Economie

Economie

De Leidse regio is het juiste schaalniveau voor maatregelen ter bevordering van de lokale economie. Er zijn veel taken die Leiderdorp, maar ook Leiden, niet alleen aan kan. We willen niet platgedrukt worden tussen de grote economische regio’s Rotterdam-Den Haag en Amsterdam-Schiphol. Daarom moeten we regionaal de krachten bundelen, wel met het belang van Leiderdorp voorop.

Economische groei vraagt allereerst om beleid dat bestaande bedrijven, in onze regio met name het MKB, faciliteert en dat de Leidse regio aantrekkelijk maakt voor vestiging van nieuwe bedrijven en instellingen. Niet alleen voor de bedrijven zelf, maar ook voor hun werknemers, die wonen, groen, voorzieningen en bereikbaarheid belangrijk vinden. Het programma Economie071 (een samenwerking van de gemeenten in de Leidse regio en Katwijk met onderwijs- en onderzoekinstellingen), dat op al deze punten initiatieven ontplooit, zetten we met kracht voort. Goede voorbeelden zijn het Expat Centre en HUBspot voor startende ondernemers.

In de Corona-herstelperiode is het van belang dat de dienstverlening aan ondernemers versterkt wordt. We willen dan ook pleiten voor actieve promotie van het ondernemersloket bij de Gemeente en dit vooral samen te doen met Leiderdorpse Ondernemers Vereniging (LOV). Bij transformatie van de Baanderij is het ook van belang dat ondernemers zorgvuldig begeleid worden om zich ergens anders te vestigen. Leiderdorp kan op locaties als de Baanderij, de Winkelhof en/of de Vitaliteitsboulevard nieuwe en toekomstbestendige concepten voor wonen, werken en samenleven ontwikkelen.

De energietransitie, die in het kader van het terugdringen van CO2-uitstoot in de atmosfeer noodzakelijk is (Klimaatakkoord van Parijs), is ook voor bedrijven een grootschalige en complexe opgave, die alle bedrijfsprocessen raakt. Ze verdienen naast steun van de Rijksoverheid en de EU alle mogelijke steun van de lokale en regionale overheid, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een duurzaamheidsscan.

We verwachten in onze regio vooral economische groei in de kennisintensieve sector. Deze wordt steeds internationaler. De Leidse regio heeft hierin een sterke uitgangspositie met het Bio Science Park, de universiteit en het LUMC, de Leidse Hogeschool en TNO. Leiderdorp kan hierbij aansluiten, in eerste instantie door woonruimte en voorzieningen (scholen, sport en cultuur) beschikbaar te hebben voor werknemers, maar in toenemende mate ook door plaats in te ruimen voor kennisintensieve (internationale) bedrijven zelf.

De kenniseconomie in de Leidse regio heeft een sterke basis in de levenswetenschappen (life sciences). Qua toepassing is vooral de farmaceutische biotechnologie goed ontwikkeld. Deze basis kunnen we verbreden naar verwante terreinen als landbouw en voeding, gezondheidzorg in het algemeen, ICT in de zorg (toepassingen in de zorg van het Internet of Things), energie en fijnchemie. Een voorbeeld voor Leiderdorp is de verdere uitbouw van de Vitaliteitsboulevard aan de Simon Smitweg, die zich richt op gezond werken, leven en ouder worden.

Groei van werkgelegenheid kan nauwelijks ontstaan zonder economische groei. Maar het ontstaan van banen door groei is geen automatisme. Er kunnen zelfs bedreigingen zijn voor de werkgelegenheid, bijvoorbeeld door toenemende automatisering en robotisering. De ervaring heeft uitgewezen dat de kenniseconomie in het begin vooral banen voor hoger opgeleiden schept. De kennisintensieve sector moet erop sturen dat ook praktisch- en middelbaar opgeleiden aan het werk kunnen komen en blijven. Ook dit is een taak die we het beste regionaal aanpakken.

Het verstandig spreiden van terreinen voor winkels, bedrijven en kantoren blijkt lastig als dat geheel aan het vrije spel der maatschappelijk krachten wordt overgelaten. Er ligt hier een taak voor de overheid die in toenemende mate regionaal uitgevoerd moet worden om slagvaardig beslissingen te kunnen nemen en te zorgen dat gemeenten elkaar niet onnodig beconcurreren. We moeten onder ogen zien dat herstructurering daarbij soms noodzakelijk kan zijn. Ook voor het verzorgen van een goede bereikbaarheid en inpassing is de overheid onmisbaar.

De zondagsopening van winkels in Leiderdorp is een succes en blijft gehandhaafd. Als ondernemers dit zelf wensen mogen ze van D66 vaker op zondag open. We zijn voor meer reuring op de Baanderij, door bijvoorbeeld een oliebollenkraam of iets dergelijks toe te staan.

 • Een regionale insteek voor economische vraagstukken is belangrijk; daarom willen wij een voortzetting van Economie071
 • We steunen bestaande bedrijven en maken Leiderdorp aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven en hun werknemers
 • De gemeente moet de administratieve lasten voor bedrijven laag houden en het ondernemersloket actief promoten samen met de Leiderdorpse Ondernemersvereniging
 • Focus op kennisintensieve sectoren rond biosciences en gezondheidszorg
 • De energietransitie is voor bedrijven een lastige opgave. De gemeenten in de Leidse regio moeten hen hierbij waar mogelijk helpen en bedrijven meer stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld met behulp van een energie- of duurzaamheidsscan
 • Bij transformatie van de Baanderij ondernemers zorgvuldig begeleiden
 • Regionale aanpak bij spreiden van terreinen voor winkels, bedrijven en kantoren
 • Goede inpassing van nieuwe bedrijven. Ook oog voor bereikbaarheid en verkeersstromen
 • Blijven werken aan de verbetering en ontwikkeling van de Vitaliteitsboulevard en Wooon
 • Meer regie van de Gemeente om zorgkarakter van Vitaliteitsboulevard te versterken
 • Zondagsopening van winkels handhaven; ondernemers zijn vrij om te kiezen of zij op zondagen open willen zijn
 • Meer reuring op de Baanderij, bijvoorbeeld door meer marktkramen toe te staan
 • In stand houden van de weekmarkten in Leiderdorp
 • Betere communicatie bij wegwerkzaamheden en andere, te verwachten, verkeershinder
 • We ondersteunen het streven naar meer hybride werkvormen (mobiliteit, duurzaamheid, thuiswerken, decentraal werken). Behalve dat het vaak fijner kan zijn voor werknemers beperkt het ook de vervoersbewegingen