Ruimtelijke ordening en wonen

Ruimtelijke ordening

De demografische ontwikkelingen leiden ertoe dat we woningen moeten bouwen. Er is een groot tekort aan woningen in ons dorp en de Leidse regio. Leiderdorp moet daarom met andere gemeenten in de Leidse regio afspraken maken over het woningaanbod.

De huidige bebouwingsgrenzen zijn wat D66 betreft definitief. De polders blijven groen. De woningbouwopgave moeten we dus realiseren binnen de huidige grenzen van de bebouwde kom: we noemen dat inbreiden. Dat betekent ook dat nieuwbouw op bestaande locaties vaker hoogbouw zal zijn, maar altijd in harmonie met de bestaande omliggende bebouwing en het groen en altijd in overleg met inwoners.

Ecologische hoofdverbindingen en –structuren binnen en buiten de bebouwde kom moeten goed worden onderhouden en waar mogelijk versterkt, bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
De gemeente ondersteunt inwonersinitiatieven met een positieve impact op de openbare ruimte, zoals buurttuinen en stadslandbouw.

We zorgen voor een goede implementatie van de nieuwe Omgevingswet in Leiderdorp, in samenwerking met de Leidse regio. Een van de doelen van de nieuwe wet is minder bureaucratie. Dat onderschrijven we. Maar als gemeente moeten we ook investeren in het waarborgen van een goede inbreng vanuit inwoners en ondernemers.

 • Openbare ruimte van goede kwaliteit
 • Groene karakter van het dorp blijft behouden; geen verdere bebouwing in de polders
 • Kansen voor bouwen benutten binnen de bebouwde kom: inbreiden, waar dat kan in de hoogte
 • Historisch aanzicht van het Oude Dorp behouden
 • Goede communicatie en inspraak en ruimte voor initiatieven van inwoners

Wonen

Op initiatief van D66 heeft Leiderdorp, na een jarenlange voorbereiding, de kans om de komende jaren op de Baanderij een groot aantal woningen op een prachtige locatie binnen de bebouwde kom te ontwikkelen. We blijven er vol op inzetten om hier zoveel mogelijk woonruimte te realiseren.

Leiderdorp moet een gemeente zijn met een breed woningaanbod voor alle sociale klassen en voor jong en oud. Enerzijds betekent dat meer starterswoningen en anderzijds duurzaam en levensloopbestendig bouwen. Een bijzondere groep wordt gevormd door mensen die meer zijn gaan verdienen maar in een sociale woning blijven wonen. Soms omdat dit goedkoper is, maar ook omdat passend aanbod ontbreekt om te kunnen doorstromen. Als gemeente willen we doorstroming bevorderen door te sturen op een goede balans tussen het aantal sociale huurwoningen en huurwoningen in het segment net daarboven.

Voor inwoners in essentiële beroepen, zoals onderwijzend personeel, medewerkers van hulpdiensten en zorgmedewerkers zijn betaalbare huurwoningen en koopwoningen essentieel. Zonder deze woningen wordt onze regio in belangrijke sectoren in onze samenleving steeds minder aantrekkelijk als arbeidsmarkt. Bij het bouwen van goedkope huur- en koopwoningen kunnen mogelijk ook woningcorporaties en andere maatschappelijke partners zoals zorginstellingen een rol spelen, al dan niet samen met andere instellingen. D66 wil graag deze mogelijkheden onderzoeken.

In het geval van bestaande kantoorgebouwen hebben renovatie en herbestemming de voorkeur. Hierbij kan de gemeente vooral een rol spelen door het creëren van goede buitenruimte. We blijven stimuleren dat eerst ongebruikte panden worden verbouwd voordat we nieuwe bouwen. Zo zorgen we ook dat leegstand wordt opgelost.

Het autobezit in onze regio neemt af en het gebruik van deelauto’s toe. De huidige parkeernorm (het vereiste aantal parkeerplaatsen per woning) is te hoog. Daardoor wordt het totaal aantal mogelijk te realiseren woningen onnodig beperkt. Die parkeernorm willen we verlagen. Daarbij zorgen we wel voor meer goede fietsparkeerplaatsen en voorzieningen voor deelauto’s.
Senioren en personen met een beperking of een handicap houden zelf de regie over hun woonsituatie. Er moeten voldoende woningen zijn die geschikt zijn voor wonen met zorg. We willen per wijk een woon-zorgvisie ontwikkelen. Goede samenwerking tussen zorgverleners en -instellingen is ook hier op zijn plaats.

De woonomgeving is toegankelijk, veilig en leefbaar en nodigt uit te ontmoeten. Inwoners die ouder worden, worden ook gestimuleerd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om thuis te blijven wonen, bijvoorbeeld door hun woning tijdig aan te passen op het ouder worden. We blijver er alert op dat openbare gebouwen goed toegankelijk blijven voor gehandicapten.
We bieden ook woonruimte voor (tijdelijke) kenniswerkers en studenten. De manier waarop de woningvoorziening voor statushouders geregeld wordt dient transparant en begrijpelijk te zijn, met name voor mensen die op een wachtlijst voor huisvesting staan.

We willen het verhuren van kamers in privéwoningen, bijvoorbeeld aan studenten, onder voorwaarden toestaan. We zijn geen voorstander van het “verkameren” van complete huizen.
Leiderdorp heeft een flink aantal monumentale panden die het bewaren en beschermen waard zijn. Het historische aanzicht van de Hoofdstraat in het oude dorp moet behouden blijven. D66 is blij dat er nu een gemeentelijke monumentenverordening is. Daar hebben we jaren voor gepleit.

We geven de energietransitie gestalte door ondersteuning van besparingen in bestaande woningen en lagere leges bij bouw van klimaatvriendelijke woningen. Onze ambitie is dat nieuwbouw energiepositief is, dat wil zeggen per saldo meer energie opwekt dan verbruikt.

 • Woonbeleid vooral gericht op starters, senioren en doorstromers
 • Minimaal 25% sociale woningbouw
 • Herzien parkeernorm
 • Waar mogelijk herbestemmen van leegstaande kantoorgebouwen tot woonruimte
 • Senioren en personen met een beperking of een handicap houden zelf de regie over hun woonsituatie: per wijk een woon-zorgvisie ontwikkelen
 • Ruimte bieden voor vernieuwende woonvormen (zoals friendswoningen, tiny houses, knarrenhofjes)
 • Nieuwe bouwlocaties ontwikkelen met respect voor de omgeving, het bestaande groen en in goed overleg met bewoners
 • Voordat je bouwt eerst zorgen dat de mensen met fietsen, OV en auto de wijk in en uit kunnen (eerst ‘bewegen’, dan ‘bouwen’)
 • Vol inzetten op transformatie van de Baanderij naar woon-werkgebied
 • Alle nieuwbouw is per saldo energiepositief