Grondstoffen (en restafval)

Grondstoffen (en restafval)

Wat in het verleden nog als afval gezien werd, wordt steeds vaker gebruikt als grondstof. De gemeente heeft een actieve rol om ketens te sluiten en zo circulair gebruik te bevorderen binnen Leiderdorp en de regio. De gemeente heeft hierin ook een voorbeeldfunctie en gaat zoveel mogelijk de eigen bedrijfsvoering en werkzaamheden circulair maken. Leiderdorp voldoet aan de landelijke doelstellingen rond afvalscheiding (de zogenaamde VANG norm).

De gemeente gaat onderzoeken of een zogeheten ‘circulair ambachtscentrum’ kan bijdragen aan het terugbrengen van de hoeveelheid restafval en het vergroten van het circulair gebruik. Zo’n circulair ambachtscentrum brengt verschillende zaken bij elkaar zoals inzameling, hergebruik, kringloop, reparatie en opleidingsmogelijkheden. De ontwikkelingen van de Baanderij en de gebouwen bij de milieustraat bieden hiervoor kansen.

Als meer maatregelen noodzakelijk blijken om de VANG-normen rondom afvalscheiding te halen hanteert D66 het uitgangspunt: de afvalscheider wordt beloond. De gemeente blijft grofvuil ophalen om zwerfafval te voorkomen.

We omarmen het initiatief van vrijwillige opruimteams zoals de Straatjutters. Het is fantastisch dat onze bewoners zich inzetten voor een afvalvrije straat. De gemeente blijft hulpmiddelen aanbieden aan dit soort burgerinitiatieven.

Tegelijkertijd moeten we daar niet afhankelijk van zijn. Om zwerfvuil te voorkomen worden de wijkcontainers en prullenbakken op straat op tijd geleegd. We onderzoeken of ‘slimme prullenbakken’ daar een geschikt hulpmiddel bij zijn, net zoals slimme afvalcontainers die de gemeente inseinen als ze (bijna) vol zijn.

We voorkomen afvaltoerisme vanuit ander gemeenten als daar betaald moet worden voor restafval door hierover goede regionale afspraken te maken. De gemeente blijft grofvuil ophalen.

  • De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven om materiaalketens te sluiten en zoveel mogelijk circulair om te gaan met grondstoffen
  • De gemeente zelf heeft een voorbeeldfunctie en streeft ook naar een geheel circulaire manier van werken
  • De gemeente gaat onderzoeken of een zogeheten ‘circulair ambachtscentrum’ kan bijdragen aan het terugbrengen van de hoeveelheid restafval en het vergroten van het circulair gebruik
  • Leiderdorp gaat de hoeveelheid restafval terugbrengen om de landelijke normen te halen
  • Het principe is dat afval scheiden altijd moet lonen (de ‘afvalscheider verdient’)
  • Bij keuze voor individuele beprijzing, moet de privacy altijd gewaarborgd blijven
  • De gemeente blijft grofvuil en snoeiafval ophalen
  • Wijkcontainers en prullenbakken worden op tijd geleegd om zwerfafval te voorkomen. We onderzoeken of ‘slimme prullenbakken’ daarbij een geschikt hulpmiddel kunnen zijn