Participatiebeleid

Participatiebeleid

We willen voor alle groepen participatiemogelijkheden creëren. Daarvoor is samenwerking van de gemeente met bedrijven en maatschappelijke organisaties nodig. Om statushouders daadwerkelijk te laten integreren en aan werk te helpen is blijvend aandacht nodig.

In het werkgelegenheidsbeleid werkt men met de participatieladder. Bovenaan heeft men betaald werk, als dat niet lukt kan men gesubsidieerd werk doen, en helemaal onderaan neemt men in het geheel niet deel. Het streven is iedereen zo hoog mogelijk op de participatieladder te krijgen. In de praktijk worden de onderste categorieën echter makkelijk opgegeven. Dat noemt men met een berustende term weleens het “granieten bestand”.

D66 wil bij de aanpak van schulden sterk inzetten op preventie. Wanneer inwoners met problemen in een vroegtijdig stadium bereikt worden en er kan worden gewaarschuwd voor financiële risico’s, kunnen grotere problemen voorkomen worden. Preventie begint met een laagdrempelig en bereikbaar loket voor hulpvragen en een toegankelijke cursus omgaan met geld. Kinderen in het bijzonder moeten leren hoe ze zelf geld kunnen verdienen en schulden kunnen voorkomen. Daarbij is het onderwijs cruciaal. Leiderdorp heeft een goede aanpak hiervoor ontwikkeld die veelal gebaseerd is op maatwerk – dat zetten we graag door.

Er zijn steeds meer werkende armen, bijvoorbeeld in éénoudergezinnen of bij zzp’ers. Sommige mensen hebben extra ondersteuning nodig om financieel zelfstandig te zijn of worden, waarbij er oog moet zijn voor de stress die geldzorgen opleveren. Waar nodig stapt de gemeente op een gezin af om een oplossing voor de problematiek te forceren. Hierbij wordt geleerd van de aanpak van andere gemeenten die hier ervaring mee hebben. De kosten gaan hier voor de baten uit.

Er bestaat helaas zoiets als een “armoedeval”: het feit dat als je net te veel verdient je buiten alle regelingen valt. Die overgang zou meer geleidelijk moeten worden gemaakt. Bij het opstellen van regelingen dient er rekening gehouden te worden met dit fenomeen. Als gevolg van de Corona-crisis is de verwachting dat het aantal mensen met schulden (vooral zzp’ers) en de sociaaleconomische verschillen tussen bevolkingsgroepen weer zullen toenemen. Blijvend aandacht is nodig vanuit de Gemeente om deze groepen niet uit het oog te verliezen.

Schuldenproblematiek gaat vaak samen met het gebruik van uitkeringen en hogere zorgkosten. De aanpak van schulden kan daardoor ook op deze terreinen besparingen opleveren.
Dit beleid leent zich bij uitstek voor regionale samenwerking. Hier zijn in de afgelopen periode goede stappen gezet. We zetten dit voort.
Juist bij kwetsbare en zorgbehoevende mensen is het van belang dat de overheid de menselijke maat betracht. De Toeslagenaffaire heeft laten zien hoe belangrijk dit is.

  • Uitgangspunt: iedereen kan deelnemen aan de samenleving
  • Participatiebeleid gericht op achterblijvers, het ‘granieten bestand’, jongeren en zzp’ers
  • Structureel beleid om statushouders zo snel mogelijk te laten integreren en aan werk te helpen. Het leren van de taal is prioriteit nummer één
  • Aandacht voor armoede en schulden, laaggeletterdheid en vormen van onaangepast gedrag
  • D66 wil bij de aanpak van schulden sterk inzetten op preventie en vroeg-signalering