Energie, verwarming en klimaat

Energie, verwarming en klimaat

We willen het energieverbruik terugdringen en de opwekking van energie vergroenen. De gemeente gebruikt zelf uitsluitend echte groene stroom. Opwekking van groene energie kost ruimte die bij ons in de Randstad schaars is. Dit vraagt daarom om een landelijke aanpak. De groene ruimte in ons dorp wordt hierbij zoveel mogelijk ontzien. We sluiten aan bij de al aanwezige grootschalige infrastructuur (A4).

We steunen inwoners om gezamenlijk energie op te wekken via zogenaamde postcode-roos initiatieven zoals Zon-op-Leiderdorp. De gemeente heeft een positieve ‘ja, tenzij’-houding als het aankomt op gebruik van gemeentedaken voor dergelijke burgerinitiatieven.
We blijven het werk van de Energieambassadeurs steunen.

Ook Leiderdorp gaat ‘van het gas af’. Er is nog veel onduidelijk over hoe dat in de toekomst vorm kan krijgen. Er wordt samen met de inwoners verder gewerkt aan een plan voor het van het gas afhalen van Leiderdorpse wijken. Onderdeel daarvan is dat we blijven meewerken aan het verder verkennen van een regionaal warmtenet (WarmtelinQ) waarbij in eerste instantie restwarmte vanuit het Rotterdamse havengebied gebruikt wordt in de Leidse regio.

Vanwege de vele onzekerheden over toekomstige warmtevoorziening blijft het gasnet ook nog behouden om de opties als groenaardgas en waterstofgas open te houden. Bij de opzet van een warmtenet zijn leveringszekerheid, betaalbaarheid en individuele keuzevrijheid voor ons essentiële elementen.

Alle grootschalige nieuwbouw en renovatie hebben als opdracht en ambitie ‘energie-positief’. Dit wordt ook de ambitie bij de herontwikkeling van de Baanderij. Alleen als het daardoor niet lukt om noodzakelijke projecten te realiseren dan is in uitzonderingsgevallen ‘energie-neutraal’ de minimale eis

  • We steunen inwoners om gezamenlijk lokaal energie op te wekken, bijvoorbeeld via postcode-roosinitiatieven zoals Zon-op-Leiderdorp of de Watergeuzen
  • Bij grootschalige opwekking sluiten we zoveel mogelijk aan bij al aanwezige infrastructuur (zoals de A4), rekening houdend met de aanwezige natuurwaarden
  • Samen met de inwoners wordt de warmtetransitie (de overgang van gas naar andere bronnen) wijkgericht aangepakt
  • We blijven het werk van de Energieambassadeurs steunen
  • We blijven meewerken aan het verder ontwikkelen van een regionaal warmtenet (WarmtelinQ) maar behouden ook de infrastructuur van het gasnet om toekomstige opties als groen aardgas of waterstofgas open te houden
  • Bij opzet van een collectief warmtenet zijn leveringszekerheid, betaalbaarheid en individuele keuzevrijheid essentieel
  • Bij alle grootschalige nieuwbouw en renovatie streven we naar ‘energie-positief’