoek naar mogelijkheden bij het wijkgericht werken
  • Zorgen dat ketenpartners in zorg en veiligheid goed samenwerken
  • De gemeente moet samen met Incluzio projecten voor senioren als de Derde Helft en Balkonbewegen blijven steunen
  • Leiderdorp als geheel moet beter toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn zodat het makkelijk is overal in het dorp te komen met bijv. een rolstoel en een rollator