Jeugdzorg

Jeugdzorg

De gemeenten van de Leidse regio werken samen op het gebied van de jeugdhulp. Er zijn stappen gezet met transformatie en de doorontwikkeling van de jeugdhulp binnen de Leidse regio. Het doel is te kijken naar een integrale benadering, zorg dicht bij huis. Het gaat om het ontzorgen en normaliseren van de situatie rond kinderen. Om het herstel van het gewone leven.

De intensiteit in de jeugdzorg en de daarmee gemoeide kosten kunnen enorm variëren, van lichte zorg in de eigen omgeving of op school tot zeer intensieve specialistische, al dan niet intramurale behandelingen zoals jeugdpsychiatrie. De noodzaak voor zware zorg moet serieus beoordeeld worden. De kaders die zijn gesteld moeten de regeldruk in de uitvoering daadwerkelijk aanpakken. Het proces van contracteren is overmatig bureaucratisch en ook professionals en cliënten hebben tijdens de behandelingen te maken met onnodig veel administratieve stappen. De regionaal gecoördineerde transformatie in de jeugdzorg moet uiteindelijk ook leiden tot minder bureaucratie, structureel lagere kosten en de juiste zorg op maat. In Leiderdorp wordt gemiddeld ten opzichte van het landelijke percentage veel gebruik gemaakt van Jeugdzorg. Er moet onderzocht blijven worden wat de oorzaken daarvan zijn en vol worden ingezet op preventie en vroeg-signalering.

D66 wil dat de diverse instellingen die jeugdhulp aanbieden aandacht hebben voor de doelgroep 0-18 jaar in plaats van pas vanaf 4 jaar. Naast het consultatiebureau, komen problemen in gezinnen ook vaak aan het licht in de kinderopvang, bij de peuterspeelzaal en op school. Daarom is het belangrijk dat de gemeente inzet op een goede samenwerking om problemen vroegtijdig te signaleren en samen in goede afstemming aan te pakken

Vooral nu de Corona-crisis kan leiden tot meer hulpvraag moet er extra aandacht zijn voor de effecten van de lange periode dat kinderen in mogelijk kwetsbare situaties hebben gezeten. De huisartsen en ook Incluzio spelen daar een belangrijke schakelrol in..

Als specialistische zorg echt nodig is en niet gegeven wordt, kunnen de gevolgen op de langere termijn nog veel ernstiger zijn, voor het kind, het gezin en zijn omgeving. De wachtlijsten van de afgelopen jaren zijn dan ook niet in het belang van het kind en wij streven daarom naar een structurele oplossing hiervoor.

Gemeenten kunnen hun verantwoordelijkheden alleen waarmaken, als zij een goede relatie hebben met de professionele doorverwijzers zoals huisartsen en andere zorgprofessionals. Maar verbetering in de organisatie van de zorg en de inhoud van de zorg (volgens het motto “Eén gezin, één plan en één regisseur”) en echte zorginnovatie, Verkiezingsprogramma Leiderdorp 2022 – 2026 16
vragen deskundigheid en dit kan het beste op regionaal of zelfs op bovenregionaal niveau plaatsvinden. Dat geldt ook voor een deel van de hoog specialistische jeugdzorg. Tegelijkertijd hoeft innovatie niet altijd (veel) geld te kosten. De professionals in het veld zijn uitstekend in staat om dit soort keuzes te maken.

Voorkomen is beter dan genezen. Dit begint bij het hebben van straten en parken in de gemeente die uitnodigen om doorheen te lopen en te fietsen en kinderen stimuleren tot sporten en bewegen. Voor ons dorp aan de A4, moet uitstoot van fijnstof en de productie van geluid zoveel mogelijk wordt voorkomen.

D66 wil dat inwoners gemakkelijk terecht kunnen bij een lokale of regionale (jeugd)ombudsman/vrouw. De gemeente heeft extra verantwoordelijkheden gekregen in de ondersteuning van kwetsbare mensen en de begeleiding van jongeren die in de knel zitten. Dan is het belangrijk dat die zorg, ondersteuning en begeleiding door de gemeente goed geregeld is. Als er iets niet goed gaat en de betrokkene komt er na een klacht niet uit met de gemeente, dan kan een (jeugd)ombudsvrouw/man helpen.

  • Het kind en het gezin moeten centraal staan. Ons uitgangspunt is: Eén gezin, één plan en één regisseur.
  • Voortgaan op de ingezette doorontwikkeling van de Jeugdzorg in de Leidse regio
  • Oog blijven houden voor balans tussen tijd, kwaliteit en geld
  • Geen wachtlijsten in de jeugdzorg. Snel op ontwikkelingen in de zorgbehoefte inspelen
  • Transformatie van de jeugdzorg moet uiteindelijk ook leiden tot minder bureaucratie
  • Er moet vol worden ingezet op preventie met oog voor het gezin en de (school)omgeving
  • Er moet voor iedereen van 0 tot 18 jaar aandacht zijn bij de toegang tot jeugdhulp, niet pas vanaf 4 jaar
  • Er moet een goede aansluiting zijn tussen regelingen voor jeugd en voor jongvolwassenen
  • D66 wil dat inwoners gemakkelijk terecht kunnen bij een lokale of regionale (jeugd)ombudsman/vrouw
  • We moeten leren van succes en falen in andere gemeenten