Onderwijs

Onderwijs

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde is gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt op een goede toekomst, ongeacht zijn afkomst. Onderwijs en kinderopvang zijn bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Jonge kinderen moeten samen opgroeien in een taalrijke en stimulerende omgeving. Dat begint dicht bij huis, in de kinderopvang en op de basisschool. Daarom maakt D66 zich hard voor onderwijs en kinderopvang met eerlijke kansen voor iedereen, ook in onze gemeente.

D66 is voorstander van gratis kinderopvang zodat ook jonge kinderen ongeacht hun achtergrond samen kunnen spelen en leren en grote verschillen in ontwikkeling zoals taalachterstand voorkomen kunnen worden. Dat willen we in Den Haag regelen, maar we zetten ons ook in Leiderdorp in voor preventie en vroege signalering.

D66 wil dat alle kinderen meedoen en zich breed ontwikkelen. D66 is daarom voorstander van een integrale onderwijsvisie die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur, natuur en duurzaamheidseducatie (MEC), presentatie(technieken) en expressie omvat. Ook vakken rondom burgerschap dragen bij aan een doorlopende en brede ontwikkelingslijn. Zo kan een school ook een ontmoetingsplaats in de buurt worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten voor diverse activiteiten in een veilige omgeving bij elkaar komen. We willen ook kijken of we de leesvaardigheid kunnen vergroten, bijvoorbeeld via een initiatief als Bibliotheek op school en meer voorlezen in de klas.

Door een breed aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. Hierin hebben de Jeugd en Gezin Teams en Incluzio een signalerende en begeleidende rol.

D66 wil dat jeugdzorg en onderwijs goed samenwerken voor kinderen die in het passend onderwijs zitten of andere hulpvragen hebben. Ons uitgangspunt is dat ieder individueel kind de beste begeleiding moet krijgen, waar nodig en mogelijk regionaal geregeld. Organisatie van gemeentelijke taken en financiering mogen hiervoor geen belemmering zijn. De gemeente zal goede afspraken met zorgaanbieders moeten maken. Het krijgen van overzicht en inzicht in vraag en aanbod is daarbij een randvoorwaarde. Van belang is dat alle scholen een gelijke inbreng hebben in het aanbieden van passend onderwijs.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en kan voorwaarden verbinden aan duurzame subsidies voor renovatie van bestaande schoolgebouwen. Speciale aandacht moet er zijn voor de ventilatie in de schoolgebouwen zeker in het licht van de recente Corona-crisis. Ventilatieproblemen bij bestaande gebouwen moeten door schoolbesturen in samenwerking met de gemeente worden opgelost. D66 wil dat schoolgebouwen duurzaam zijn, multifunctioneel en een prettig en gezond binnenklimaat hebben. De gemeente kan scholen hierbij helpen bijvoorbeeld door het aanbieden van voordelige duurzaamheidsleningen.

D66 wil dat ouders met een kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking dezelfde keuzevrijheid hebben voor een school en naschoolse opvang als andere ouders. Ook als dit gevolgen heeft voor de kosten die de gemeente maakt voor leerlingenvervoer wanneer een kind door zijn beperking niet zelfstandig kan reizen. D66 is voorstander van het actualiseren van de beleidsregels rond het leerlingenvervoer.

  • Samen met de onderwijsinstellingen die dat willen maken we een visie op onderwijs en begeleiding in basisonderwijs èn kinderopvang. Doel is een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar
  • Regionale insteek bij “passend onderwijs” waardoor onderwijs en jeugdzorg breder samenwerken om ieder kind de begeleiding te kunnen geven die het nodig heeft
  • Scholen moeten goed toegankelijk zijn voor gehandicapte kinderen of ouders. Vervoer van deze kinderen moet goed geregeld zijn
  • Wij willen scholen duurzaam bouwen en verbouwen en initiatieven als groene schoolpleinen en groene daken mogelijk maken. Blijvend aandacht schenken aan goede en verantwoorde ventilatie
  • Extra aandacht blijven schenken aan verkeersveiligheid rondom de scholen
  • Regionale afspraken over huisvesting van speciaal onderwijs, tweetalig onderwijs en internationaal onderwijs zijn nodig en gewenst
  • Extra middelen voor bewegingsonderwijs inzetten en handhaven. Het zwembad betrekken bij het geven van bewegingsonderwijs
  • Er komt weer een bieb op school en er is meer aandacht voor voorlezen in de klas