Groen

Al het groen in Leiderdorp is belangrijk voor een mooie en gezonde leefomgeving. Tijdens de corona-crisis hebben we dit des te duidelijker gemerkt; het nabije groen is voor veel mensen belangrijker geworden. D66 wil dit groen behouden, zowel in het dorp zelf, als in ons buitengebied. Het onderhoud van ons openbaar groen is de laatste jaren verbeterd naar beeldkwaliteit B. We willen dit zo houden. Het onderhoud moet milieuvriendelijk gebeuren, kwalitatief goed, planmatig en in overleg met de bewoners. Het beleid en beheer is gericht op het vergroten van de biodiversiteit en de natuurwaarde. We zetten blijvend het natuurmeetnet in om de gezondheid van flora en fauna te volgen.

De afgelopen periode heeft D66 de bomenbalans weer nieuw leven ingeblazen. Deze balans geeft inzicht in de aantallen gekapte en geplante bomen. Het is belangrijk dat de gemeente dit overzicht blijft bijhouden. Maar een goede bomenbalans is meer dan bomen tellen. Het gaat ook om de kwaliteit en diversiteit van de bomen. Daarom moet het bomenbeleid geactualiseerd worden met een bomenplan per wijk (gebaseerd op de bomenbalans) met ook aandacht voor oude bomen. Bomen worden alleen gekapt als het echt niet anders kan en dan vervangen door gelijkwaardige bomen in de directe nabijheid. We zetten geld opzij om bomen die toch gekapt worden direct te kunnen vervangen.

De Bloemerd moet naast de huidige functies bruikbaarder worden als park. We maken het aantrekkelijker om er een ommetje te maken door nieuwe paadjes te realiseren.

Ook moet er meer aandacht komen voor de weidevogels in onze polders. Het bestaande convenant voor de Boterhuispolder moet zoveel mogelijk worden uitgebreid naar onze buurgemeentes om zo het broedsucces te verhogen. We volgen innovatieve ontwikkelingen rond klimaatbestendige en natuur-inclusieve landbouw, zoals ‘Het Land van Ons’ in Oud-Ade, met interesse. De afgelopen jaren heeft ook de Munnikenpolder zich ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied. Dit willen we zo houden.

De gemeente stimuleert en steunt initiatieven zoals het ‘tegelwippen’ om zo minder verharding en meer groen in tuinen te krijgen en om geveltuintjes te creëren.

Extra aandacht verdient in een groene gemeente die Leiderdorp bovenal voorstaat, een monumentale bomenroute. Deze loopt vanaf het Oude Dorp/Achthovenerweg tot Leyhof. Er staan heel wat bijzondere monumentale bomen, vooral in het Oude Dorp/Achthovenerweg, maar ook ( toekomstige-) bomen in andere wijken. Deze bomenroute kan jaarlijks mee participeren met de landelijke Open Monumenten Dag.

  • Kappen en aanplanten van bomen zijn in evenwicht: we houden een bomenbalans bij
  • Groenbeleid en groenbeheer zijn ook gericht op het vergroten van biodiversiteit en natuurwaarde
  • Het natuurmeetnet moet blijven
  • We willen het broedsucces van (weide)vogels vergroten, samen met buurgemeentes, beheerorganisaties, provincie en agrariërs. Het bestaande convenant hierover rondom de Boterhuispolder willen we uitbreiden naar alle omliggende gemeenten
  • We maken de Bloemerd nog toegankelijker, bijvoorbeeld met wandelpaadjes zoals in de Houtkamp
  • Bij de zoektocht naar mogelijke locaties voor windmolens in ons dorp moeten natuurwaarden worden meegewogen
  • De gemeente stimuleert en steunt initiatieven die gericht zijn op minder verharding en meer groen in tuinen of tegen gevels